Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5830. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-A)
5831. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio evrov (KFW III) (ZPNKKW50)
5832. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (ZON-A)
5833. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-D)
5834. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/V (ZSDSA5)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5884. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled
5885. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj
5886. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bovec
5887. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Tolmin
5888. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2003

Odloki

5889. Odlok o ureditvenem načrtu za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok

USTAVNO SODIŠČE

5835. Odločba, da tretja alinea prvega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin ni v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

5836. Sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini

SODNI SVET

5837. Sklep Sodnega sveta o objavi javnega poziva k vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika Okrajnega sodišča v Lenartu in podpredsednika Okrajnega sodišča v Krškem (ponovni poziv)
5838. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
5839. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
5840. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5841. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5842. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5843. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5844. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5845. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Sodnega sveta RS

OBČINE

Brežice

5878. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
5879. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Brežice na lokalnih volitvah 2002
5880. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Brežice

Divača

5846. Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja

Gornja Radgona

5847. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2003

Jesenice

5848. Odlok o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice

Kamnik

5881. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik

Mislinja

5849. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2003

Murska Sobota

5882. Sklep o povišanju cen najemnin za grobne prostore
5883. Ugotovitev, da je mandat člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije - LDS v 1. volilni enoti

Polzela

5850. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2003

Prevalje

5851. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2003
5852. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Prevalje
5853. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana Občine Prevalje

Puconci

5854. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Sevnica

5855. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu

Sežana

5856. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2003
5857. Odlok o poimenovanju ceste v ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod

Slovenska Bistrica

5858. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002

Slovenske Konjice

5859. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
5860. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža Vas
5861. Sklep o začasnem financiranju proračuna v Občini Slovenske Konjice za leto 2003
5862. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice - območje Kostroja (Leskovar, Petrič)
5863. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice

Škocjan

5864. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škofjan - dopolnjene 2001/1
5865. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škocjan

Veržej

5866. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2003
5867. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2003

Vipava

5868. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava

Vitanje

5869. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
5870. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003
5871. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
5872. Sklep Občinskega sveta občine Vitanje o izdaji soglasja k stroškom socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu

Vojnik

5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
5874. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vojnik za leto 2003

Zavrč

5875. Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2003

Zreče

5876. Cenik daljinskega ogrevanja

Žužemberk

5877. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003

POPRAVKI

1. Popravek obrazca v pravilniku za prijavo podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

94. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV)
95. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BBHISO)
96. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi (BBHI)

Vlada Republike Slovenije

97. Uredba o ratifikaciji dodatkov I in II h Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali
98. Uredba o ratifikaciji Sklepa Skupnega odbora EFTA - Slovenija št. 1/2002
99. Uredba o ratifikaciji Sklepa Skupnega odbora EFTA - Slovenija št. 2/2002
100. Uredba o ratifikaciji Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti