Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

539. Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike, stran 1898.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena slovenskega računovodskega standarda (SRS) 39 – Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih – je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo dne 29. 1. 2003 sprejel
K O N T N I O K V I R
za male samostojne podjetnike posameznike
RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA IN TERJATVE DO PODJETNIKA
00 – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
V tej skupini se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški poslovanja, dolgoročno odloženi stroški razvijanja, dolgoročne premoženjske pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih se ločeno izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi oslabitve.
01 – POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
V tej skupini se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročno odloženih stroškov poslovanja, dolgoročno odloženih stroškov razvijanja, dolgoročnih premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Ločeno se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev zaradi amortizacije in zaradi oslabitve. Zmanjševanje vrednosti dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu v skupini 00.
02 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo vrednosti zemljišč, zgradb, nepremičnin v gradnji oziroma izdelavi in nepremičnin trajno zunaj uporabe. Pri zemljiščih in zgradbah se ločeno izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje, posebej zaradi okrepitve in posebej zaradi oslabitve.
03 – POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
V tej skupini se izkazuje popravek vrednosti nepremičnin. Ločeno se izkazujejo popravki vrednosti zgradb zaradi amortizacije ter zaradi okrepitve in zaradi oslabitve.
04 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
V tej skupini se izkazujejo vrednosti opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja, večletnih nasadov, osnovne črede, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji oziroma izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Pri opremi in nadomestnih delih se ločeno izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje, posebej zaradi okrepitve in posebej zaradi oslabitve.
05 – POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
V tej skupini se izkazujejo popravki vrednosti opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja, večletnih nasadov, osnovne črede ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Ločeno se izkazujejo popravki vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortizacije ter zaradi okrepitve in zaradi oslabitve.
06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo denarni izdatki za naložbe v delnice in deleže, naložbene nepremičnine, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter druge dolgoročne kapitalske naložbe. Razčlenjujejo se na tiste v državi in v tujini. Del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkaže med kratkoročnimi finančnimi naložbami. Ločeno se izkazujejo popravki vrednosti teh naložb zaradi okrepitve in zaradi oslabitve.
07 – DOLGOROČNA DANA POSOJILA
V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb in z odkupom obveznic, ter dolgoročni dani depoziti. Dolgoročna dana posojila, ki zapadejo v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo med kratkoročnimi finančnimi naložbami. Posebej se izkazuje popravek vrednosti dolgoročnih danih posojil zaradi oslabitve.
08 – DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
V tej skupini se izkazujejo dolgoročni dani blagovni in potrošniški krediti, dolgoročni dani predujmi in varščine, dolgoročne terjatve iz finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja. Dolgoročne terjatve se razčlenjujejo na terjatve do strank v državi in v tujini. Dolgoročne terjatve iz poslovanja, ki zapadejo v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo kot kratkoročne terjatve. Posebej se izkazuje popravek vrednosti dolgoročnih terjatev zaradi oslabitve.
Dani predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se v bilanci stanja izkazujejo v postavkah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
09 – TERJATVE DO PODJETNIKA
V tej skupini se lahko izkažejo terjatve do podjetnika po stanju na dan bilance stanja, če je stanje podjetnikovega kapitala negativno.
RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
V tej skupini se izkazujejo gotovina (bankovci in kovanci), prejeti čeki, druge takoj unovčljive vrednostnice in denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo ločeno. Izdani čeki se izkažejo kot odbitna postavka.
11 – DOBROIMETJA PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH
V tej skupini se izkazujejo dobroimetja na računih pri bankah in drugih finančnih inštitucijah. Dobroimetja na računih se razčleni na tako razpoložljiva denarna sredstva in na tista, ki so vezana na odpoklic. Ločeno se izkazuje dobroimetje v domači in v tuji valuti. Ločeno se izkazujejo tudi denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene.
12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
V tej skupini se izkazujejo terjatve do kupcev iz prodaje stalnih in obratnih sredstev. Ločeno se izkazujejo terjatve do strank v državi in v tujini. V njej se izkazujejo tudi kratkoročni dani blagovni in potrošniški krediti. Posebej se izkazuje popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev zaradi oslabitve.
13 – KRATKOROČNI DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
V tej skupini se izkazujejo predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, zaloge materiala in še ne opravljene storitve, drugi kratkoročni dani predujmi pa tudi dani predplačila in varščine. Posebej se izkazuje popravek vrednosti kratkoročnih danih predujmov in varščin zaradi oslabitve.
Dani predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se v bilanci stanja izkazujejo v postavkah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
14 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo terjatve do izvoznikov, terjatve iz uvoza za tuj račun, terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje ter druge terjatve iz poslovanja na tuj račun. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.
15 – KRATKOROČNE TERJATVE, POVEZANE S FINANČNIMI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo terjatve za obresti, terjatve iz naslova dividend in drugih deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki. Ločeno se izkazujejo terjatve do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.
16 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
V tej skupini se izkazujejo terjatve za vstopni DDV, druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.
17 – KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo prejete menice, kratkoročne naložbe v delnice, deleže in ostale vrednostnice, kupljene za prodajo, terjatve, kupljene za prodajo, ter kratkoročna dana posojila in kratkoročni depoziti. Ločeno se izkazujejo kratkoročne finančne naložbe v državi in v tujini. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh finančnih naložb zaradi oslabitve.
19 – AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo za največ dvanajst mesecev vnaprej plačani stroški in prihodki, ki niso mogli biti zaračunani v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo. V tej skupini se izkazujejo tudi vrednotnice.
RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
V tej skupini se izkazujejo obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini ter kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi in v tujini. Ločeno se izkazujejo tudi kratkoročne obveznosti za nezaračunane blago in storitve.
23 – KRATKOROČNO PREJETI PREDUJMI IN VARŠČINE
V tej skupini se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov.
24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo obveznosti iz izvoza za tuj račun, obveznosti do uvoznikov, obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje ter druge obveznosti iz poslovanja za tuj račun.
25 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV
V tej skupini se izkazujejo obveznosti do zaposlencev za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke.
26 – OBVEZNOSTI DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INŠTITUCIJ
V tej skupini se izkazujejo obveznosti za obračunani DDV, DDV od uvoženega blaga, carino, davek od izplačanih plač in davek od dohodkov iz dejavnosti ter druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij.
27 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročna dobljena posojila ter kratkoročne izdane vrednostnice in menice. Ločeno se izkazujejo kratkoročne obveznosti do bank ter drugih pravnih in fizičnih oseb posebej v državi in posebej v tujini.
28 – DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti za obresti, obveznosti na podlagi odtegljajev od plač in nadomestil plač zaposlencem ter ostale kratkoročne obveznosti. Ločeno se izkazujejo kratkoročne obveznosti do strank v državi in v tujini.
29 – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo za največ dvanajst mesecev vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in plačani prihodki, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje.
RAZRED 3 – ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA
30 – OBRAČUN NABAVE SUROVIN IN MATERIALA (TUDI DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE)
V tej skupini se izkazuje oblikovanje nabavne vrednosti kupljenih surovin in materiala.V njej se izkazujejo poleg obračunane vrednosti še odvisni nabavni stroški, in sicer tako dajatve v okviru nabavne cene kot tudi neposredni izdatki za nabavo. Kadar se uporabljajo konti te skupine, se obračunana nabavna vrednost prek posebnega konta obračuna nabave prenese na zaloge surovin in materiala.
31 – ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA
Ta skupina se razčleni na konte surovin in materiala v skladišču, dodelavi, predelavi in na poti, nabavljenih polizdelkov in sestavnih delov, goriva in maziva v zalogi ter režijskega materiala. Pri vodenju zalog surovin in materiala po stalnih cenah se vodijo odmiki od stalnih cen na posebnem kontu odmikov.
32 – ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
V tej skupini se izkazujeta samo drobni inventar in embalaža. Razčleni se na konte drobnega inventarja v skladišču in v uporabi. Pri vodenju zalog po stalnih cenah je potreben poseben konto odmikov od stalnih cen.
RAZRED 4 – STROŠKI
40 – STROŠKI MATERIALA
V tej skupini se izkazujejo stroški surovin, materiala, kupljenih polizdelkov in vgradnih delov, pomožnega materiala, energije ter nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja in lastne embalaže, uskladitev stroškov materiala zaradi ugotovljenih popisnih razlik, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature, drugi stroški materiala ter uskladitev stroškov materiala zaradi končnega obračuna zalog materiala.
41 – STROŠKI STORITEV
V tej skupini se izkazujejo stroški storitev pri proizvajanju proizvodov, prevoznih storitev, storitev za vzdrževanje, sejemskih storitev, reklamnih storitev, reprezentance, zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in drugih bančnih storitev (razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih potovanj in podobnih storitev. Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, po pogodbah o avtorskem delu oziroma iz drugih pravnih razmerij, razen iz delovnega razmerja, nastalih s fizičnimi osebami.
43 – AMORTIZACIJA
V tej skupini se izkazuje amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
44 – REZERVACIJE
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne rezervacije za stroške reorganizacije, za stroške obnavljanja naravnih bogastev, za pokrivanje pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb, za pokojnine in za pokrivanje drugih obveznosti, ki se nanašajo na sedanje učinke.
45 – STROŠKI OBRESTI
V tej skupini se izkazujejo stroški obresti.
47 – STROŠKI DELA ZAPOSLENCEV
V tej skupini se izkazujejo plače zaposlencev, nadomestila plač zaposlencev, stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev, regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev, delodajalčevi prispevki in druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev ter nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetnika.
48 – DRUGI STROŠKI
V tej skupini se izkazujejo prispevki za socialno varnost podjetnika, povračila stroškov podjetnika, članarine, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami, štipendije dijakom in študentom ter podobni stroški.
49 – PRENOS STROŠKOV
Prek te skupine prenašamo stroške iz razreda 4 na zaloge v razredu 6 oziroma neposredno v odhodke.
RAZRED 5
Uporaba tega razreda je prosta.
RAZRED 6 – ZALOGE PROIZVODOV IN BLAGA
60 – NEDOKONČANE PROIZVODNJA IN STORITVE
V tej skupini se izkazujejo nedokončane proizvodnja in storitve, polizdelki, ustavljena nedokončana proizvodnja, proizvodnja v dodelavi in predelavi ter odmiki od cen proizvodnje in storitev.
63 – PROIZVODI
V tej skupini se izkazujejo proizvodi v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v lastni prodajalni, vračunani DDV od proizvodov v prodajalni, proizvodi v dodelavi in predelavi ter odmiki od cen proizvodov.
65 – OBRAČUN NABAVE BLAGA
V tej skupini se izkazujejo vrednosti blaga po obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obračun nabave blaga.
66 – ZALOGE BLAGA
V tej skupini se izkazujejo blago v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v prodajalni, vračunani DDV v zalogah blaga ter vračunana razlika v cenah zalog blaga.
RAZRED 7 – ODHODKI IN PRIHODKI
Odhodki
70 – POSLOVNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo vrednost prodanih poslovnih učinkov, vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev ter drugi poslovni odhodki.
71 – NABAVNA VREDNOST PRODANIH MATERIALA IN BLAGA
V tej skupini se izkazuje nabavna vrednost prodanih materiala in blaga.
72 – PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev.
74 – FINANČNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo odhodki za obresti, odhodki od prevrednotenja dolgov in terjatev zaradi ohranitve vrednosti, odhodki od prodaje finančnih naložb, drugi finančni odhodki ter prevrednotovalni finančni odhodki zaradi oslabitve.
75 – IZREDNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke.
Prihodki
76 – POSLOVNI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem in na tujem trgu, prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem in na tujem trgu, prihodki od porabe in odprave dolgoročni rezervacij, drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni), ter prevrednotovalni poslovni prihodki.
77 – FINANČNI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo prihodki od obresti, prihodki od prevrednotenja terjatev in dolgov zaradi ohranitve vrednosti, prevrednotovalni finančni prihodki ter drugi finančni prihodki.
78 – IZREDNI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo prejete subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki, izterjane odpisane terjatve, prejete kazni in odškodnine ter druge neobičajne postavke.
79 – USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
V tej skupini se izkazujejo vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov in storitev.
RAZRED 8 – POSLOVNI IZID
80 – UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA
V tej skupini se ugotovi in prenese podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid.
RAZRED 9 – PODJETNIKOV KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN DOLGOROČNE REZERVACIJE
90 – ZAČETNI PODJETNIKOV KAPITAL
V tej skupini se izkazuje vrednost stvarnega premoženja, prenesenega iz lastnikovega gospodinjstva ob priglasitvi začetka opravljanja dejavnosti. V njej se izkazuje tudi stanje obveznosti na lastniškem računu, če ga ni mogoče ustrezno razčleniti.
91 – PRENOSI VREDNOSTI PREMOŽENJA
V tej skupini se izkazujejo prenosi vrednosti stvarnega premoženja v času opravljanja dejavnosti.
92 – PRETOKI DENARNIH SREDSTEV MED PODJETJEM IN LASTNIKOVIM GOSPODINJSTVOM
V tej skupini se izkazujejo pritoki denarnih sredstev iz lastnikovega gospodinjstva in odtoki denarnih sredstev v lastnikovo gospodinjstvo.
93 – PODJETNIKOV DOHODEK ALI NEGATIVNI POSLOVNI IZID
V tej skupini se izkazujeta podjetnikov dohodek oziroma negativni poslovni izid in davek od dohodkov iz dejavnosti, ki zmanjšuje podjetnikov dohodek oziroma povečuje negativni poslovni izid.
94 – SPLOŠNI PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK KAPITALA
V tej skupini se izkazuje stanje splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, ki je nastal iz revalorizacije do konca leta 2002.
95 – POSEBNI PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI KAPITALA
V tej postavki se izkazujejo posebni prevrednotovalni popravki kapitala v zvezi z zemljišči, zgradbami, opremo, dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih pravnih oseb, danimi posojili, dolgovi in drugimi finančnimi inštrumenti.
96 – DOLGOROČNE REZERVACIJE
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov in dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov. Ločeno se izkazujejo dolgoročne rezervacije iz prejetih dotacij iz proračuna in iz prejetih donacij ter druge dolgoročne rezervacije.
97 – DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo podatki o dolgoročnih posojilih in drugih dolgoročnih finančnih obveznostih. Ločeno se izkazujejo dolgoročne finančne obveznosti pri bankah in drugih posojilodajalcih posebej v državi in posebej v tujini. Del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkaže med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
98 – DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo dolgoročni prejeti predujmi in varščine, obveznosti iz dolgoročnih kreditov dobaviteljev, prejetih v državi in v tujini, pa tudi dolgoročni dolgovi iz finančnega najema in druge dolgoročne poslovne obveznosti.
99 – ZUNAJBILANČNI KONTI
Razčlenitev ni predpisana, niti dvomestni kotni ne. Vedno je potreben par zunajbilančnih kontov.
Št. 15/03
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.
Dr. Ivan Turk l. r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti