Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

541. Pravila delovanja ekonomsko-socialnega odbora na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev, stran 1906.

P R A V I L A
delovanja ekonomsko-socialnega odbora na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev
Namen
1. člen
Ekonomsko-socialni odbor na področju oddelka dejavnosti v Standardni klasifikaciji dejavnosti poštnih in telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju: ESO-PT) je tripartitni organ socialnih partnerjev v Republiki Sloveniji. Ustanovljen je z namenom, da obravnava vprašanja in ukrepe, v zvezi z ekonomsko in socialno politiko ter druga vprašanja, ki jih v skladu s temi pravili določajo socialni partnerji na področju oddelka dejavnosti poštnih in telekomunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji.
Področje delovanja
2. člen
ESO-PT spremlja ekonomsko in socialno stanje na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev, oblikuje predloge in stališča v zvezi s temi področji in področji, ki so skupnega pomena za vse sodelujoče socialne partnerje.
Področja delovanja ESO-PT so predvsem:
– informacije o razvojnih usmeritvah na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev, privatizacija in liberalizacija poslovanja ter posledice teh ukrepov na ekonomski in socialni položaj socialnih partnerjev,
– problematika zaposlovanja in delovnih razmerij,
– področje kolektivnega dogovarjanja,
– pravna varnost,
– soupravljanje delavcev,
– sodelovanje z Ekonomsko-socialnim svetom v Republiki Sloveniji,
– druga vprašanja, ki jih skupaj določijo socialni partnerji.
Sestava in organiziranost
3. člen
ESO-PT enakopravno zastopajo socialni partnerji in sicer predstavniki države s področja pošte in telekomunikacij, predstavniki delodajalcev in predstavniki sindikatov dejavnosti s področja poštnih in telekomunikacijskih storitev, reprezentativni na ravni države.
ESO-PT sestavlja do petnajst članov, od katerih pripada vsakemu od socialnih partnerjev do pet članov. Člani ESO-PT imajo svoje namestnike.
Socialni partnerji imenujejo v ESO-PT svoje predstavnike in njihove namestnike za obdobje treh let. O tem obvestijo druge socialne partnerje v ESO-PT.
Predsednik in namestnik predsednika
4. člen
Predsednika ESO-PT imenujejo člani odbora izmed sebe za dobo enega leta tako, da ima vsak socialni partner v ESO v času mandata enoletni predsedniški mandat.
Namestnik predsednika ESO-PT je imenovan za enoletni mandat in ne more biti iz iste socialne skupine, ki ima predsednika ESO-PT.
Prvi predsednik ESO-PT je iz vrst predstavnikov države s področja pošte in telekomunikacij.
Administrativna dela za ESO-PT
5. člen
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije zagotavlja administrativno-tehnična opravila za potrebe ESO-PT (sklicevanje sej, vodenje zapisnikov, arhiviranje banke podatkov in informiranje).
ESO-PT lahko s soglasjem vseh socialnih partnerjev imenuje stalne ali občasne delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za odločanje ESO-PT. V delovne skupine so poleg članov ESO-PT in namestnikov lahko imenovani tudi neodvisni strokovnjaki.
Sedež ESO-PT je na Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije.
Sklicevanje sej
6. člen
Seje ESO-PT sklicuje in vodi njegov predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika odbora.
Vabila za seje ESO-PT skupaj z gradivom za sejo morajo člani prejeti praviloma pet dni pred sejo.
Na sejah ESO-PT se obravnavajo praviloma le točke dnevnega reda, ki so navedene na vabilu za sejo. ESO-PT lahko s soglasjem vseh socialnih partnerjev odloči tudi za obravnavo točk dnevnega reda, ki niso navedene na vabilu za sejo.
Pobudo za sejo ESO-PT lahko da posamezna skupina socialnih partnerjev, vendar je v tem primeru dolžna pripraviti potrebno gradivo za sejo.
Seje ESO-PT so praviloma redne, izjemoma pa so lahko tudi korespondenčne.
Oblikovanje stališč
7. člen
ESO-PT v okviru svojega delovanja:
– obravnava zakonske predloge in pobude s področja poštnih in telekomunikacijskih storitev ter zakonske predloge s področja ekonomskega in socialnega položaja delavcev,
– daje pobude za spremembe in dopolnitve zakonov,
– oblikuje stališča do razvojnih programov na ravni dejavnosti in na državni ravni,
– obravnava predloge in daje mnenje o predvideni privatizaciji na področju dejavnosti poštnih in telekomunikacijskih storitev,
– predlaga razvojne ukrepe, ki so v interesu vseh socialnih partnerjev,
– prek svojih članov informira članstvo,
– daje svoje predloge in stališča Vladi RS in Ekonomsko-socialnemu svetu Slovenije.
Odločanje
8. člen
ESO-PT sprejema odločitve soglasno, pri čemer ima vsak socialni partner en glas.
V primeru, da na seji ni mogoče doseči soglasja, se pogajanja med socialnimi partnerji nadaljujejo, vendar rok za končanje pogajanj ne sme biti daljši od 30 dni.
Če tudi v tem roku ni mogoče doseči soglasja, se šteje da ESO-PT nima skupnega stališča.
Praviloma vsak socialni partner na seji predloži skupno stališče članov ESO-PT svoje socialne skupine. Če ni soglasja med člani enega od socialnih partnerjev, se med njimi nadaljujejo pogajanja. Za ta čas se odloži odločanje o tej problematiki na seji ESO-PT.
Vsak član ESO ima pravico do ločenega mnenja in komentarja.
Obveščanje
9. člen
Seje ESO-PT so praviloma javne. O vabilu predstavnikov javnih medijev ali neodvisnih strokovnjakov se odloči ESO-PT na seji, ko določi dnevni red naslednje seje.
ESO-PT objavlja skupno sprejeta stališča v javnih medijih ali v glasilih posameznega socialnega partnerja.
ESO-PT se lahko odloči, da o skupno sprejetih stališčih objavi sporočilo za javnost ali skliče tiskovno konferenco, na kateri predstavi stališča ESO-PT predsednik ali pa član, ki ga določi ESO-PT.
Objava pravil
10. člen
Ta pravila ESO-PT se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.
Ministrstvo za
informacijsko družbo Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.
Predsednik
 
Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev
prometa in zvez Slovenije
Cvetka Gliha l. r.
Generalna sekretarka

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti