Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

556. Spremembe statuta Občine Videm, stran 1918.

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00) je Občinski svet občine Videm na 2. redni seji z dne 21. 1. 2003 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Videm
1. člen
V statutu Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99) se v 12. členu za prvim odstavkom črta pika in doda: oziroma tako, kot je določeno z zakonom ali s tem statutom.
2. člen
Črta se prvi in drugi odstavek 25. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
Občinski svet ima lahko stalne ali občasne odbore in komisije kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so lahko:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za okolje in prostor,
– statutarno-pravna komisija,
– komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
V tretjem odstavku se številka 5 nadomesti z številko 6.
3. člen
V 26. členu se v prvem odstavku črta prvi stavek in se nadomesti z novim, ki se glasi:
Člane odborov in komisij iz prve, druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka 25. člena imenuje občinski svet izmed svojih članov, v ostalih odborih in komisijah pa so lahko tudi zunanji strokovnjaki.
4. člen
V 34. členu se za besedo občina črta beseda dva in nadomesti z besedo enega, in se beseda podžupana v celotnem besedilu statuta spremeni v ustrezen sklon podžupan(ja).
5. člen
V 59. členu se v petem odstavku črta beseda podžupana.
6. člen
V 63. členu se v šestem odstavku doda beseda proračuna občine.
Črtajo se osmi, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.
7. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03/154
Videm, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti