Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

546. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2003, stran 1913.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 81. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 3. redni seji dne 29. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Radeče za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Radeče za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
-----------------------------------------------------------------
                         v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           597.884
  TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)               377.844
70 DAVČNI PRIHODKI                    292.666
  700 Davki na dohodek in dobiček            236.152
  703 Davki na premoženje                25.831
  704 Domači davki na blago in storitve         30.683
  706 Drugi davki                       -
71. NEDAVČNI PRIHODKI                   85.178
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                     37.191
  711 Takse in pristojbine                2.946
  712 Denarne kazni                     21
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        2.320
  714 Drugi nedavčni prihodki              42.700
72 KAPITALSKI PRIHODKI                  33.213
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       12.211
  721 Prihodki od prodaje zalog                -
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja             21.002
73. PREJETE DONACIJE                    1.500
  730 Prejete donacije iz domačih virov          1.500
  731 Prejete donacije iz tujine               -
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  185.327
  740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih
    institucij                    185.327
II. SKUPAJ ODHODKI (40+ 41+42+43)             598.219
40 TEKOČI ODHODKI                     95.300
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         43.322
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     5.678
  402 Izdatki za blago in storitev            38.900
  403 Plačila domačih obresti               3.400
  409 Rezerve                       4.000
41 TEKOČI TRANSFERI                   262.376
  410 Subvencije
  411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                   48.400
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                    27.100
  413 Drugi tekoči domači transferi           186.876
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 91.698
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         91.698
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                148.845
  430 Investicijski transferi              148.845
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               –335
-----------------------------------------------------------------
                         v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)              –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                –
  750 Prejeta vračila danih posojil              –
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV (440+441+442)
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. DOLGA (550)                      5.000
55  ODPLAČILA DOLGA                    5.000
   550 Odplačila domačega dolga              5.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
   RAČUNU (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)           –5.335
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX)            335
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                335
-----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna. Prerazporeditev pravic porabe župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega mora biti razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen.
Župan predvidoma v mesecu juniju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračuna za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitev in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 2,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi sporočili obvešča občinski svet. V drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet s posebnim odlokom.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemi v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun za leto 2003 lahko zadolži do višine 10 mio tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 20,000.000 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 10 mio tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/03-14
Radeče, dne 29. januarja 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti