Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

957. Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Velika Polana, stran 2887.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00) ter 15. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 3. seji dne 25. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o oskrbi z vodo na območju Občine Velika Polana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji oskrbe z vodo, pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavca javnega vodovoda glede priključitve na vodovodno omrežje, vgrajevanja in vzdrževanja vodomerov, odčitavanja in obračunavanja porabljene vode, varčevanja z vodo, prijavo na on odjavo z vodovoda, prekinitev dobave ter odgovornost upravljavca in uporabnikov javnega vodovoda.
2. člen
Uporabnik javnega vodovoda (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je priključena na javni vodovod.
Upravljavec javnega vodovoda (v nadaljevanju: upravljavec) je Občina Velika Polana, ki oskrbo z vodo izvaja preko svojega režijskega obrata.
Upravljavec oskrbuje uporabnike z zdravo pitno vodo po javnem vodovodu.
3. člen
Javni vodovod sestavljajo vodovodne naprave in vodovodno omrežje od črpališča do vodomera. Zgrajen je s sredstvi samoprispevka in družbenimi sredstvi. Sedaj je v lasti občine, ki je kot upravljavec dolžna zanj skrbeti in ga vzdrževati ter uporabnikom zagotavljati zadostne količine zdrave pitne vode.
4. člen
Najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka mora občinski svet sprejeti tehnični in tarifni pravilnik. V tehničnem pravilniku podrobneje določi pogoje in normative za gradnjo, priključevanje, dobavo, upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda, v tarifnem pravilniku pa določi merila in kriterije za oblikovanje cen.
II. VODOVODNE NAPRAVE IN OMREŽJE
5. člen
Vodovodne naprave javnega vodovoda, za katere skrbi upravljavec, so:
– javna zajetja,
– javni vodnjaki,
– javna črpališča.
Vodovodno omrežje javnega vodovoda, za katere skrbi upravljavec, je:
– primarno vodovodno omrežje (glavni vod),
– sekundarno vodovodno omrežje (priključni vod) z vodomeri,
– hidrantno omrežje.
Vodovodno omrežje uporabnika, za katerega skrbi uporabnik, so vse uporabnikove vodovodne instalacije in naprave od vodomera dalje.
III. GRADITEV JAVNEGA VODOVODA
6. člen
Upravljavec načrtuje investicije v javni vodovod in jih kot investitor tudi izvaja, vključno s primarnim omrežjem. Investitorji sekundarnega omrežja so posamezni uporabniki.
Za graditev javnega vodovoda so potrebna vsa soglasja, na koncu pa tudi uporabno dovoljenje. Po končanih delih mora izvajalec del upravljavcu izročiti tudi projekt izvedenih del, ki mora vsebovati geodetski posnetek zgrajenega objekta, montažni načrt ter detajle križanj z ostalimi komunalnimi napravami.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
7. člen
Vsak občan Občine Velika Polana ima pravico priključiti se na javni vodovod, za kar upravljavcu poda pisno prijavo. Upravljavec mu je dolžan dati soglasje, če k svoji vlogi predloži ustrezno dokumentacijo in če to dopuščajo kapacitete vodnih virov in prepustnost omrežja.
8. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev na vodovod mora upravljavec upoštevati:
– minimalne odmike novogradenj od vodovodnega omrežja,
– konkretne pogoje in navodila za zaščito omrežja pred novogradnjami,
– določitev trase, globine in debeline priključne cevi,
– določitev tipa in velikosti vodomera,
– določitev lokacije, oblike in velikosti vodovodnega jaška,
– določitev križanja podzemnih komunalnih vodov in ostalih objektov z vodovodnim omrežjem,
– določitev pogojev zunanje ureditve objektov na mestih, kjer se predvideva trasa priključnega voda.
9. člen
Vsak, ki se namerava priključiti na javni vodovod, mora izpolniti pogoje iz soglasij, upravljavcu poravnati obveznosti kot so stroški priklopa in prispevek za javni vodovod. Predložiti mora potrebno dokumentacijo, ki je določena v tehničnem pravilniku ter ustrezna soglasja za posege na zemljišča. Šele ko je izpolnil vse predpisane pogoje in plačal vse obveznosti, ga upravljavec priključi na javni vodovod. Uporabnik, ki sofinancira gradnjo omrežja, s tem ne pridobi nobene pravice do razpolaganja z javnim vodovodom. Položen priključni vod vključno z vodomerom prevzame v upravljanje upravljavec.
V. VODOMERI
10. člen
Tudi dosedanji uporabniki se bodo morali v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka na javni vodovod priključiti preko vodomerov. Merilno mesto in način vgradnje vodomera bo opredelil tehnični pravilnik. Uporabnik je vodomer dolžan zavarovati pred poškodbami in negativnimi vremenskimi vplivi, vzdrževati merilno mesto, naprave in kode za odčitavanje, ter omogočiti neoviran dostop do njega.
Uporabnik je v primeru poškodovanja ali uničenja navedenih naprav dolžan v osmih dneh obvestiti upravljavca, ki vzpostavi prvotno stanje na stroške povzročitelja. Uporabnik mu je tudi dolžan javiti spremembo lastništva priključka z odčitanim stanjem na vodomeru na dan predaje lastništva.
11. člen
Upravljavec je dolžan izvajati kontrolo vodomerov in jih menjavati skladno z veljavno zakonodajo. Poškodovan vodomer lahko, če je to nujno potrebno, zamenja brez predhodnega obvestila uporabnika, dolžan pa ga je obvestiti v 15 dneh po zamenjavi. Če je za poškodbo vodomera kriv uporabnik, krije stroške. Upravljavec je poškodovani vodomer dolžan hraniti do zaključka dokaznega postopka oziroma dokler uporabnik ne plača stroškov.
Vodomer mora imeti znak pooblaščenega urada za kontrolo meril.
12. člen
Stroške prve nabave in namestitve vodomera bremenijo uporabnika, nadaljnji stroški popravil, zamenjav in kontrol pa se krijejo iz vodarine.
VI. PLAČEVANJE RAČUNOV ZA VODO
13. člen
Količina porabljene vode se najmanj enkrat letno ugotavlja s stanjem na vodomeru. Ceno za vodo na predlog upravljavca določa občinski svet, skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi elementi in sprejeto poslovno politiko.
Izjemoma se voda lahko zaračunava pavšalno. Pavšalne zneske določa občinski svet.
14. člen
Uporabniki vodo plačujejo na podlagi računa upravljavca. Če se ugotovi, da zaradi okvare na vodomeru ni mogoče ugotoviti stanja, se upošteva povprečna poraba v preteklem obdobju. Račun je potrebno plačati v 15 dneh po prejemu. Uporabnik lahko v 15. dneh od prejema računa vloži pisni ugovor upravljavcu, če meni, da mu je bila zaračunana nepravilna poraba.
15. člen
Uporabniki, ki bodo hoteli uveljaviti oprostitev takse za obremenjevanje pitne vode iz naslova porabe vode za kmetijske namene, bodo te količine morali dokazati oziroma upravičiti.
VII. PREKINITEV DOBAVE VODE
16. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
– ko stanje interne naprave uporabnika zaradi onesnaženja ogroža zdravje drugih uporabnikov javnega vodovoda,
– če je priključek izveden brez soglasja upravljavca,
– če interne napeljave ali druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik vzroka oviranja noče odstraniti,
– če brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo,
– če delavcem upravljavca onemogoča preglede in odčitavanje na vodomeru,
– če brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru ali hidrantu ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka,
– če krši predpise o varčevanju z vodo, ko je to odrejeno.
Ponovni priklop se izvede na stroške uporabnika.
17. člen
Upravljavec ima za krajši čas pravico prekiniti dobavo vode zaradi del na omrežju, vendar mora prizadete uporabnike o tem pravočasno obvestiti na krajevno običajen način. Dela mora opravljati takrat, ko s tem uporabnike najmanj prizadene.
Porabo vode je dolžan nadzirati in jo po potrebi omejiti, za kar mora izdati navodilo. V primeru večjega pomanjkanja uporabniki smejo vodo uporabljati po vrstnem redu, ki ga na predlog upravljavca določi občinski svet.
VIII. HIDRANTI
18. člen
Na javnem vodovodu so tudi hidranti, ki so namenjeni izključno za požarno varnost, biti morajo vedno dostopni in brezhibni. Podatke o hidrantih in o vseh spremembah na njih upravljavec posreduje pristojni gasilski enoti.
Brez soglasja upravljavca se hidranti lahko uporabljajo samo za gašenje požarov in po potrebi ob elementarnih nesrečah, za gasilske vaje in druge potrebe pa ob poprejšnjem soglasju upravljavca. Uporabnik mora hidrant mora pustiti v brezhibnem stanju, upravljavca pa obvestiti o morebiti opaženih pomanjkljivostih, sicer odgovarja za posledice, ki bi zaradi tega nastale.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
S kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba,
– če se priključi na javni vodovod pred vodomerom,
– če ne prijavi okvare na vodovodnem priključku,
– če onemogoča delavcem upravljavca pregled in odčitavanje vodomera,
– če brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodovodnem objektu,
– če brez soglasja koristi hidrant v nasprotju s 17. členom odloka,
– če ob pomanjkanju troši vodo v nasprotju z navodili,
– če zasuje obstoječi svoj vodnjak ali na skrbi za pitno vodo v njem.
20. člen
S kaznijo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje upravljavec in s kaznijo 20.000 do 40.000 tolarjev odgovorna oseba,
– če ne skrbi za redno delovanje in vzdrževanje vodovoda,
– če ne skrbi za zdravo pitno vodo.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Tehnični pravilnik in tarifni pravilnik mora občinski svet sprejeti najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Uporabnik, ki še nima nameščenega vodomera, ga je dolžan namestiti v šestih mesecih po objavi tehničnega pravilnika.
22. člen
Lastniki preostalih privatnih vodnjakov so dolžni skrbeti za neoporečno pitno vodo v njih in jih ne smejo zasuti. Vsako ravnanje (storitev, opustitev, dopustitev) upravljavca in uporabnika, ki bi bilo škodljivo ali nevarno za ljudi ali okolje je nedopustno. Za takšno ravnanje sta odgovorna kazensko in materialno.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-01/03
Velika Polana, dne 25. februarja 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost