Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

516. Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP)
517. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji (EU) (OdEU)
518. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (NATO) (OdNATO)

Sklepi

520. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
521. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
522. Sklep o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije
523. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Drugi akti

519. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

524. Uredba o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
525. Uredba o načinu ustanovitve in delovanja odbora uporabnikov letališča ter njegovih nalogah
559. Uredba o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode

Sklepi

526. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
527. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
528. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
560. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko

MINISTRSTVA

529. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
531. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini
561. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki
563. Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
564. Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje moke, dikalcijevega fosfata, hidroliziranih beljakovin in njihovih krmnih mešanic na kmetijskih gospodarstvih

SODNI SVET

532. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
533. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
534. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
535. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
536. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
537. Sklep o objavi poziva sodnikom za vložitev kandidatur za prosta mesta predsednikov oziroma podpredsednikov sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

538. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu zakona o gospodarskih družbah
539. Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike
540. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom
541. Pravila delovanja ekonomsko-socialnega odbora na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev

OBČINE

Dobrna

542. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za skupno območje Dobrna (Vinska Gorica, Lokovina, Dobrna, Pristova)

Kamnik

543. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Krško

544. Razpis predčasnih volitev člana Občinskega sveta občine Krško - pripadnika romske skupnosti

Postojna

545. Odlok o ustanovitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna

Radeče

546. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2003
547. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče

Šentjur

548. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2003

Tišina

549. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Tišina
550. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Tišina
551. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Tišina
552. Spremembe in dopolnitve tarifnega dela k odloku o komunalnih taksah v Občini Tišina
553. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2003
554. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za leto 2003
555. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Videm

556. Spremembe statuta Občine Videm
557. Spremembe poslovnika občinskega sveta
558. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti