Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

527. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana, stran 1800.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) in prvega odstavka 68. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
1. člen
Prvi odstavek 3. člena sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana (Uradni list RS, št. 16/94, 3/98 in 65/99) se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so:
DE/22.110 Izdajanje knjig,
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas,
I/61.100 Pomorski promet,
K/72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/ 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,d.n.
O/92.511 Dejavnost knjižnic,
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»Inštitut v okviru svoje dejavnosti izvaja tudi naloge imisijskega monitoringa morja in brakičnih voda ter monitoring ekološkega stanja in naravnih pojavov, v skladu s predpisi, na področju varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: monitoring).«.
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Inštitut opravlja naloge monitoringa v skladu s programi monitoringa, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za okolje. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za okolje, se podrobneje uredijo s pogodbo.«.
3. člen
V prvi alinei drugega odstavka 7. člena se besedilo »Ministrstva za znanost in tehnologijo«, »Ministrstva za okolje in prostor« in »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost«, »ministrstva, pristojnega za okolje« in »ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«.
4. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besedi »zaključni račun» nadomestita z besedama »letno poročilo«.
5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti,
– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih in drugih virov za opravljanje nalog monitoringa in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
6. člen
V 15. členu se ob koncu tretje alinee prvega odstavka pika nadomesti z vejico in se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
» – opravljanje nalog monitoringa.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka na podlagi Programa dela JRO, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Ministrstva za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva iz četrte alinee prvega odstavka v obsegu izvajanja monitoringa v skladu s programom.«.
7. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 16. člena se beseda »dotacij« nadomesti z besedo »donacij«.
8. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega odbora.«.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-12/2002-2
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti