Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

549. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Tišina, stran 1915.

Na podlagi 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Tišina je Občinski svet občine Tišina na 2. seji dne 17. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Tišina
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Tišina (Uradni list RS, št. 93/99), ki so bile sprejete na podlagi planskih dokumentov bivše Občine Murska Sobota (Dolgoročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – Uradne objave, št. 24/86 in 10/90, ter srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 – Uradne objave, št. 24/86 in 7/87).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe na območju Občine Tišina zaradi gradnje stanovanjskih, poslovnih in obrtnih objektov, širitev rekreacijskih con in pokopališč, sanacije gramoznic in zaradi ažuriranja mej naselij in ostalih poselitvenih območij. Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča z dvonamensko rabo ter ostale spremembe so opisane v posebni tabeli, ki je podana v obrazložitvi.
3. člen
(Dolgoročni plan)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne objave, št. 24/86), in sicer poglavje 4.11. Komunalna dejavnost, kjer se doda besedilo:
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih naprav bodo v Občini Tišina zgradili več čistilnih naprav, kjer se bodo čistile komunalne odpadne vode iz vseh obmurskih naselij v Občini Tišina.
4. člen
V poglavju 6.1.1. Omrežje naselij se na koncu doda:
Med naselja z določeno centralno funkcijo in vplivnim gravitacijskim območjem se uvršča tudi osrednji del naselij Tišina in Tropovci, kjer je sedež Občine Tišina.
5. člen
V poglavju 6.1.2. Vodnogospodarske ureditve se doda:
Širitev območij za gradnjo in druge ureditve je možna ob upoštevanju odmikov od potokov vsaj 10 m in od visokovodnega nasipa vsaj 50 m.
6. člen
V poglavju 6.2.1. Območja kmetijskih zemljišč se za drugim odstavkom doda:
Površine kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo se zmanjšajo zaradi spremembe v stavbna zemljišča. Spremembe so razvidne iz Tabele posegov, ki je sestavni del Obrazložitve in iz grafičnih prilog.
Na območju kmetijskih zemljišč in gozdov bodo izjemoma možni tudi posegi za gradnjo ali postavitev kmetijskih objektov ali objektov, ki dopolnjujejo kmetijsko dejavnost ter gradnjo infrastrukturnih objektov, s katerimi se ne spremeni namenska raba površin (vodovod, kanalizacija, plin, elektrika, sistemi zvez). Prav tako so dopustne vse vodnogospodarske ureditve, s katerimi se revitalizira in na okolju prijazen način sanira in uredi osnovna odvodnja in druge spremembe, povzročene z naravnimi nesrečami.
7. člen
V poglavju 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin se na koncu doda:
Zaradi sanacije je predvidena dodatna eksploatacija gramoznice v k.o. Sodišinci na skupni velikosti 1,6 ha. Površina sedanjih kmetijskih zemljišč v velikosti 4200 m2 se po eksploataciji sanira v kmetijska zemljišča.
8. člen
Dopolni se poglavje 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja z besedilom: Občina Tišina bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru upoštevala smernice iz inventarja najpomembnejše naravne dediščine na svojem območju na podlagi podrobnejših strokovnih podlag. Najpomembnejše območje naravne dediščine je Regijski park Mura, ki zavzema območje znotraj visokovodnega nasipa ob Muri.
Poleg že zavarovanih območij in objektov kulturne dediščine bo Občina Tišina upoštevala tudi območja in objekte kulturne dediščine iz zbirnega registra KD.
9. člen
Na koncu poglavja 6.2.7. Poselitvene površine zunaj ureditvenih območij naselij se doda:
V Občini Tišina je za nadaljnji razvoj športno-rekreacijske dejavnosti predvidena ureditev opuščene gramoznice na Petanjcih (Zaton) in rekreacijske cone v Borejcih.
10. člen
V poglavju 6.4. Načini nadaljnjega urejanja območij s PIA se za odstavkom ureditveni in zazidalni načrti doda:
– centralni del naselij Tišina in Tropovci.
11. člen
(Srednjeročni plan)
Dopolni se srednjeročni družbeni plan Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/86), in sicer se v poglavju 8.2. Komunalna infrastruktura doda:
Predvidena je gradnja čistilnih naprav v Petanjcih in Murskih Črncih za čiščenje komunalnih odplak iz nižinskih naselij v Občini Tišina.
12. člen
V poglavju 11.1.1. Zazidalni in ureditveni načrti se doda:
– centralni del naselij Tišina in Tropovci.
13. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Tišina zaradi vrisa predvidenih sprememb namenske rabe in ažuriranja posegov, in sicer:
– karte v merilu 1:25000  Namenska raba površin
              Zasnova kmetijstva in gozdarstva
              Zasnova prometnega omrežja
              Zasnova varstva naravne in kulturne
              dediščine
              Zasnova vodnega gospodarstva
              Usmeritve za načine urejanja
– karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana z oznakami Radgona 6, 7, 8, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 37, 38 in 39.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Tišina pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-5/03-2
Tišina, dne 20. januarja 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti