Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

525. Uredba o načinu ustanovitve in delovanja odbora uporabnikov letališča ter njegovih nalogah, stran 1799.

Na podlagi prvega odstavka 165. člena zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 in 114/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu ustanovitve in delovanja odbora uporabnikov letališča ter njegovih nalogah*
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa način ustanovitve in delovanja odbora uporabnikov letališča ter njegove naloge na javnih letališčih (v nadaljnjem besedilu: letališča).
2. člen
(ustanovitev)
(1) Odbor uporabnikov letališča se na letališču ustanovi na poziv ministra, pristojnega za promet, ki povabi uporabnike letališča na ustanovno zasedanje.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se na letališču, na katerem letni promet ne presega 100.000 potnikov ali 2.500 ton tovora, odbor uporabnikov letališča ustanovi na poziv upravljavca zadevnega letališča.
3. člen
(članstvo v odboru)
(1) Odbor uporabnikov letališča sestavljajo uporabniki zadevnega letališča. Član odbora uporabnikov letališča je vsak uporabnik letališča, ki opravlja komercialni zračni prevoz potnikov, pošte ali tovora na letalskih linijah od ali do zadevnega letališča.
(2) Uporabnike letališča iz prejšnjega odstavka tega člena, ki obratujejo izključno z zrakoplovi z največjo vzletno težo do 10 ton ali z manj kot 20 sedeži, oziroma katerih promet je v preteklem zaključenem zimskem oziroma poletnem prometnem obdobju znašal manj kot 10 vzletov ali pristankov na tem letališču, lahko zastopa le skupni predstavnik. Ta je član odbora uporabnikov letališča.
4. člen
(organizacija delovanja odbora)
(1) Zasedanje odbora uporabnikov letališča vodi predsednik, v primeru njegove zadržanosti pa eden izmed njegovih namestnikov, ki ga določi predsednik.
(2) Predsednik in do dva namestnika, ki jih izvolijo člani odbora izmed sebe za obdobje dveh let, v skladu s sprejetimi sklepi odbora zastopajo odbor uporabnikov letališča v odnosih do tretjih oseb.
(3) Za organizacijo in izvedbo zasedanj odbora uporabnikov letališča je odgovorno ministrstvo, pristojno za promet, razen v primerih iz drugega odstavka 2. člena te uredbe, ko je za organizacijo in izvedbo zasedanj odgovoren upravljavec letališča.
(4) Organizator zasedanj odbora uporabnikov letališča iz prejšnjega odstavka tega člena je pristojen in odgovoren za tehnično pripravo sej in pripravo zapisnika zasedanj odbora uporabnikov letališča ter za pripravo prostorov za zasedanje. Povabila na zasedanje so pisna in se pošljejo najmanj dva tedna pred zasedanjem, razen če predsednik odbora uporabnikov letališča meni, da je lahko ta rok krajši. Datum zasedanja se določi v soglasju s predsednikom. Zapisnik podpiše vodja zasedanja.
(5) Zasedanje odbora uporabnikov letališča skliče predsednik praviloma enkrat letno, če:
– je potrebno sodelovanje odbora uporabnikov v okviru nalog iz 8. člena te uredbe ali
– to pisno zahteva več kot četrtina članov odbora uporabnikov letališča z navedbo namena in razlogov zasedanja ali
– meni, da je sklic potreben iz drugih razlogov.
5. člen
(sprejem sklepov)
(1) Sklepi, vključno z izvolitvami iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, se lahko sprejmejo samo, če so predlogi sklepov, ki naj bi bili sprejeti, predhodno sporočeni članom odbora uporabnikov skupaj z dnevnim redom zasedanja odbora uporabnikov letališča.
(2) Odbor uporabnikov letališča je sklepčen, če je na zasedanju zastopana več kot polovica njegovih članov.
(3) Če sklepčnost ni zagotovljena, predsednik skliče novo zasedanje z isto vsebino, ki je praviloma lahko že po preteku enega tedna od prvotnega sklica zasedanja. To zasedanje je sklepčno ne glede na število prisotnih članov.
(4) Sklepi glede izvolitve predsednika in njegovih namestnikov ter glede poslovnika se sprejmejo z dvema tretjinama glasov članov odbora uporabnikov. Pri odločanju o poslovniku zastopstvo, z izjemo zastopstva po drugem odstavku 3. člena te uredbe, ni dovoljeno.
(5) Vsi drugi sklepi se sprejemajo na podlagi ponderirane pravice glasovanja. Ponderiranje glasov je odvisno od deleža zadevnih uporabnikov pri skupnem prometu v zadnjem zaključenem zimskem oziroma poletnem prometnem obdobju letališča. Posamezni uporabnik ali skupni predstavnik pri tem ne more imeti več kot 49-odstotnega deleža glasov.
(6) Kadar odbor uporabnikov letališča šteje samo enega člana, se, ne glede na določbe predhodnih odstavkov tega člena, ta član odbora šteje za odbor uporabnikov letališča in samostojno odloča o vseh zadevah iz pristojnosti odbora uporabnikov letališča.
(7) Kadar odbor uporabnikov letališča šteje samo dva člana, se, ne glede na določbe predhodnih odstavkov tega člena, glasovi ponderirajo glede na delež zadevnih uporabnikov pri skupnem prometu v zadnjem zaključenem zimskem oziroma poletnem prometnem obdobju letališča.
6. člen
(stroški)
(1) Vsak član odbora uporabnikov letališča sam krije svoje stroške. Izdatki za organizacijo, gradiva in vodenje odbora uporabnikov letališča se razdelijo med člane odbora uporabnikov letališča.
(2) Stroškovnik za organizacijo, gradiva in vodenje odbora uporabnikov letališča določi minister, pristojen za promet.
7. člen
(poslovnik)
Odbor uporabnikov letališča sprejme svoj poslovnik, ki natančneje določa:
– volitve predsednika in podpredsednikov odbora uporabnikov letališča (drugi odstavek 4. člena),
– ponderiranje glasov (peti in sedmi odstavek 5. člena),
– postopek razdelitve stroškov med člane odbora uporabnikov in njihove deleže (6. člen),
– druge zadeve v zvezi z delom odbora uporabnikov določenega letališča, če je to potrebno zaradi uresničevanja nalog odbora.
8. člen
(naloge odbora uporabnikov letališča)
(1) Odbor uporabnikov letališča izvaja naloge, ki jih določajo zakon o letalstvu in na njegovi podlagi izdani predpisi in drugi akti.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena, odbor uporabnikov letališča sodeluje na posvetovanjih glede tehničnih in tehnoloških pogojev oziroma specifikacij, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci storitev zemeljske oskrbe, na posvetovanjih glede izjem v zvezi z zagotavljanjem storitev zemeljske oskrbe zaradi posebnih omejitev razpoložljivega prostora ali zaradi posebnih omejitev zmogljivosti oziroma sodeluje na drugih podobnih posvetovanjih.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-29/2003-1
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Ta uredba je skladna z določbami Direktive sveta 96/67/EC z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. L 272/41 z dne 25. 10. 1996), ki se nanašajo na odbor uporabnikov letališča.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti