Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

931. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 2850.

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99, 108/01) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 2. izredni seji dne 25. 2. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V celotnem besedilu pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 26/99) se besedilo “dela plače” nadomesti “plačila za opravljanje funkcije” ter beseda “nagrada” nadomesti z besedo “plačila” v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 1. člena se za besedo “do” doda besedilo “plačila za opravljanje funkcije”, besedilo “dela plače” pa se črta.
3. člen
V četrtem odstavku 3. člena se besedilo “50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno” nadomesti z besedilom “največ 40% plače župana”.
4. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
“Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.”
5. člen
Prvi stavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta”.
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: “Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.”
Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
Črta se prvi stavek drugega odstavka.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo “seji” doda besedilo “v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.”, nadaljnje besedilo pa se črta.
7. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Plačila predsednika in članov nadzornega odbora se izplačajo v obliki sejnine v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.”
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predsednik, njegov namestnik, tajnik ter člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki, predsednik in člani ter njihovi namestniki volilnih odborov, predsednik, njegov namestnik ter člani posebne volilne komisije, imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v skladu s 45.a členom zakona o lokalnih volitvah.
Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov pravico do nadomestila, katerega obseg sredstev določi občinski svet s sklepom najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma.
Nadomestila članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije. Nadomestila članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi odločbe o imenovanju.”
9. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/2003-1
Gornji Petrovci, dne 25. februarja 2003.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost