Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

557. Spremembe poslovnika občinskega sveta, stran 1919.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00) je Občinski svet občine Videm na 2. redni seji z dne 21. 1. 2003 sprejel
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
občinskega sveta
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Videm se besedilo 59. člena črta in se doda novo besedilo, ki se glasi:
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine so lahko naslednji odbori in komisije:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za okolje in prostor,
– statutarno-pravna komisija,
– komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
2. člen
Črta se celotno besedilo 60. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
7.1 Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti ima šest članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavano je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predloži županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.
Ostale naloge odbora so lahko:
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kulturo, športom in rekreacijo,
– obravnava vprašanja v zvezi z socialno dejavnostjo občine,
– daje mnenja v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov,
– vodi in koordinira občinske prireditve in usklajuje programe društev na območju občine,
– druge naloge po sklepu občinskega sveta.
3. člen
Črta se celotno besedilo 61. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
7.2 Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, gostinstva in turizma), kmetijstva in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predloži županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo ter gospodarske javne službe lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
Ostale naloge odbora so lahko:
– predlaganje ukrepov za vzpodbujanje razvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma,
– daje mnenja k posameznim projektom za področje malega gospodarstva, kmetijstva in turizma,
– usmerja pospeševanje gospodarstva, kmetijstva in turizma in daje mnenja k porabi sredstev za tovrstne namene,
– pripravlja politiko regionalnega razvojnega programa in vključitev gospodarskih panog vanj.
4. člen
Črta se celotno besedilo 62. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
7.3 Odbor za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju varstva okolja, planiranja, gospodarjenja s prostorom, operativnega načrtovanja, izgradnje in vzdrževanje objektov infrastrukture občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predloži županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za infrastrukturo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela. Ostale naloge odbora so lahko:
– pripravlja politiko prostorskega razvoja občine,
– obravnava prostorske plane občine,
– skupaj z predstavniki KS pripravlja razvojne programe s področja komunalne infrastrukture in ekologije,
– daje mnenje k predlogom o kategorizaciji občinskih cest,
– daje predloge in mnenja glede vodooskrbe, kanalizacije,
– urejanje meja s sosednjimi občinami.
5. člen
Črta se celotno besedilo 63. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
7.4 Statutarno-pravna komisija
Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima pet članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
6. člen
Črta se celotno besedilo 64. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
7.5 Komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada ima tri člane.
Komisija obravnava predvsem področje požarne varnosti in gasilstva. Naloge komisije so predvsem:
– zbira in usmerja sredstva požarnega sklada,
– pripravlja finančne načrte na področju preventive,
– skrbi za namensko porabo sredstev,
– druge naloge po sklepu občinskega sveta.
7. člen
V 71. členu se črta v prvem odstavku v prvem stavku: in največ polovico članov izmed drugih občanov, če ta poslovnik ne določa drugače, in se nadomesti z novim, ki se glasi: oziroma tako kot določa statut občine.
Črta se drugi odstavek 71. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi: Predsednika odbora imenuje odbor izmed svojih članov sveta.
8. člen
Črta se celotno besedilo 65., 66., 67. in 68. člena.
9. člen
V 69. členu se beseda poslanskih nadomesti z besedo svetniških.
10. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03/156
Videm, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti