Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

550. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Tišina, stran 1916.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) – odločb US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 59/99) je Občinski svet občine Tišina na 2. redni seji dne 17. 1. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Tišina
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99 in 47/01) se v besedilu 22. člena v zadnjem odstavku na koncu besedila črta beseda “KS” in se doda novo besedilo, ki glasi: “odbora vaških skupnosti”.
2. člen
Za tretjo alineo 59. člena se vrine nova alinea, ki glasi: “odbor vaških skupnosti” in na koncu se doda še ena nova alinea, ki glasi: “komisija za romska vprašanja”.
3. člen
Doda se nov 63. člen, ki glasi:
“Odbor vaških skupnosti ima trinajst članov, ki ga sestavljajo predsedniki vaški odborov, ti pa izmed sebe imenujejo predsednika odbora.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju vaških zadev, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor vaških skupnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.”
Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Doda se nov 67. člen, ki glasi:
“Komisija za romska vprašanja ima pet članov. Predsednik komisije je član občinskega sveta, predstavnik romske skupnosti.
Komisija na svojih sejah obravnava romsko problematiko, predvsem glede sociale, prostorskih zadev in ostala romska vprašanja.
Komisija oblikuje svoje mnenje in pripravi predloge in stališča v skladu z veljavnimi predpisi, statutom občine in drugimi akti in občinskimi odloki.”
Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Tišina začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/03
Tišina, dne 20. januarja 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti