Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki, stran 1927.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, zakon o ohranjanju narave – 56/99, zakon o javnih skladih – 22/00) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki
1. člen
V pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01) se besedilo 23. člen spremeni tako, da se glasi:
“Povzročitelj odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto, ki vsebuje podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični številki povzročitelja,
– vrsti in količini odpadkov, nastalih v preteklem koledarskem letu in odpadkov na zalogi,
– vrsti in količini začasno skladiščenih odpadkov,
– vrsti in količini odpadkov, ki so bili interno predelani, ponovno uporabljeni ali odstranjeni,
– načinu interne predelave ali odstranjevanja lastnih opdadkov,
– vrsti in količini odpadkov, oddanih zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem na območju Slovenije, in
– vrsti in količini odpadkov, oddanih v tujino (izvoz).
Poročilo iz prejšnjega odstavka povzročitelj dostavi na obrazcu, katerega vsebina je razvidna iz priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.“.
2. člen
V 26. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zbiralec iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvu najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto dostaviti poročilo o zbranih odpadkih in o ravnanju z njimi, ki vsebuje podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični številki zbiralca,
– vrsti in količini odpadkov, zbranih ali prevzetih v Sloveniji ali iz tujine,
– vrsti in količini zbranih ali prevzetih odpadkov, ki se začasno skladiščijo,
– vrsti in količini odpadkov, oddanih predelovalcem, odstranjevalcem ali drugim zbiralcem na območju Slovenije, in
– vrsti in količini odpadkov, oddanih v tujino (izvoz).“
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Poročilo iz prejšnjega odstavka zbiralec dostavi na obrazcu, katerega vsebina je razvidna iz priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.“.
3. člen
V 29. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega člena gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki sam odstranjuje samo svoje odpadke ali predeluje samo svoje nevarne odpadke, za pridobitev dovoljenja iz 27. člena tega pravilnika ni treba biti registriran za dejavnost iz prve alinee prvega odstavka tega člena.“.
4. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predelovalec, ki predeluje odpadke drugih imetnikov, in odstranjevalec morata ministrstvu najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto dostaviti poročilo o prevzetih odpadkih drugih imetnikov in njihovi predelavi ali odstranjevanju, ki vsebuje podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični številki predelovalca ali odstranjevalca,
– vrsti in količini odpadkov drugih imetnikov, prevzetih v preteklem koledarskem letu v Sloveniji ali iz tujine,
– vrsti in količini začasno skladiščenih prevzetih odpadkov in
– vrsti in količini v preteklem koledarskem letu predelanih ali odstranjenih odpadkov glede na način predelave ali odstranjevanja.
“Poročilo iz prejšnjega odstavka predelovalec ali odstranjevalec dostavi na obrazcu, katerega vsebina je razvidna iz priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika.“.
5. člen
V prilogi 1 v Klasifikacijskem seznamu odpadkov se:
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “06 08 02 odpadki, ki vsebujejo klorosilane“ nadomestita z besedilom “06 08 02* odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone“,
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “07 02 16* odpadki, ki vsebujejo silikone“ nadomestita z besedilom “07 02 16* odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone in 07 02 17 odpadki, ki vsebujejo silikone in niso zajeti v 07 02 16*“
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “08 03 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in uporabi tiskarskih črnil“ nadomestita z besedilom “08 03 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in uporabi tiskarskih barv“,
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “09 01 13* vodne odpadne raztopine, ki nastanejo pri izboljšanju srebra na kraju dejavnosti in niso zajeti v 09 01 06“ nadomestita z besedilom “09 01 13* odpadne vodne raztopine, ki nastanejo pri izločevanju srebra na kraju dejavnosti in niso zajete v 09 01 06“,
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “11 ANORGANSKI, KOVINE VSEBUJOČI ODPADKI IZ OBDELAVE IN POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN HIDROMETALURGIJE BARVNIH KOVIN“ nadomestita z besedilom “11 ODPADKI IZ KEMIČNE OBDELAVE POVRŠIN, POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV TER IZ HIDROMETALURGIJE BARVNIH KOVIN“,
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “11 01 Tekoči odpadki in mulji1) iz obdelave in površinske zaščite kovin (npr. galvaniziranja, cinkanja, luženja, dekapiranja, fosfatiranja, alkalnega razmaščevanja)“ nadomestita z besedilom “11 01 Odpadki iz kemične obdelave površin ter površinske zaščite kovin in drugih materialov“,
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “11 05 Odpadki iz procesov galvaniziranja“ nadomestita z besedilom “Odpadki iz vročega galvaniziranja“,
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “17 06 05 gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest“ nadomestita z besedilom “17 06 05* gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest“, in
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “19 08 09* masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki vsebuje jedilna olja in masti“ nadomestita z besedilom “19 08 09 masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki vsebuje le jedilna olja in masti“.
6. člen
Prilogi 4 in 5 se nadomestita s prilogama 4 in 5, ki sta sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Priloga 7 se nadomesti s prilogo 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Dodata se prilogi 8 in 9, ki sta sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-4/01
Ljubljana, dne 31. januarja 2003.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač
PRILOGA 4


            POSTOPKI PREDELAVE

R1 Uporaba načeloma kot gorivo ali drugače za pridobivanje
energije

R2 Pridobivanje topil / regeneracija

R3 Recikliranje / pridobivanje organskih snovi, ki se ne
uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali z drugimi
procesi biološkega preoblikovanja

R4 Recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin

R5 Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov

R6 Regeneracija kislin ali baz

R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje
onesnaževanja

R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev

R9 Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja

R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko
izboljšanje

R11 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerimkoli postopkom
naštetim pod R1 - R10

R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerimkoli postopkom,
naštetim pod R1 - R11

R13 Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov, naštetih pod R1
- R12 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu
nastanka odpadkov)
PRILOGA 5


           POSTOPKI ODSTRANJEVANJA

D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)

D2 Obdelava v zemlji (na primer biorazgradnja tekočih odpadkov
ali gošč v zemlji ipd.)

D3 Globinsko injiciranje (npr. injiciranje odpadkov s črpalkami v
vrtine, solne jaške ali naravno dana odlagališča ipd.)

D4 Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov ali v
jame, ribnike ali lagune ipd.)

D5 Posebej prirejeno odlagališče (npr. odlaganje v posamezne
obložene celice s pokrovom, ločene med seboj in od okolja ipd.)

D6 Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane

D7 Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno

D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej Prilogi, pri
kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo
z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12;

D9 Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej
Prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se
odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12 (npr.
izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.)

D10 Sežiganje na kopnem

D11 Sežiganje na morju

D12 Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik ipd.)

D13 Spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov,
naštetih pod D1 - D12

D14 Ponovno pakiranje pred izvajanjem enega od postopkov,
naštetih pod D1 - D13

D15 Skladiščenje do enega od postopkov, naštetih pod D1 - D14
(razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka
odpadkov)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti