Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5887. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Tolmin, stran 16733.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in 47/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Tolmin
1. člen
S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Tolmin (v nadaljevanju: akt legalizacije), ki sta jih izdelala UPI, d.o.o., Tolmin, pod številko projekta 231 – 5/93 ter Area – Line, d.o.o., Cerknica, pod številko projekta 109/VII – 2002.
2. člen
Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se določi po naslednjih parcelah:
– k.o. Perbla: več parcel,
– k.o. Žabče: 476/4,
– k.o. Zatolmin: 468/2,
– k.o. Čadrg: 272/2.
3. člen
Sestavni deli akta legalizacije so:
– splošni podatki o aktu legalizacije in o njegovem izdelovalcu ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta legalizacije,
– pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo posegov iz te uredbe,
– skupna obrazložitev akta legalizacije,
– soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k posegom iz te uredbe;
– prikazi razvrstitve posegov (tekstualni, numerični in kartografski del ter potrebni načrti) s projektnimi rešitvami sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije ter s priloženimi evidencami posegov za vsak poseg posebej,
– ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
4. člen
Posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati in je zato potrebna odstranitev objekta ter vzpostavitev v naravno stanje:
--------------------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.      Poseg
--------------------------------------------------------------------------
17 (76)     468/2      Zatolmin    okrepčevalnica, info točka
29 (88)     476/4      Žabče      počitniška hišica
--------------------------------------------------------------------------
5. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna s pogoji sanacije, so:
-------------------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.      Poseg
-------------------------------------------------------------------------
16 (75)     272/2      Čadrg      stanov.-počitniški objekt
30 (89)     več parcel   Perbla     dovozna pot
-------------------------------------------------------------------------
6. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične inšpekcije.
7. člen
Ta akt legalizacije je na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu RS za prostorsko planiranje in na Občini Tolmin.
8. člen
Ta akt legalizacije začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-15/2002-4
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost