Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

561. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela, stran 1922.

Na podlagi 20. in 20.a člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01 in 108/02) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in nosilce, pristojne za posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela:
– z novimi javnoveljavnimi programi, ki na novo opredeljujejo pravice in obveznosti (v nadaljnjem besedilu: novi programi), otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol ali odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci izobraževanja),
– z novimi elementi izobraževalnih programov, ki s sistemskega oziroma vsebinskega vidika spreminjajo obstoječi javnoveljavni program in s tem posegajo v pravice in obveznosti učencev kot jih veljavni dokumenti določajo (v nadaljnjem besedilu: novi programski elementi) in
– z novimi rešitvami na izvedbeni ravni, tj. novostmi, ki s sistemskega oziroma vsebinskega vidika ne posegajo v javnoveljavni program oziroma pravice udeležencev izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: novosti).
Posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela sestavljajo postopki uvajanja, spremljanja in evalvacije novih programov, novih programskih elementov in novosti.
2. člen
(uvajanje, spremljanje in evalvacija)
Uvajanje novih programov, novih programskih elementov in novosti je postopek sistematične in načrtne priprave pogojev za njihovo optimalno izvajanje.
Spremljanje novih programov, novih programskih elementov in novosti je postopek sistematičnega zbiranja informacij o njihovem uresničevanju z namenom sprotnega reševanja vprašanj neposredno v pedagoški praksi.
Evalvacija novih programov, novih programskih elementov in novosti je postopek, ki na osnovi zbranih podatkov:
– presoja o kakovosti novih vzgojno-izobraževalnih in administrativnih nalog,
– ovrednoti, kolikšne in kakšne spremembe nastajajo z njihovim uvajanjem,
– omogoči oblikovanje presoje o tem, kako izboljšati način njihovega izvajanja.
Javnost posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela se zagotavlja z objavo poročil o uvajanju, spremljanju in evalvaciji novih programov, novih programskih elementov in novosti v okvir objav ministrstva, pristojnega za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), potem ko jih sprejme pristojni strokovni svet.
3. člen
(Svet za evalvacijo)
Za evalvacijo novih programov in novih programskih elementov ter za strokovno podporo pri evalvaciji novosti minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) na podlagi 20.a člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01 in 108/02) imenuje Svet za evalvacijo kot posebno strokovno posvetovalno telo.
V Svet za evalvacijo se poleg predsednika imenujejo člani, ki pokrivajo naslednja ključna področja: predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovno glasbeno izobraževanje, nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško izobraževanje, srednje splošno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje, vzgojo in izobraževanje v domovih za učence in dijake v dijaških domovih in izobraževanje odraslih, pedagogiko in didaktiko, metodologijo in upravno povezavo z ministrstvom.
Svet za evalvacijo opravlja naslednje naloge:
– koordinira spremljanje novih javnoveljavnih programov (pregled metodologije, pregled poročil, sodelovanje z javnimi zavodi pri zasnovi spremljanja in pripravi poročil);
– na podlagi izhodišč za evalvacijo natančneje opredeljuje strategije in potek evalvacije (nosilci, pristojnosti) ter terminske plane;
– identificira temeljna evalvacijska vprašanja, pripravlja predloge razpisa evalvacijskih študij, pripravlja predloge izbora evalvacijskih študij;
– spremlja potek evalvacijskih študij in sodeluje z nosilci evalvacijskih študij;
– pripravlja poročila za strokovne svete in ministrstvo o evalvaciji;
– sodeluje z javnimi zavodi, inštituti in univerzama na področju spremljanja in evalvacije;
– predstavlja evalvacijo strokovni javnosti;
– daje mnenja o spremljanju strokovnim svetom in ministrstvu;
– opravlja druge naloge, povezane s spremljanjem in evalvacijo.
Strokovno in administrativno podporo za delovanje Sveta za evalvacijo izvaja Urad Republike Slovenije za šolstvo.
Svet za evalvacijo pripravlja letna poročila o svojem delovanju in je dolžan z njimi seznaniti pristojne strokovne svete in ministra.
4. člen
(predlagatelji)
Nove programe in nove programske elemente lahko predlagajo pristojni strokovni sveti, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pristojni javni zavodi), visokošolski zavodi in raziskovalne organizacije in druge strokovne institucije.
Novosti lahko predlagajo vrtci, šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovi za učence, dijaški domovi in organizacije za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: vrtci oziroma šole), pristojni javni zavod, pristojni strokovni sveti, strokovne institucije, visokošolski zavodi in raziskovalne organizacije.
5. člen
(sprejem novih programov in novih programskih elementov)
Pred sprejemom novih programov in novih programskih elementov, s katerimi se posodablja vzgojno-izobraževalno delo, si mora minister pridobiti:
– predlog za uvedbo in potek poskusa oziroma načrte uvajanja, spremljanja in evalvacije novih programov in novih programskih elementov,
– analizo o utemeljenosti uvedbe predlaganih sprememb, ki jo izdela Urad Republike Slovenije za šolstvo,
– mnenje pristojnega strokovnega sveta.
6. člen
(določitev poskusa)
Nove programe in nove programske elemente se lahko pred uvedbo preverja s poskusom. Nove programe in nove programske elemente obveznega izobraževanja se praviloma preverja s poskusom.
Minister določi, ali se nove programe in nove elemente izobraževalnih programov pred uvedbo preverja s poskusom.
7. člen
(uvajanje, spremljanje in evalvacijo novih programov ali novih programskih elementov)
Minister določi uvajanje, spremljanje in evalvacijo novih programov ali novih programskih elementov. Ob tem določi:
– nosilce in trajanje uvajanja, spremljanja in evalvacije,
– vrtec oziroma šolo, v kateri uvajanje in spremljanje poteka, ali način izbiranja vrtca oziroma šole,
– podatke, ki se jih sme zbirati in način zbiranja,
– začasno ureditev pravic otrok, učencev, vajencev, dijakov in študentov višje šole ali odraslih,
– pravice otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole ali odraslih ob izstopu ali ob prenehanju postopkov posodabljanja oziroma ob zaključku poskusa,
– roke, opredeljene s pravilnikom, v katerih morajo nosilci pripraviti vmesna in končno poročilo o poteku uvajanja in spremljanja in evalvacije,
– razpoložljiva finančna sredstva.
II. POSODABLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z NOVIMI PROGRAMI IN NOVIMI PROGRAMSKIMI ELEMENTI
1. Uvajanje in spremljanje novih programov in novih programskih elementov
8. člen
(uvajanje novih programov in novih programskih elementov)
Za strokovno podporo pri uvajanju novih programov in novih programskih elementov je odgovoren pristojni javni zavod. Naloge javnega zavoda v okviru uvajanja so:
– izdelava načrta uvajanja,
– sodelovanje pri pripravi sprememb normativnih podlag potrebnih za uvajanje,
– priprava strokovnih podlag za delo šolskih projektnih skupin,
– priprava načrta in sodelovanje pri izvajanju programa usposabljanja pedagoških delavcev,
– priprava poročila za strokovni svet in ministrstvo o poteku uvajanja,
– druge naloge po naročilu ministrstva.
Javni zavod je pri pripravi načrta uvajanja dolžan pridobiti mnenje Sveta za evalvacijo, kot je opredeljeno v 3. členu tega pravilnika.
Javni zavod je pred uvajanjem novih programov ali novih programskih elementov dolžan načrt uvajanja skupaj z mnenjem Sveta za evalvacijo predložiti pristojnemu strokovnemu svetu in ministru.
Javni zavod je dolžan pripraviti letno poročilo o uvajanju in ga skupaj z mnenjem Sveta za evalvacijo najkasneje do konca šolskega leta predložiti pristojnemu strokovnemu svetu in ministru.
9. člen
(spremljanje novih programov in novih programskih elementov)
Za spremljanje novih programov in novih programskih elementov je odgovoren pristojni javni zavod. Naloge v okviru spremljanja so:
– priprava načrta spremljanja,
– svetovanje in pomoč pri reševanju konkretnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z uvajanjem novih programskih elementov in novih programov,
– priprava letnih poročil z ugotovitvami in predlogi potrebnih sprotnih sprememb pri uvajanju za strokovni svet in ministra,
– oblikovanje pobud za usposabljanje pedagoških delavcev in dajanje predlogov za spremembe,
– druge naloge po naročilu ministrstva.
Javni zavod lahko za načrtovanje in izvedbo spremljanja pooblasti neodvisne strokovnjake, ki niso v njem zaposleni.
Javni zavod je pri pripravi načrta spremljanja in poročila o spremljanju dolžan pridobiti mnenje Sveta za evalvacijo, kot je opredeljeno v 3. členu tega pravilnika.
Javni zavod je pred uvajanjem novih programov ali novih programskih elementov dolžan načrt spremljanja skupaj z mnenjem Sveta za evalvacijo predložiti pristojnemu strokovnemu svetu in ministru.
Javni zavod je dolžan pripraviti letno poročilo o spremljanju in ga skupaj z mnenjem Sveta za evalvacijo predložiti pristojnemu strokovnemu svetu in ministru najkasneje do konca novembra za preteklo šolsko leto.
2. Evalvacija novih programov in novih programskih elementov
2.1. Evalvacija novih programov in novih programskih elementov, ki se jih preverja s poskusom
10. člen
(evalvacija s poskusom)
Evalvacija novih programov in novih programskih elementov, ki se jih preverja s poskusom, poteka v okviru evalvacijskih študij in na način, ki je določen z izhodišči za evalvacijo kurikularne prenove vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki jih sprejme Svet za evalvacijo.
Nosilci evalvacijskih študij so raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorne nosilce razvojno raziskovalnih projektov. Za evalvacijo novih programov in novih programskih elementov, ki se jih preverja s poskusom, je pristojen Svet za evalvacijo. Naloge v okviru evalvacije s poskusom so:
– priprava načrta evalvacije novega programa oziroma novega programskega elementa,
– priprava predloga evalvacijskih tematik za javni razpis,
– priprava predloga izbora evalvacijskih študij,
– priprava poročila o evalvaciji ugotovitvami in predlogi,
– druge naloge.
Evalvacijske študije izbere minister na podlagi javnega razpisa in predloga izbora, ki ju oba pripravi Svet za evalvacijo.
Javnost razvojno-raziskovalne dejavnosti na področju evalvacije posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela se zagotavlja z objavo končnih poročil o evalvacijskih študijah na spletnih straneh ministrstva.
2.1.1. Postopek za uvedbo poskusa
11. člen
(predlog za uvedbo in potek poskusa)
Predlog za uvedbo in potek poskusa je treba predložiti ministru najkasneje štiri mesece pred začetkom šolskega leta, v katerem se začne izvajati. Predlog mora vsebovati:
– odgovornega nosilca in člane projektne skupine,
– utemeljitev uvedbe poskusa (analiza stanja in razlogi za uvedbo),
– trajanje in časovni potek poskusa,
– načrt uvajanja, metodološki načrt spremljanja in evalvacije,
– podatke, ki se jih sme zbirati in način njihovega zbiranja,
– vrtec oziroma šolo kjer bo poskus potekal, ali način izbiranja vrtca oziroma šole,
– predvideno število otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole ali odraslih, vključenih v poskus, ter njihove pravice ob izstopu ali prenehanju poskusa,
– predlog začasne ureditve pravic otrok, učencev, vajencev, dijakov in študentov višje šole ali odraslih (ocenjevanje znanja, normativi, standardi, šolski red in podobno) ter
– predvideno število strokovnih delavcev vključenih v poskus,
– potrebne materialne pogoje, ki bremenijo javna finančna sredstva.
12. člen
(seznanitev udeležencev poskusa in njihovih staršev)
Pred pridobivanjem soglasij za uvedbo poskusa je vrtec oziroma šola dolžna udeleženca poskusa in starše seznaniti s cilji, načrtovanim potekom poskusa ter pravicami in dolžnostmi udeležencev.
13. člen
(soglasja)
Pred uvedbo poskusa je treba dokumentaciji priložiti:
– soglasje ravnatelja vrtca oziroma šole oziroma direktorja organizacije za izobraževanje odraslih, v kateri bo poskus potekal,
– soglasje staršev otrok, učencev, vajencev in dijakov oziroma soglasje študentov višjih šol ali odraslih, vpisanih v oddelke, v katerih bo poskus potekal.
Otroci staršev, študenti višjih šol oziroma odrasli, ki ne dajo soglasja, morajo imeti možnost predšolske vzgoje oziroma izobraževanja v drugem oddelku.
2.1.2. Poročila o poskusu
14. člen
(obvezne prvine poročila o spremljanju)
Poročila o spremljanju novih programov in novih programskih elementov, ki se jih preverja s poskusom – letna in vmesna, če jih načrt predvideva ali minister naroči – morajo vsebovati vse prvine, predvidene z načrtom spremljanja od tega obvezno:
– podatke o tem, koliko in kateri vrtci oziroma šole so vključeni v poskus,
– podatke o številu otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole ali odraslih, vključenih v poskus,
– predstavitev zbranih podatkov in njihovo analizo, v skladu z metodologijo zbiranja in obdelave podatkov,
– poročilo o doseganju ciljev spremljanja,
– predloge za morebitne spremembe pri uvajanju novih programov ali novih programskih elementov in
– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.
15. člen
(obvezne prvine poročila o evalvaciji)
Poročila o evalvaciji novih programov in novih programskih elementov, ki se jih preverja s poskusom, so pripravljena na osnovi evalvacijskih študij in poročil o uvajanju in spremljanju, morajo vsebovati vse prvine, predvidene z načrtom evalvacije od tega obvezno:
– poročilo o doseženih ciljih poskusa,
– predstavitev zbranih podatkov in njihovo analizo,
– evalvacijo poskusno uvedenega novega programa ali programskega elementa,
– predloge za morebitne spremembe v zvezi z novim programom ali novim programskim elementom, ki je bil predmet evalvacije,
– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.
2.1.3. Prenehanje poskusa
16. člen
(prenehanje poskusa)
Če poskus ugotovi, da bi bilo poskus potrebno ali smiselno prekiniti, nosilec spremljanja ali nosilec evalvacije naslovi na pristojni strokovni svet ustrezen predlog. Če takšen predlog naslovi na pristojni strokovni svet nosilec spremljanja, mora k predlogu priložiti še mnenje Sveta za evalvacijo.
Pred sprejemom odločitve o prenehanju poskusa, si minister pridobi mnenje ustreznega strokovnega sveta.
Minister z odredbo o prenehanju uvajanja novosti ali programa določi obveznosti vrtca oziroma šole, v kateri uvajanje novosti ali programa poteka, ter pravice in obveznosti otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole oziroma odraslih.
17. člen
(izstop iz poskusa)
Posamezni otrok, učenec, vajenec, dijak, študent višje šole oziroma odrasli lahko izstopi iz oddelka, v katerem se uvajajo novosti ali program s poskusom. Z izstopom otroka, učenca, vajenca in dijaka morajo soglašati njegovi starši.
Kadar se uvaja program, veljajo ob izstopu določbe zakona, ki urejajo prestop v drugo šolo oziroma vrtec, če z odredbo o uvedbi programa ni drugače določeno.
2.2. Evalvacija novih programov in novih programskih elementov brez poskusa
18. člen
(evalvacija brez poskusa)
Izvedbo evalvacije brez poskusa zagotavlja pristojni javni zavod. Naloge v okviru te izvedbe so:
– izdelava metodološkega načrta za izvedbo evalvacije,
– zbiranje in obdelava podatkov v skladu z metodološkim načrtom,
– analiza in interpretacija obdelanih podatkov ter predlog ukrepov,
– druge naloge.
Pred uvedbo novih programov ali novih programskih elementov, ki se jih ne preverja s poskusom, mora biti metodološki načrt za izvedbo evalvacije usklajen in sprejet na Svetu za evalvacijo.
Javni zavod je dolžan s sprejetim metodološkim načrtom seznaniti pristojni strokovni svet in ministrstvo.
Svet za evalvacijo lahko predlaga ministru, da se nov program ali novi programski elementi evalvirajo na način, po katerem poteka evalvacija s poskusom.
19. člen
(obvezne prvine poročila o izvedbi evalvacije brez poskusa)
Poročilo o izvedbi evalvacije novih programov in novih programskih elementov, ki se jih ne preverjajo s poskusom, mora vsebovati najmanj naslednje prvine:
– podatke o tem, koliko in kateri vrtci oziroma šole so vključene v evalvacijo,
– podatke o številu vključenih otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole ali odraslih,
– zbrane podatke in njihovo analizo, v skladu z metodološkim načrtom evalvacije,
– predloge za morebitne spremembe v zvezi z novim programom ali novim programskim elementom,
– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.
20. člen
(poročilo o evalvaciji brez poskusa)
Pristojni javni zavod je dolžan posredovati poročilo o izvedbi evalvacije Svetu za evalvacijo najkasneje do konca novembra za preteklo šolsko leto.
Svet za evalvacijo lahko za pripravo poročila o evalvaciji imenuje delovno skupino neodvisnih strokovnjakov.
Svet za evalvacijo je dolžan posredovati poročilo o izvedbi evalvacije skupaj s svojim mnenjem k poročilu in predlogom ukrepov za pristojni strokovni svet in ministra, in sicer najkasneje do konca januarja za preteklo šolsko leto.
III. POSODABLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z NOVOSTMI
1. Uvajanje, spremljanje in evalvacija novosti
21. člen
(uvajanje in spremljanje novosti)
Za uvajanje in spremljanje novosti je odgovoren pristojni javni zavod. Naloge v okviru uvajanja in spremljanja novosti so:
– določitev obveznih elementov za prijavo predloga novosti,
– priprava mnenja o predlogu novosti, z vidika sistemskega oziroma vsebinskega poseganja v javnoveljavni program in s tem v vzgojno-izobraževalne pravice in obveznosti učencev,
– priprava mnenja o predlogu novosti z vidika metodološkega načrta in ciljev,
– priprava predloga izbora novosti,
– obveščanje predlagatelja o izboru predlagane novosti,
– sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za delo šolske projektne skupine in sprejem odločitve o sodelovanju v šolski projektni skupini,
Pred začetkom uvajanja novosti pripravi pristojni javni zavod predlog izbora novosti in ga predloži Uradu Republike Slovenije za šolstvo v potrditev.
Predlagatelj mora biti o izboru svojega predloga obveščen najkasneje tri mesece pred začetkom šolskega leta, v katerem se začne uvajati.
22. člen
(evalvacija novosti)
Za evalvacijo novosti je odgovoren pristojni javni zavod, ki v procesih uvajanja, spremljanja in evalvacije novosti pridobi podatke, na osnovi katerih novost evalvira. Naloge v okviru evalvacije novosti so:
– sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za evalvacijo novosti,
– priprava skupnega letnega poročila o uvajanju, spremljanju in evalvaciji novosti na osnovi poročil izvajalcev vključno s predlogom ukrepov za strokovni svet in ministra,
– druge naloge, povezane z evalvacijo novosti.
Javni zavod je pri pripravi sumarnega poročila o evalvaciji novosti, v skladu s 3. členom tega pravilnika, dolžan pridobiti mnenje Sveta za evalvacijo.
S sumarnim letnim poročilom o evalvaciji novosti in mnenjem Sveta za evalvacijo je javni zavod dolžan seznaniti strokovne svete in ministrstvo, in sicer najkasneje do konca oktobra za preteklo šolsko leto.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom (Uradni list RS, št. 110/00).
24. člen
Poskusi, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se morajo najkasneje v šestih mesecih prilagoditi določbam tega pravilnika.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-10/2003
Ljubljana, dne 3. februarja 2003.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti