Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

559. Uredba o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode, stran 1921.

Na podlagi četrtega odstavka 199. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode
1. člen
Ta uredba določa območje vodnega dobra reke Save, na katerem se podeli koncesija za proizvodnjo električne energije na odsekih hidroelektrarn HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode.
S to uredbo so določeni tudi pogoji za izvajanje koncesije, čas trajanja koncesije ter višina plačila za koncesijo, ki je sorazmerna trajanju vodne pravice, podeljene s koncesijo na podlagi te uredbe.
2. člen
Koncesionar lahko rabi reko Savo na odsekih hidroelektrarn HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode izključno za proizvodnjo električne energije.
Obratovalni režim hidroelektrarn HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode je določen v uporabnih dovoljenjih hidroelektrarn. Koncesionar mora zagotavljati obratovalni režim hidroelektrarn, ki optimalno izkorišča potencialno energijo reke Save ob upoštevanju zahtev varstva okolja.
3. člen
Koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije reke Save na odsekih hidroelektrarn HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode se podeli za 50 let.
Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
4. člen
Območje, na katero se nanaša koncesija, je območje vodnega telesa reke Save za:
– hidroelektrarno HE Moste od kote zgornje vode na 524,75 m n.m. do kote spodnje vode na 454,30 m n.m.,
– hidroelektrarno HE Mavčiče od kote zgornje vode na 346,00 m n.m. do kote spodnje vode na 328,50 m n.m.,
– hidroelektrarno HE Medvode od kote zgornje vode na 328,50 m n.m. do kote spodnje vode na 307,30 m n.m.
ter območja vseh objektov in naprav posamezne navedene hidroelektrarne na reki Savi, ki so s prostorskimi izvedbenimi načrti določena kot vplivna območja hidroelektrarn.
Kota zgornje vode je najvišja kota gladine vode pri srednjem letnem pretoku reke Save, izmerjena pri nazivni zajezitvi posamezne hidroelektrarne iz prejšnjega odstavka, in kota spodnje vode je najnižja kota gladine vode pri srednjem letnem pretoku reke Save, izmerjena pri nazivni spodnji vodi te hidroelektrarne.
Celotna potencialna energija vodnih teles reke Save na odsekih hidroelektrarn HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode po tej uredbi je:
– za hidroelektrarno HE Moste 82,3 GWh na leto ob povprečnem pretoku 13,6 m3/s v profilu te hidroelektrarne,
– za hidroelektrarno HE Mavčiče 96,5 GWh na leto ob povprečnem pretoku 64,2 m3/s v profilu te hidroelektrarne in
– za hidroelektrarno HE Medvode 118,6 GWh na leto ob povprečnem pretoku 65,1 m3/s v profilu te hidroelektrarne.
5. člen
Koncesionar in koncedent uredita s koncesijsko pogodbo način odplačnega prehoda neamortiziranih objektov in naprav energetskih ureditev, zgrajenih za namen izvajanja koncesije, v brezhibnem stanju ter prostih vseh bremen v last koncedenta po prenehanju koncesijskega razmerja.
6. člen
Koncesionar mora:
– zavarovati zemljišča, objekte, naprave in druge dobrine pred škodljivimi posledicami delovanja hidroelektrarn,
– omogočiti splošno rabo vode na območju koncesije,
– ohranjati biološko raznovrstnost in varstvo habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ohranjati naravno vrednoto v največji možni meri, če je ta na območju koncesije, in
– zagotavljati varstvo prebivalcev in njihovega premoženja, če so le-ti ogroženi zaradi posledic rabe vode.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
7. člen
Koncedent ima pravico določiti pogoje proizvodnje ob izjemnih ekoloških razmerah v skladu z zakonom.
8. člen
Medsebojna razmerja med koncesionarjem in koncedentom se uredijo s koncesijsko pogodbo v pisni obliki, ki mora imeti vse, z zakonom določene sestavine.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije pooblašča ministra, pristojnega za okolje, da podpiše koncesijsko pogodbo.
Vlada Republike Slovenije upošteva pri sklepanju pogodbe mnenje lokalnih skupnosti na območjih, kjer je koncesija podeljena.
9. člen
Koncesija se podeli brez javnega razpisa osebi, ki ima pravico upravljati hidroelektrarne HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode na podlagi pravnomočnih uporabnih dovoljenj.
Koncesionarja iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
10. člen
Za rabo reke Save, ki je predmet te koncesije, plačuje koncesionar letni znesek najmanj v višini 7% od prodajne vrednosti proizvedene električne energije. Višina plačila za koncesijo in metodologija za izračun prodajne vrednosti proizvedene električne energije se določa v tarifnem delu koncesijske pogodbe.
Plačilo za koncesijo se obračunava in plačuje mesečno. Za koncesijo se začne plačevati z dnem dokončnosti odločbe iz prejšnjega člena.
Prihodki iz prejšnjih odstavkov so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih so elektrarne.
Plačilo za koncesijo se med Republiko Slovenijo in občino razdeli v razmerju 40: 60 v korist občin.
Podrobneje se na podlagi meril iz prejšnjega odstavka delitveno razmerje plačila za koncesijo, ki gre v proračun občin, določi v koncesijski pogodbi.
11. člen
Koncesionar plačuje vse stroške v zvezi s koncesijo, ki je podeljena na podlagi te uredbe.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo inšpektorji, pristojni za vode.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-5
Ljubljana, dne 6. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti