Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

930. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 2849.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane ter v skladu z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 3. seji dne 16. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVG, 22/99) se spremeni prvi odstavek 5. člena tako, da se na novo glasi:
“Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana.”
2. člen
Spremeni se 8. člen, tako da se na novo glasi:
“Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru tega zneska se, na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata, članu občinskega sveta določi (neto) znesek sejnine, in sicer za:
– udeležbo na seji občinskega sveta           18.000 SIT
– predsedovanje seji delovnega telesa          18.000 SIT
– udeležbo na seji kot član delovnega telesa       10.300 SIT
Sejnine se povečajo za potne stroške.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.”
3. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika, tako da se na novo glasi:
“Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, za delo v komisijah in drugih delovnih telesih občinskega sveta in župana pripada plačilo v obliki sejnine, ki se, na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata, izplača za udeležbo na seji in znaša za:
– člane odborov občinskega sveta           10.300 SIT
– predsedovanje komisiji               10.300 SIT
– udeležbo na seji komisije              7.700 SIT
Za vodenje posameznih projektov po pooblastilu župana in za opravljeno delo v zvezi s tem, se izplača nagrada glede na specifikacijo opravljenih režijskih ur, odvisno od zahtevnosti dela, kar oceni župan. Opravljeno delo se izplača na podlagi avtorske pogodbe ali pogodbe o delu.”
4. člen
Spremeni se 10. člen, tako da se na novo glasi:
“Predsednik in člani nadzornega odbora imajo, na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata, pravico do plačila, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer v višini:
– za predsednika 18.000 tolarjev
– za člana 10.300 tolarjev
Sejnina se izplača v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
5. člen
V celotnem besedilu pravilnika se besedilo “dela plače” nadomesti z besedilom “plačilo za opravljanje funkcije” v ustreznem sklonu.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 0200-010-1/03
Gorenja vas, dne 16. januarja 2003.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost