Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

922. Sklep o postopku ugotavljanja odgovornosti članov Sveta Banke Slovenije, stran 2839.

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 39. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – pop.) izdaja Banka Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za finance
S K L E P
o postopku ugotavljanja odgovornosti članov Sveta Banke Slovenije
1. člen
S tem sklepom se ureja postopek iz 4. točke prvega odstavka 39. člena zakona o Banki Slovenije, s katerim se ugotavlja odgovornost guvernerja, viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije (v nadaljevanju: član Sveta Banke Slovenije) za težje kršitve njegovih dolžnosti, zaradi česar obstaja resen dvom o njegovi primernosti za opravljanje te funkcije.
2. člen
Postopek ugotavljanja odgovornosti iz 1. člena tega sklepa vodi Svet Banke Slovenije.
3. člen
Postopek ugotavljanja odgovornosti iz 1. člena tega sklepa se začne z vložitvijo pisne zahteve, ki jo lahko vloži posamezen član Sveta Banke Slovenije, predstavnik Odbora Državnega zbora, pristojnega za finance in monetarno politiko, ter minister, pristojen za finance.
4. člen
Zahteva za začetek postopka ugotavljanja odgovornosti člana Sveta Banke Slovenije mora vsebovati navedbo dejstev in dokazov, ki kažejo na to, da je določen član Sveta Banke Slovenije odgovoren za težje kršitve svojih dolžnosti, zaradi česar obstaja resen dvom o njegovi primernosti za opravljanje te funkcije.
Če Svet Banke Slovenije ugotovi, da zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za njeno obravnavo in odločanje o njej, ali če ugotovi, da je nerazumljiva, pozove vložnika, da jo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori, Svet Banke Slovenije zahtevo s sklepom zavrže.
5. člen
Zahtevo za začetek postopka ugotavljanja odgovornosti Banka Slovenije pošlje članu Sveta Banke Slovenije, na katerega se nanaša, ki lahko nanjo odgovori. Član Sveta Banke Slovenije ima pravico, da na zahtevo pisno odgovori v primernem roku, ki ga določi Banka Slovenije in ki ne sme biti krajši od 15 dni.
Član Sveta Banke Slovenije, zoper katerega je bila vložena zahteva za začetek postopka ugotavljanja odgovornosti, ki je navzoč na seji Sveta Banke Slovenije, na kateri se ta zahteva obravnava, ima pravico, da se na seji izjavi o vseh dejstvih in navedbah, pomembnih za odločitev, nima pa pravice glasovati.
6. člen
Če Svet Banke Slovenije ugotovi, da je član Sveta Banke Slovenije odgovoren za težje kršitve svojih dolžnosti, zaradi česar obstaja resen dvom o njegovi primernosti za opravljanje te funkcije, sprejme sklep, da je član Sveta Banke Slovenije odgovoren za težje kršitve. Sklep mora biti obrazložen.
Če Svet Banke Slovenije ne sprejme sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena s sklepom ustavi postopek. Sklep mora biti obrazložen.
Svet Banke Slovenije sklep iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena pošlje Državnemu zboru v roku 8 dni po njegovem sprejemu.
7. člen
Za postopek odločanja o zahtevi se smiselno uporabljajo določbe poslovnika o delu Sveta Banke Slovenije.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. februarja 2003.
Mitja Gaspari l. r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Ljubljana, dne 28. februarja 2003.
Soglašam!
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost