Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5886. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bovec, stran 16733.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in 47/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bovec
1. člen
S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bovec (v nadaljevanju: akt legalizacije), ki sta jih izdelala UPI, d.o.o., Tolmin, pod številko projekta 231 – 5/93 ter Area – Line, d.o.o., Cerknica, pod številko projekta 109/VII – 2002.
2. člen
Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se določi po naslednjih parcelah:
– k.o. Strmec: 25/6,
– k.o. Log pod Mangartom: 642/1, 642/2,
– k.o. Soča – desna:107/5, 107/6, 22,
– k.o. Soča – leva: 157/8, 549/6, 549/8, 549/31,
– k.o. Trenta – desna: 482/1.
3. člen
Sestavni deli akta legalizacije so:
– splošni podatki o aktu legalizacije in o njegovem izdelovalcu ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta legalizacije,
– pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo posegov iz te uredbe,
– skupna obrazložitev akta legalizacije,
– soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k posegom iz te uredbe,
– prikazi razvrstitve posegov (tekstualni, numerični in kartografski del ter potrebni načrti) s projektnimi rešitvami sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije ter s priloženimi evidencami posegov za vsak poseg posebej,
– ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
4. člen
Posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, so:
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati in je zato potrebna odstranitev objekta ter vzpostavitev v naravno stanje:
-----------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.      Poseg
-----------------------------------------------------------------
46 (105)    22       Soča – desna  počitniška hišica
-----------------------------------------------------------------
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, možna pa je vzpostavitev v prejšnje stanje:
---------------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.        Poseg
---------------------------------------------------------------------
12 (71)     549/8,549/31  Soča – leva     počitniška hišica
34 (93)     642/1,642/2   Log pod Mangartom  počitniška hišica
38 (97)     482/1      Trenta – desna   počitniška hišica
41 (100)    25/6      Strmec       gospodarska lopa
---------------------------------------------------------------------
5. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna s pogoji sanacije, so:
------------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.      Poseg
------------------------------------------------------------------
4 (63)     107/5,107/6   Soča – desna  gospodarski objekt
39 (98)     157/8,549/6   Soča – leva   gospodarski objekt
------------------------------------------------------------------
6. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične inšpekcije.
7. člen
Ta akt legalizacije je na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu RS za prostorsko planiranje in na Občini Bovec.
8. člen
Ta akt legalizacije začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-15/2002-3
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost