Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

516. Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP), stran 1789.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena, 15. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US, 99/99 in 64/2001) in tretjega odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanovitelj Univerze na Primorskem je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE NA PRIMORSKEM
2. člen
Ime: Univerza na Primorskem
Skrajšano ime: UP
Ime v italijanskem jeziku: Universitŕ della “Primorska”
Sedež: Koper, Titov trg 4.
Univerza na Primorskem (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba.
3. člen
Univerza ima naslednje članice:
 
fakultete:
Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije Koper
Skrajšano ime: UP FHŠ
Ime v italijanskem jeziku: Facoltŕ di Studi Umanistici di Capodistria
Sedež: Koper, Glagoljaška 8
 
Univerza na Primorskem
Fakulteta za management Koper
Skrajšano ime: UP FM
Ime v italijanskem jeziku: Facoltŕ di Management di Capodistria
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
 
Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta Koper
Skrajšano ime: UP PEF
Ime v italijanskem jeziku: Facoltŕ di Studi Educativi di Capodistria
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
 
visoki strokovni šoli:
Univerza na Primorskem
Turistica – Visoka šola za turizem Portorož
Skrajšano ime: UP Turistica
Ime v italijanskem jeziku: Istituto Superiore per il Turismo di Portorose
Sedež: Portorož, Obala 29
 
Univerza na Primorskem
Visoka šola za zdravstvo Izola
Skrajšano ime: UP VSŠZ
Ime v italijanskem jeziku: Istituto Superiore di Sanitŕ di Isola
Sedež: Izola, Drevored 1. maja 9
 
drugi zavodi:
Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Skrajšano ime: UP ZRS
Ime v italijanskem jeziku: Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria
Sedež: Koper, Garibaldijeva 18
 
Univerza na Primorskem
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper
Skrajšano ime: UP PINT
Ime v italijanskem jeziku: Istituto della Primorska di Scienze Naturali e Tecniche di Capodistria
Sedež: Koper, C. Marežganskega upora 2.
4. člen
Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti ter po poprejšnjem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.
5. člen
Statut univerze določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati samostojni visokošolski in drugi zavodi, da postanejo pridružene članice univerze, ter s tem povezane pravice in obveznosti.
III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC
6. člen
Univerza razvija znanosti in stroke, tako da prek svojih članic opravlja v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/2002) naslednje dejavnosti:
izobraževalno dejavnost:
M 80 302 visoko strokovno izobraževanje,
M 80 303 univerzitetno izobraževanje,
M 80 422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
znanstvenoraziskovalno dejavnost:
K 73 raziskovanje in razvoj,
ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom.
Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah ali visokih strokovnih šolah, so:
Fakulteta za humanistične študije: (22) humanistične vede, (31) družbene vede;
Fakulteta za management Koper: (31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede;
Pedagoška fakulteta Koper: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede;
Turistica – Visoka šola za turizem Portorož: (81) osebne storitve;
Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola: (72) zdravstvo.
Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj.
Univerza izvaja tudi javna pooblastila v skladu z zakoni.
7. člen
Članice lahko samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih področjih iz prejšnjega člena opravljajo tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Članice lahko opravljajo dejavnost iz prejšnjega odstavka, če s tem ne ovirajo dejavnosti iz prejšnjega člena in če zagotovijo povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti.
Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejavnostjo iz prvega odstavka tega člena, se uredi s posebnim aktom v skladu s statutom.
IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC
8. člen
Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.
Organi članic so: dekan oziroma direktor, senat oziroma znanstveni svet, akademski zbor in študentski svet.
9. člen
Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima sedem članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko in znanstvenoraziskovalno dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci),
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika drugih delavcev.
V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji univerze.
Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba je dve leti.
Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom univerze.
Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče rektor univerze.
10. člen
Upravni odbor:
– sprejema splošne akte univerze v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom,
– sprejema delovni načrt in program razvoja univerze ter spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,
– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje univerze,
– daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz 15. člena tega odloka,
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze.
Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja univerze si mora upravni odbor pridobiti soglasje senata univerze.
11. člen
Statut univerze sprejmeta upravni odbor in senat univerze v enakem besedilu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje.
Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov univerze je potrebna večina glasov vseh članov upravnega odbora.
13. člen
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje mandata in način odločanja drugih organov univerze in članic se uredijo s statutom.
V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
14. člen
Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.
15. člen
Univerza upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
Univerza lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih naročilih potreben razpis.
Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
Univerza upravlja in razpolaga z nepremičnino, pridobljeno iz drugih virov, v skladu z namenom, za katerega je bila pridobljena.
Članice lahko upravljajo in razpolagajo s premičninami in nepremičninami, namenjenimi za opravljanje dejavnosti iz 7. člena tega odloka, v skladu s statutom.
Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je namenjena več članicam.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI UNIVERZE, ČLANIC IN USTANOVITELJA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem odloku in statutu, brez omejitev.
Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.
Pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka nastopajo članice v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa z vsem premoženjem, pridobljenim z opravljanjem teh dejavnosti. Univerza in ustanovitelj za te obveznosti članice ne odgovarjata.
17. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti univerze do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim univerza razpolaga.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN UNIVERZE
18. člen
Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za ustanovitev in delo univerze na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.
Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico za premoženje, ki je bilo članicam zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije in premoženje, ki ga je pridobil za opravljanje dejavnosti univerze po pogodbah: številka 3311-02-336018 in 464-01-9/2002 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Občino Izola, številka 3311-02-336021 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Občino Sežana, ter številka 3311-02-336020 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Mestno občino Koper.
19. člen
Univerza mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko leto po predpisih, ki urejajo javne finance.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki univerze se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih. Presežka prihodkov nad odhodki ni mogoče nameniti za plače zaposlenih, če je imela univerza v zadnjih dveh poslovnih letih presežek odhodkov nad prihodki oziroma če v svojih računovodskih izkazih izkazuje presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
21. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev univerze, ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora univerze.
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev članic, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka, odloča upravni odbor univerze. Primanjkljaja ni mogoče poravnati iz javnih sredstev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Skladno z zakonom, tem odlokom in otvoritveno bilanco stanja univerze se najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega odloka oziroma do zaključka poslovnega leta po preteku tega roka opravi popis premoženja. V popisu se ločeno prikaže premoženje, pridobljeno iz javnih sredstev, in premoženje, pridobljeno iz drugih virov.
23. člen
Premoženje iz drugega odstavka 18. člena tega odloka se na univerzo prenese najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti direktorja najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka.
Vršilec dolžnosti direktorja ima vsa poslovodna pooblastila, predvsem pa mora opraviti vsa dejanja, potrebna za vpis univerze v sodni register, in druga dejanja, potrebna za začetek dela univerze in konstituiranje njenih organov.
25. člen
Upravni odbor se mora oblikovati najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka. Drugi organi univerze in članic se oblikujejo najkasneje v šestih mesecih po prevzemu delavcev in študentov na samostojnih visokošolskih in drugih zavodih, ki so postali članice univerze oziroma dela članice, ki se je izločila iz Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: zavodi) v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
Rokovnik in pravila za izvedbo prvih volitev predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov zavodov sprejme vršilec dolžnosti direktorja.
26. člen
Začasni senat sestavljajo dekani, predstojnik oddelka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in direktorja zavodov. Njegova naloga je le sprejem statuta univerze. Za odločanje senata se smiselno uporablja 12. člen tega odloka.
27. člen
Upravni odbor in začasni senat univerze sprejmeta statut univerze najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do uveljavitve statuta in drugih aktov univerze članice univerze uporabljajo akte, ki so jih uporabljale do uveljavitve tega odloka, če niso z njim v nasprotju.
28. člen
Dekani oziroma direktorji zavodov, ki to funkcijo opravljajo na dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do izteka mandata oziroma do imenovanja novih po statutu univerze. Naloge dekana Pedagoške fakultete opravlja predstojnik oddelka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.
Mandat drugih organov zavodov traja do izteka oziroma do oblikovanja organov po statutu univerze.
29. člen
Univerza izpolnjuje vse pogoje iz 14. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US, 99/99 in 64/2001), zato se z dnem vpisa v sodni register po uradni dolžnosti vpiše v evidenco visokošolskih zavodov.
Univerza z dnem vpisa v sodni register prevzame vse delavce, zaposlene na zavodih.
Delavcem iz prejšnjega odstavka vršilec dolžnosti direktorja predloži pogodbe o zaposlitvi v podpis najpozneje z dnem oddaje vloge za vpis v sodni register.
30. člen
Članice izvajajo študijske programe, ki so jih na dan uveljavitve tega odloka izvajale kot samostojni visokošolski zavodi, ki so postali članice univerze oziroma oddelek Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.
Univerza z dnem vpisa v sodni register prevzame študente, ki se bodo na ta dan izobraževali na zavodih. Študenti, vpisani v programe iz prejšnjega odstavka, lahko dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vendar najkasneje v roku, kolikor traja študijski program, podaljšanem za dve leti.
31. člen
Z ustanovitvijo univerze postanejo zavodi Fakulteta za humanistične študije Koper, Koper, Glagoljaška 8, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož, Portorož, Obala 29, Visoka šola za management Koper, Koper, Cankarjeva 5, Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola, Izola, Polje 35/A, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Koper, Garibaldijeva 18 in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper, Koper, C. Marežganskega upora 2, njene članice s spojitvijo. Univerza postane njihov pravni naslednik in prevzame vse njihovo premoženje ter pravice in obveznosti.
Z dnem prevzema delavcev in študentov zavodov iz prejšnjega odstavka zavodi prenehajo obstajati in njihovi ustanovitveni akti prenehajo veljati: akt o ustanovitvi Fakultete za humanistične študije Koper kot samostojnega visokošolskega zavoda, akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za management v Kopru, akt o ustanovitvi Turistice – Visoke šole za turizem, akt o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo Izola kot samostojnega visokošolskega zavoda, sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper (Uradni list RS, št. 76/94 in 112/2002) in sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (Uradni list RS, št. 65/99 in 71/2002). Vršilec dolžnosti direktorja univerze začne postopek za njihov izbris iz sodnega registra na podlagi četrte alinee 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/2000 – ZPDZC) in tega odloka.
32. člen
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ohranijo pridobljene nazive do izteka izvolitvene dobe.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/02-18/1
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti