Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

932. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grad za leto 2002, stran 2851.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16., 96. in 102. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet občine Grad na 37. redni seji dne 30. oktobra 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grad za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Grad za leto 2002 (Uradni list RS, št. 21/02) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski proračun za leto 2002 obsega 458,791.000 SIT, in sicer v:
                               SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov             v 1000
I. Skupaj prihodki                    393.500
II. Skupaj odhodki                    458.791
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)          –65.291
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)                  –
VII. Skupaj primanjkljaj (prihodki minus odhodki)
ter saldo prejetih in danih posojil (I.+IV.)-(II.+V.)  –65.291
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna               65.291
IX. Odplačila dolga                      –
X. Neto zadolževanje                      –
XI. Povečanje sredstev na računih               –
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 980/2002
Grad, dne 4. novembra 2002.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost