Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

524. Uredba o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, stran 1794.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa obveznost plačila takse na izrabljena vozila (v nadaljnjem besedilu: taksa) zaradi obremenjevanja okolja, merila in način za določanje njenega zneska, način njenega obračunavanja in plačevanja.
2. člen
Motorna vozila po tej uredbi so vozila iz:
– kategorije M1, to so vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika,
– kategorije N1, to so vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in
– kategorije L5, to so vozila s tremi kolesi, ki so simetrično razporejena z ozirom na vzdolžno os, katerih največja masa ne presega 1000 kg, in pri katerih ali prostornina motorja presega 50 cm3 ali konstrukcijsko določena hitrost presega 50 km/h.
3. člen
(1) Taksa se plačuje zaradi obremenjevanja okolja in ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi vozili, ki nastanejo po uporabi motornih vozil, in je v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije.
(2) Prihodki takse se po predpisu, ki ureja način, predmet in pogoje izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, do višine pravic porabe, zagotovljene v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, v sprejetem proračunu Republike Slovenije, uporabijo za namene, določene v navedenem predpisu.
II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TAKSE
4. člen
(1) Obveznost obračunavati takso nastane ob uvozu vozila. Če gre za proizvodnjo vozil na ozemlju Republike Slovenije, nastane obveznost obračunavati takso, ko je vozilo prvič dano v promet v Republiki Sloveniji, razen če proizvajalec sam ali druga oseba za njegov račun, vozilo izvozi in to izkaže z izvozno deklaracijo.
(2) Uvoz po tej uredbi je sprostitev blaga v prost promet ali katerikoli drug carinski postopek ali dejanje, pri katerem nastane carinski dolg v smislu 2. točke prvega odstavka 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 13/01, 62/01 in 59/02), razen začasnega uvoza.
5. člen
(1) Osnova za obračunavanje takse je minimalna masa vozila, pripravljenega za vožnjo, kot je navedena v izjavi o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila.
(2) Znesek takse določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za vsako koledarsko leto. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Pri določitvi zneska takse vlada upošteva, da morajo osebe, ki dajejo v posameznem koledarskem letu vozila v promet, kriti vse stroške ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki so v predhodnem letu odjavljena iz prometa na območju Republike Slovenije.
6. člen
(1) Proizvajalec vozil mora obračunati obveznost plačila takse za koledarski mesec.
(2) Proizvajalec vozil mora v svojih evidencah zagotoviti podatke po tipih in izvedenkah vozil, na podlagi katerih obračunava in plačuje takso.
(3) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi proizvajalec vozil mesečni obračun takse, ki ga mora predložiti davčnemu organu do 25. dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.
(4) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni: obdobje, za katero se plačuje taksa, opravljen promet vozil po tipih in izvedenkah vozil ter zneski obračunane takse in število vozil po tipih in izvedenkah, ki jih je izvozil in za katere takse ni obračunal.
(5) Proizvajalec vozil mora davčnemu organu predložiti obračun takse ne glede na to, ali je za obdobje, za katerega predloži obračun, dolžan plačati takso ali ne.
(6) Proizvajalec vozil mora obračunano takso plačati do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun takse.
(7) Proizvajalec vozil mora predložiti davčnemu organu mesečni obračun takse na obrazcu 1 TAKSA-obračun, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
7. člen
(1) Uvoznik vozil je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Pri uvozu vozil obračunava takso pristojni carinski organ, taksa pa se obračunava in plačuje kot uvozna dajatev po carinskih predpisih.
8. člen
Taksa se ne plačuje od vozil, sproščenih v prost promet, za katere je v skladu s 5. členom ali 159. do 164. členom carinskega zakona uveljavljena oprostitev plačila carinskih dajatev.
9. člen
Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev, doplačila in povračila takse, postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopka, stvarne in krajevne pristojnosti davčnega oziroma carinskega organa, se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek in davčno službo oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo carinsko službo.
III. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN EVIDENTIRANJE PROIZVAJALCEV
10. člen
(1) Proizvajalec vozil je dolžan davčnemu organu prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavanju in plačevanju takse, začne, spremeni ali preneha.
(2) Proizvajalec vozil, ki prvič postane zavezanec, mora pri davčnem organu vložiti prijavo za evidentiranje najmanj 60 dni pred začetkom proizvodnje vozil.
(3) Proizvajalec vozil mora v roku iz prejšnjega odstavka prijaviti tudi predvideno prenehanje opravljanja dejavnosti, prekinitev oziroma ustavitev proizvodnje zaradi nepredvidenih razlogov, pa mora prijaviti nemudoma.
(4) Proizvajalec vozil mora predložiti davčnemu organu prijavo na obrazcu 2 TAKSA-prijava, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
11. člen
Če proizvajalec vozil preneha opravljati dejavnost, davčni organ odloči o izbrisu iz evidence iz 12. člena te uredbe po uradni dolžnosti ali na zahtevo proizvajalca vozil.
12. člen
(1) Davčni organ vzpostavi in vodi posebno evidenco proizvajalcev vozil.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ime in naslov proizvajalca vozil,
– vrsta vozil, na katere se nanaša prijava dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavanju in plačevanju takse.
IV. VRAČILO TAKSE
13. člen
(1) Do vračila takse je upravičen proizvajalec, ki je uvoženo vozilo oplemenitil, če k zahtevku za vračilo takse priloži carinske dokumente, ki dokazujejo, da je bila za vozilo plačana taksa in je bilo vozilo dejansko iznešeno iz carinskega območja Slovenije.
(2) Do vračila takse je upravičen tudi izvoznik, ki izvozi vozilo, za katero je bila na carinskem območju Republike Slovenije plačana taksa in to plačilo lahko izkaže z uvozno deklaracijo oziroma drugim dokumentom, ki dokazuje plačilo takse.
(3) Vlogo za vračilo takse iz prejšnjega odstavka vlagatelj predloži ministrstvu, pristojnemu za okolje, v roku 30 dni po nastanku vzroka za vračilo takse. Vlogi mora vlagatelj priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila takse (dokazilo o vplačilu takse, izvozna in uvozna carinska deklaracija). Ministrstvo vrne takso v 30 dneh po prejemu popolne vloge za vračilo.
V. NADZOR
14. člen
Izvajanje te uredbe nadzira pristojen davčni in carinski organ.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(1) Zavezanec, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev, pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo takse, pa z denarno kaznijo od 400.000 do 600.000 tolarjev, če pri uvozu vozil carinskemu organu ne predloži pravilnih podatkov o uvoženem blagu, če to povzroči ali bi lahko povzročilo, da se taksa ne plača ali da bi se plačala v manjšem znesku, kot je določeno s to uredbo.
(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec vozil:
– proda vozilo brez plačila takse,
– ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati takso,
– ne predloži pravočasno obračuna takse,
– z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun takse, oziroma predloži neresnične podatke.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 5. člena te uredbe se v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006 višina takse določi tako, da osebe, ki dajejo v tem obdobju vozila v promet, krijejo vse stroške ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki nastanejo zaradi vozil, registriranih po uveljavitvi te uredbe.
17. člen
Ne glede na določbe 5. člena te uredbe je znesek takse za leto 2003 deset tolarjev na 1 kg vozila, za leto 2004 pa štirinajst tolarjev na 1 kg vozila.
18. člen
Proizvajalec vozil mora pri davčnem organu prijaviti tisto dejavnost, zaradi katere nastane obveznost plačila takse po tej uredbi, najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi te uredbe.
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-19/2002-1
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti