Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, stran 16717.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odl. US), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) Občinski svet občine Vojnik je na 2. redni seji dne 18. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2002 (Uradni list RS, št. 108/01, 30/02, 26/02) se zadnji odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v SIT):
I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
1. Skupaj prihodki                838,800.000
2. Skupaj odhodki                854,800.000
3. Proračunski presežek-primanjkljaj
(1-2)                      –16,000.000
II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
1. Prejeta vračila danih posoj. in prodaja
kap.deležev                    1,732.000
2. Dana posojila in povečanje kap.deležev         –
3. Razlika (1-2)                 +1,732.000
III. RAČUN FINANCIRANJA
1. Zadolževanje proračuna             16,000.000
2. Odplačilo dolga                  530.000
3. Neto zadolževanje (1+2)            +15,470.000
POVZETEK I+II+III                 +1,202.000
2. člen
V 10. členu se spremeni drugi odstavek:
“Sredstva za obvezno proračunsko rezervo se povečajo za 800.000 SIT.”
3. člen
Analitični prikaz načrtovanih postavk proračuna po strukturi prihodkov in funkcionalnih namenih porabe je priloga k temu odloku.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.
Št. 1373/12-2002/7
Vojnik, dne 18. decembra 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost