Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

545. Odlok o ustanovitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna, stran 1908.

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00), 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01), 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99 in 22/00), 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) so Občinski svet občine Postojna na 39. seji dne 7. 10. 2002, Občinski svet občine Cerknica na 20. seji dne 20. 12. 2002, Občinski svet občine Pivka na 26. seji dne 12. 9. 2002, Občinski svet občine Loška dolina na 34. seji dne 3. 10. 2002, Občinski svet občine Bloke na 23. seji dne 24. 10. 2002 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom, ki ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice), se ustanovi Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna (v nadaljnjem besedilu: zavod), in sicer tako, da se preoblikuje Zavod za turizem Postojna, ki ga je z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 73/98, ustanovila Občina Postojna.
2. člen
Ustanoviteljice zavoda so:
– Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna,
– Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
– Občina Loška dolina, Cesta notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
– Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.
Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v zavodu v skladu s svojimi statuti.
3. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod je pravni naslednik Zavoda za turizem Postojna in z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse njegove pravice in obveznosti.
4. člen
Glavni namen zavoda je načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti za zagotovitev usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe na območju občin ustanoviteljic.
Zavod izvaja vse naloge in ima vse pristojnosti lokalne turistične organizacije za območje občin ustanoviteljic.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
Ime zavoda je: Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna.
Skrajšano ime zavoda je: Notranjsko-kraški RZT.
Sedež zavoda je: Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, ki se določita s statutom zavoda.
6. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 5. člena tega odloka.
III. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
7. člen
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje ureja organizacija, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom. Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom. Splošne akte sprejema svet zavoda, če ni s stutom določeno, da jih sprejme direktor.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
8. člen
Notranja organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
9. člen
Člani zavoda kot lokalne turistične organizacije so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom in sobodajalci ter tisti kmetje, ki opravljajo dejavnost turističnih kmetij.
Članstvo je v skladu z veljavno zakonodajo obvezno za osebe iz prejšnjega odstavka, ki imajo na območju občin ustanoviteljic svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti, v skladu z določili odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitivi v skupine, pristojnega ministra.
V zavodu so lahko člani tudi turistična in druga društva.
V. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod opravlja naslednje naloge:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskih centrov,
– promocijo turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, ki deluje v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture in naselij,
– pripravlja strategijo razvoja turizma,
– pospešuje turistično dejavnost,
– načrtuje in izvaja marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti,
– organizira in izvaja skupne nastope na sejmih in borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih dejavnosti doma in v tujini,
– organizira in izvaja prireditveno dejavnost,
– organizira in izvaja informacijsko dejavnost,
– organizira in izvaja stike z javnostjo in skupno ekonomsko propagando,
– raziskuje in analizira posamezne turistične trge,
– spremlja in analizira podatke o turističnem prometu,
– analizira učinke promocijskih aktivnosti,
– sodeluje in se povezuje z drugimi turističnimi subjekti,
– sodeluje in se povezuje s nacionalno turistično organizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
– skrbi za celostno podobo območja, na katerem deluje.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih nalog.
11. člen
Dejavnost zavoda je:
– DE/22.150 Drugo založništvo
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– I/63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
– K/72.300 Obdelava podatkov
– K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje (stiki z javnostjo in komuniciranje)
– K/74.400 Ekonomsko propagiranje
– K /74.810 Fotografska dejavnost (propagandno fotografiranje)
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
– O/92.120 Distribucija filmov in videofilmov
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
– O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
– O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
– O/92.530 Botanični in živalski vrtovi ter naravni rezervati.
12. člen
Zavod opravlja gospodarske dejavnosti, določene s tem odlokom, kot neprofitne.
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov, pri čemer pridobiva sredstva od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb.
VI. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– direktor;
– programski svet.
Svet zavoda
14. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda ima petnajst članov. Sestavljajo ga:
– dva predstavnika Občine Postojna, dva predstavnika Občine Cerknica in po en predstavnik vsake od ostalih ustanoviteljic,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– po en predstavnik izmed obveznih članov vsake od občin ustanoviteljic,
– en predstavnik upravitelja postojnskega jamskega sistema,
– en predstavnik turističnih društev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti v skladu z določili statutov občin.
Predstavnike obveznih članov posameznih dejavnosti imenujejo občinski sveti na usklajeni predlog županov občin ustanoviteljic tako, da je zagotovljena sorazmerna zastopanost članov iz posameznih dejavnosti.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda
Predstavnika upravitelja postojnskega jamskega sistema imenuje uprava družbe, ki upravlja jamski sistem.
Predstavnika turističnih društev imenujejo društva, ki delujejo na območju občin ustanoviteljic. Mandat predstavnika turističnih društev traja eno leto tako, da se v času trajanja mandata sveta zavoda zvrstijo predstavniki turističnih društev vseh občin ustanoviteljic.
15. člen
Mandat članov sveta traja pet let.
Član sveta zavoda je lahko v svet ponovno izvoljen oziroma imenovan.
16. člen
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta. Za predsednika in namestnika predsednika sveta sta lahko izvoljena le predstavnika ustanoviteljic.
Mandat predsednika in namestnika predsednika traja eno leto tako, da se v času trajanja mandata sveta zavoda na navedenih funkcijah zvrstijo predstavniki vseh ustanoviteljic. Predsednik in namestnik predsednika ne moreta biti predstavnika iste ustanoviteljice.
17. člen
Svet zavoda odloča z večino glasov prisotnih članov, če ni v zvezi z odločanjem o posameznih vprašanjih drugače urejeno v statutu zavoda.
Pri glasovanju sveta z neodločenim izidom je odločilen glas predsednika sveta.
18. člen
Naloge sveta zavoda so predvsem:
– sprejem statuta zavoda,
– sprejem programa dela in razvoja zavoda,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja zavoda,
– sprejem letnega finančnega načrta s soglasjem ustanoviteljic,
– sprejem zaključnega računa zavoda,
– predlaganje sprememb ali razširitve dejavnosti zavoda,
– imenovanje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
– imenovanje programskega sveta na predlog direktorja,
– druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Direktor zavoda
19. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Podrobnejše pravice in obveznosti direktorja so določene v statutu zavoda.
20. člen
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic, na podlagi javnega razpisa.
Direktor je imenovan s soglasjem večine ustanoviteljic.
Direktor zavoda mora imeti univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na področju turizma, aktivno pa mora obvladati vsaj en svetovni tuji jezik.
Kandidat za direktorja mora predložiti program dela za mandatno obdobje.
21. člen
Mandat direktorja traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
Programski svet zavoda
22. člen
Programski svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Programski svet šteje osem članov. V programskem svetu morajo biti zastopane vse občine ustanoviteljice z najmanj po enim članom.
Predsednik programskega sveta je direktor zavoda, ki je član programskega sveta po svoji funkciji. Ostale člane programskega sveta imenuje svet zavoda na predlog direktorja.
Mandat članov programskega sveta traja 5 let in so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.
23. člen
Naloge programskega sveta so predvsem:
– obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela zavoda,
– določanje strokovnih podlag za programe dela in razvoja zavoda,
– dajanje mnenj in predlogov glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti svetu in direktorju zavoda.
Podrobnejše naloge programskega sveta določa statut zavoda.
VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA, VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZAVODA TER OGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
Sredstva za delo zavoda
24. člen
Zavod nadaljuje z delom z opremo in sredstvi za delo Zavoda za turizem Postojna.
25. člen
Finančna sredstva, ki jih ustanoviteljice zagotovijo za delo zavoda, znašajo 12,626.260 SIT.
Deleži sredstev ustanoviteljic so naslednji:
– Občina Postojna    5,000.000 SIT      oziroma 39,6%
– Občina Cerknica    3,636.363 SIT      oziroma 28,8%
– Občina Pivka      2,146.464 SIT      oziroma 17,0%
– Občina Loška dolina  1,287.878 SIT      oziroma 10,2%
– Občina Bloke       555.555 SIT      oziroma 4,4%
Deleži občin ustanoviteljic, razen deleža Občine Postojna, se vplačajo v dveh enakih delih najkasneje v obdobju dveh let po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Delež sredstev Občine Postojna je plačan z vrednostjo sredstev Zavoda za turizem Postojna, ki v skladu z določili tega odloka preide v premoženje preoblikovanega zavoda, v višini 5,320.483,10 SIT.
Premoženje Zavoda za turizem Postojna v revaloriziranem znesku na dan 15. 3. 2002 predstavlja:
Družbeniški delež v Regionalni razvojni agenciji 3,110.015,00 SIT
Osnovna sredstva in oprema 2,210.468,10 SIT.
Sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda
27. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zavod pridobiva:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– sredstev članarine, turistične takse in proračunskih sredstev občin,
– prostovoljnih finančnih prispevkov ustanoviteljic zavoda,
– lastnih prihodkov zavoda,
– sredstev proračuna Republike Slovenije,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov,
– sredstev evropskih strukturnih skladov za regionalni razvoj,
– sredstev Slovenske turistične organizacije za pospeševanje razvoja turizma,
– sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem, obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
– daril in dotacij.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva zavod sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz plačil za storitve, ki jih opravlja in drugih virov.
28. člen
Sredstva ustanoviteljic za izvajanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega programa dela zavoda, nakazujejo pa mesečno.
Višina sredstev se izračuna na podlagi kriterija števila prebivalcev občin ustanoviteljic, po uradnih statističnih podatkih.
Do sprejema letnega programa dela in finančnega načrta zavoda, ustanoviteljice mesečno zagotavljajo dvanajstino sredstev iz programa predhodnega leta.
V primeru zamude plačil s strani posamezne ustanoviteljice lahko svet zavoda zadrži oziroma omeji izvajanje dela programa zavoda, ki se nanaša na to ustanoviteljico.
Članarina
29. člen
Kriterije, način plačila in določanje višine članarine za posameznega člana zavoda kot lokalne turistične organizacije določijo ustanoviteljice z enotnim odlokom, v skladu z zakonom.
Občine ustanoviteljice, z izjemo Občine Postojna, zagotovijo plačevanje članarine s strani obveznih članov zavoda od 1. 1. 2004 dalje.
30. člen
Medsebojna razmerja med ustanoviteljicami in zavodom, ki niso urejena v tem odloku, se uredijo s posebno pogodbo.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
31. člen
S prihodki, ki jih ustvari s povračili za storitve ter z drugimi lastnimi dohodki, zavod gospodari samostojno.
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
32. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi manjkajočih sredstev odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
33. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljic v sorazmerju s soustanoviteljskimi deleži iz 25. člena. Za upravljanje z njim zavod odgovarja ustanoviteljicam.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
34. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisana v sodni register.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven sprejetega programa.
35. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor zavoda brez omejitev.
X. VSTOP IN IZSTOP USTANOVITELJIC
36. člen
V zavod lahko kot ustanoviteljica vstopi občina, ki meji na območje delovanja zavoda kot lokalne turistične organizacije in katere vstop dopolnjuje zaokroženo turistično območje.
Vsaka od ustanoviteljic lahko izstopi iz zavoda.
Vstop novih ustanoviteljic
37. člen
Občina, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka (v nadaljevanju: občina kandidatka), izrazi svoj interes za vstop v zavod z obrazloženim predlogom, naslovljenim na svet zavoda.
Svet zavoda se mora opredeliti do pobude v roku 60 dni.
Podlaga za odločanje o možnostih za vstop občine kandidatke je celovito poročilo, ki ga pripravi direktor zavoda.
38. člen
Poročilo o možnostih vključitve občine kandidatke mora vsebovati:
– proučitev izpolnjevanja pogojev občine kandidatke, v skladu z zakonom in tem odlokom,
– statusne, finančne in programske vidike vključitve občine kandidatke,
– stroške vključevanja občine kandidatke,
– možne časovne okvire vključitve.
Svet zavoda pošlje ustanoviteljicam obrazloženo stališče v zvezi s predlogom za vključitev občine kandidatke v roku 8 dni po sprejemu.
39. člen
Ustanoviteljice odločijo o predlogu za sprejem kandidatke s sklepom, ki mora vsebovati:
– soglasje za vključitev občine kandidatke,
– pogoje za vključitev občine kandidatke, ki vsebujejo predlog sprememb ustanovitvenega akta zavoda, odloka o turistični taksi ter odloka o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji,
– finančne obveznosti v zvezi z zagotavljanjem sredstev za delo zavoda in stroški vključitve občine kandidatke v zavod,
– okvirni program in roke za izvedbo aktivnosti.
Sklep je veljavno sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse ustanoviteljice.
40. člen
Občina kandidatka se mora o predlogu ustanoviteljic zavoda izreči v 60 dneh, v nasprotnem se šteje, da je odstopila od pobude.
41. člen
Vstop nove ustanoviteljice v zavod se uredi s spremembo tega odloka ali s posebno pogodbo.
42. člen
Če ustanoviteljice ne sprejmejo predloga za vstop občine kandidatke v zavod, jo o tem obvestijo z obrazloženim sklepom.
Izstop ustanoviteljic
43. člen
Ustanoviteljica izstopi iz zavoda z obrazloženim sklepom, ki ga posreduje ostalim ustanoviteljicam in svetu zavoda.
Izstop iz zavoda je možen z zadnjim dnem koledarskega leta, ob pogoju, da so ostale ustanoviteljice o tem obveščene najmanj 6 mesecev pred tem in da ustanoviteljica nima neporavnanih obveznosti do zavoda.
Ustanoviteljica, ki izstopi, ima pravico do plačila dela vrednosti premoženja zavoda na dan izstopa, po teritorialnem principu in v sorazmerju z vloženimi sredstvi za delo zavoda iz 25. člena tega odloka.
44. člen
Način, višino in rok plačila sredstev iz prejšnjega člena tega odloka uredijo ustanoviteljice s pogodbo, pri čemer rok za plačilo ne more biti krajši od dveh let.
XI. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
45. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in lahko preneha iz razlogov, določenih v zakonu.
O statusnih spremembah zavoda odločajo ustanoviteljice soglasno.
XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
46. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam predložiti v soglasje letni program dela zavoda s finančnim načrtom ter jih seznaniti s poslovnimi rezultati predhodnega leta.
47. člen
Ustanoviteljice se zavezujejo, da se bodo o zadevah, povezanih s turistično dejavnostjo, usklajevale z zavodom.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna je pravni naslednik Zavoda za turizem Postojna, ki ga je z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 73/98, ustanovila Občina Postojna.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka postane direktor zavoda sedanji direktor Zavoda za turizem Postojna, ki opravlja to funkcijo do izteka mandata.
50. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka in ga predloži v soglasje občinskim svetom občin ustanoviteljic.
51. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo najkasneje v 90 dneh po sprejemu statuta zavoda.
Za čas do izvolitve oziroma imenovanja članov sveta zavoda z rednim mandatom v skladu z določili statuta zavoda, se najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka v svet zavoda imenujejo začasni predstavniki.
Z dnem prve seje sveta zavoda iz drugega odstavka tega člena preneha mandat članov sveta Zavoda za turizem Postojna.
52. člen
Člani programskega sveta se imenujejo najkasneje v 60 dneh po konstitutivni seji sveta zavoda.
Za čas do imenovanja programskega sveta v skladu z določili statuta zavoda nadaljuje z delom programski svet Zavoda za turizem Postojna, razširjen s predstavniki novih ustanoviteljic tako, da šteje v tem času devet članov.
53. člen
Zavod je lahko soustanovitelj slovenske turistične organizacije, drugih turističnih organizacij na območju Slovenije in sorodnih organizacij v tujini.
54. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vse ustanoviteljice v enakem besedilu.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Postojna, ki ga je sprejel Občinski svet občine Postojna na 35. seji dne 30. 9. 1998 (Uradni list RS, št. 73/98).
Št. 032-01-1/02
Postojna, dne 7. oktobra 2002.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc l. r.
Št. 252-20/5-390, 389/2002
Cerknica, dne 20. decembra 2002.
Podžupan
Občine Cerknica
Bogdan Urbar l. r.
Št. 03201-26/02
Pivka, dne 12. septembra 2002.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.
Št. 458
Loška dolina, dne 3. oktobra 2002.
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle l. r.
Št. 294
Nova vas, dne 24. oktobra 2002.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti