Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

96. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi (BBHI), stran 1148.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O IZROČITVI (BBHI)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi (BBHI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2002.
Št. 001-22-168/02
Ljubljana, dne 25. decembra 2002
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O IZROČITVI (BBHI)
1. člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi, podpisana v Sarajevu 5. aprila 2002.
2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi: *
P O G O D B A
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O IZROČITVI
Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji,
da poglobita medsebojne pravne odnose,
da poglobita sodelovanje na področju pravosodja in
da olajšata medsebojni pravni promet,
sporazumeli, da skleneta to pogodbo:
PRVO POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta skladno s to pogodbo na prošnjo izročali osebe:
– proti katerim teče kazenski postopek v pogodbenici, ki prosi za izročitev (v nadaljevanju: pogodbenica prosilka);
– ki jim je v pogodbenici prosilki pravnomočno izrečena kazen zapora, varnostni ali vzgojni ukrep, ki pomeni odvzem prostosti.
2. člen
Lastnih državljanov se ne izroča.
Pogoji, pod katerimi se dovoli izročitev
3. člen
Izročitev se dovoli pod temi pogoji:
1. da oseba, katere izročitev se zahteva, ni državljan zaprošene pogodbenice ali oseba brez državljanstva, ki ima stalno prebivališče v zaprošeni pogodbenici;
2. da dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, ni bilo storjeno v zaprošeni pogodbenici, zoper njo ali njenega državljana;
3. da je dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, kaznivo dejanje po zakonodaji obeh pogodbenic;
4. da za dejanje, za katero se zahteva izročitev, ni zastaral kazenski pregon ali izvršitev kazenske sankcije;
5. da oseba, katere izročitev se zahteva, ni bila zaradi istega dejanja že pravnomočno obsojena ali je bila za isto dejanje pravnomočno oproščena ali je bil kazenski postopek zoper njo pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njo pravnomočno zavrnjena;
6. da dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, ni zajeto z amnestijo ali pomilostitvijo v zaprošeni pogodbenici.
4. člen
Izročitev se lahko dovoli tudi, če ni izpolnjen pogoj iz druge točke 3. člena te pogodbe, če je bilo kaznivo dejanje storjeno na ozemlju zaprošene pogodbenice, in sicer zoper pogodbenico prosilko ali njenega državljana.
DRUGO POGLAVJE
Način občevanja
5. člen
(1) Pri uporabi te pogodbe občujejo pristojni organi Republike Slovenije prek Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, pristojni organi Bosne in Hercegovine pa prek Ministrstva za civilne zadeve in komunikacije.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne izključuje občevanja po diplomatski poti.
(3) V nujnih primerih se lahko zaprosila in obvestila iz te pogodbe pošljejo prek Mednarodne organizacije kriminalistične policije – Interpola.
Jezik in overitev
6. člen
(1) Prošnja za izročitev se pošlje v pisni obliki v jeziku pogodbenice prosilke.
(2) Dokumentacija, ki se priloži prošnji, se pošlje v jeziku pogodbenice prosilke skupaj s prevodom v uradni jezik oziroma enega izmed uradnih jezikov zaprošene pogodbenice.
(3) Overitev listin iz drugega odstavka tega člena ni potrebna.
Dokumentacija
7. člen
Prošnji za izročitev je treba priložiti:
1. sredstva za ugotovitev istovetnosti osebe, za izročitev katere se prosi;
2. potrdilo ali druge podatke o državljanstvu osebe, za izročitev katere se prosi;
3. sklep o preiskavi ali obtožnico ali odločbo o priporu ali kakšen drug akt, ki je enak tej odločbi, ali pravnomočno odločbo o izrečeni kazenski sankciji v izvirniku ali overjenem prepisu;
4. izpisek določb iz besedila kazenskega zakona, ki bodo uporabljene ali so bile uporabljene proti osebi, za izročitev katere se prosi;
5. podatke o preostanku kazni, kadar gre za izročitev osebe zaradi prestajanja kazni in je del kazni že prestala.
8. člen
Zaprošena pogodbenica lahko zahteva dopolnilna obvestila in dokumentacijo, če so podatki, predvideni v 7. členu te pogodbe, nepopolni. Pogodbenica prosilka mora na to zahtevo odgovoriti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v šestdesetih dneh.
9. člen
Če pogodbenica prosilka ne pošlje zahtevanih dopolnitev v roku iz 8. člena te pogodbe, zaprošena pogodbenica takoj ustavi postopek izročitve in osebo, za izročitev katere se prosi, izpusti na prostost.
TRETJE POGLAVJE
Kazniva dejanja, za katera se dovoli izročitev
10. člen
(1) Izročitev zaradi kazenskega pregona se dovoli, če je za kaznivo dejanje po pravu obeh pogodbenic predpisana kazen zapora ali varnostni ali vzgojni ukrep, ki pomeni odvzem prostosti, za najmanj eno leto.
(2) Izročitev zaradi izvršitve pravnomočno izrečene kazni zapora ali varnostnega ali vzgojnega ukrepa, ki pomeni odvzem prostosti, se dovoli, če je dejanje, za katero je bila storilcu izrečena kazenska sankcija, določeno kot kaznivo dejanje po pravu obeh pogodbenic, še preden je bilo storjeno, in če je bila izrečena kazen zapora ali varnostni ali vzgojni ukrep, ki pomeni odvzem prostosti, za najmanj šest mesecev.
Nedopustnost izročitve
11. člen
Izročitev se ne dovoli:
– za osebe brez državljanstva s stalnim prebivališčem na ozemlju zaprošene pogodbenice;
– za osebe, ki na ozemlju zaprošene pogodbenice uživajo pravico pribežališča.
12. člen
Izročitev se ne dovoli:
1. če dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, ni kaznivo dejanje po zakonu zaprošene pogodbenice ali po zakonu države, v kateri je storjeno;
2. če se izročitev prosi zaradi dejanja, ki je po mnenju zaprošene pogodbenice politično ali vojaško kaznivo dejanje;
3. če je kazenski pregon ali izvršitev kazenske sankcije zastarala po pravu ene od pogodbenic;
4. če je bila oseba, za izročitev katere se prosi, zaradi istega dejanja že pravnomočno obsojena ali je bila pravnomočno oproščena ali je bil zoper njo kazenski postopek pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njo pravnomočno zavrnjena;
5. če je zoper osebo, za izročitev katere se prosi, zaradi istega kaznivega dejanja uveden kazenski postopek v zaprošeni pogodbenici.
13. člen
Izročitev zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je v pogodbenici prosilki predpisana smrtna kazen, ni pa predpisana v zaprošeni pogodbenici, se sme dovoliti le, če pogodbenica prosilka zagotovi, da ta ne bo izrečena.
14. člen
Amnestija ali pomilostitev, dana v zaprošeni pogodbenici, s katero je odpuščen pregon zaradi kaznivega dejanja ali je v celoti odpuščeno prestajanje izrečene kazni ali je odpuščeno prestajanje preostalega dela kazni, izključuje izročitev.
Zavrnitev izročitve
15. člen
Izročitev se lahko zavrne:
1. če v zaprošeni pogodbenici zoper osebo, za izročitev katere se prosi, teče kazenski postopek zaradi drugega kaznivega dejanja, zaprošena pogodbenica pa meni, da bi bilo v interesu ugotovitve pravega stanja stvari ali za odmero kazni smotrno, če bi se sodilo v zaprošeni pogodbenici za vsa kazniva dejanja;
2. če za osebo, za izročitev katere se zaproša, v zaprošeni pogodbenici le zaradi nepristojnosti ni bil uveden kazenski postopek ali je bil začeti kazenski postopek ustavljen.
16. člen
Izročitev zaradi izvršitve kazenske sankcije, ki je bila izrečena v kazenskem postopku v nenavzočnosti obsojenca, se dovoli, če pogodbenica prosilka zagotovi, da bo kazenski postopek ponovljen v navzočnosti izročene osebe.
ČETRTO POGLAVJE
Odložitev izročitve in začasna izročitev
17. člen
(1) Če se oseba, za izročitev katere se prosi, v zaprošeni pogodbenici preganja ali je bila v tej pogodbenici obsojena zaradi kakšnega drugega kaznivega dejanja, ne pa tistega, ki je predmet izročitve, se sme dovoljena izročitev odložiti, dokler se ta postopek ne konča, v primeru obsodbe pa, dokler se kazenska sankcija ne izvrši.
(2) Če bi zaradi odložitve izročitve iz prvega odstavka tega člena v pogodbenici prosilki kazenski pregon zastaral ali bi bil njegov potek resno oviran, se sme na utemeljeno prošnjo pogodbenice prosilke dovoliti začasna izročitev zaradi izvedbe kazenskega postopka. Pogodbenica prosilka mora v tem primeru izročeno osebo vrniti takoj, ko so opravljena nujna procesna dejanja, zaradi katerih je bila dovoljena začasna izročitev.
(3) Pogodbenica prosilka mora začasno izročeno osebo med bivanjem na njenem ozemlju imeti v priporu. Čas pripora se od dneva, ko začasno izročena oseba zapusti ozemlje zaprošene pogodbenice, do dneva, ko se vrne, všteje v kazen, če bo ta v zaprošeni pogodbenici izrečena ali bi se morala izvršiti.
Več prošenj za izročitev
18. člen
(1) Če prosi za izročitev iste osebe več držav zaradi istega ali zaradi raznih kaznivih dejanj, se da prednost prošnji države, katere državljan je ta oseba. Če ta država ne zahteva izročitve, prošnji države, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno; če je bilo dejanje storjeno na ozemlju več držav ali če se ne ve, kje je bilo storjeno, pa prošnji države, ki je prva prosila za izročitev.
(2) Zaprošena pogodbenica o odločitvi iz prvega odstavka tega člena obvesti druge države prosilke in hkrati sporoči, da se strinja z morebitno nadaljnjo izročitvijo osebe iz države, ki ji je bila izročena, v drugo državo, ki je tudi prosila za izročitev.
Pripor v postopku za izročitev
19. člen
Kadar so izpolnjeni pogoji za izročitev, zaprošena pogodbenica po prejemu prošnje za izročitev nemudoma pripre osebo, na katero se prošnja nanaša, razen če skladno s to pogodbo izročitve ni mogoče dovoliti.
20. člen
(1) Na izrecno zahtevo se sme oseba začasno pripreti, preden zaprošena pogodbenica prejme prošnjo za izročitev, če se pristojni sodni organ pogodbenice prosilke sklicuje na nalog o priporu ali na pravnomočno sodbo in napove prošnjo za izročitev. Ta izrecna zahteva se lahko pošlje po pošti, s telegramom, elektronsko pošto ali po katerem koli sredstvu pisnega sporočanja.
(2) Zaprošena država mora nemudoma obvestiti državo prosilko o tem, da je, skladno s prvim odstavkom tega člena, priprla osebo.
(3) Pogodbenica prosilka, obveščena po drugem odstavku tega člena, mora najpozneje v petnajstih dneh po prejemu obvestila o priporu sporočiti, ali bo vložila prošnjo za izročitev. Prošnjo za izročitev mora poslati v tridesetih dneh od dneva, ko je sporočila, da bo zahtevala izročitev.
(4) Pripor se odpravi, če v roku iz tretjega odstavka tega člena pogodbenica, na ozemlju katere je oseba priprta, ne prejme prošnje za izročitev.
Odločitev o prošnji za izročitev
21. člen
(1) Zaprošena pogodbenica mora o prošnji za izročitev čim prej odločiti in o svoji odločitvi obvestiti pogodbenico prosilko.
(2) Vsaka popolna ali delna zavrnitev prošnje za izročitev mora biti obrazložena.
Načelo specialnosti
22. člen
(1) Izročena oseba se sme kazensko preganjati oziroma kazenska sankcija se sme izvršiti samo za kaznivo dejanje, za katero je dovoljena izročitev.
(2) Izročena oseba se ne sme preganjati zaradi kakšnega drugega kaznivega dejanja, storjenega pred izročitvijo.
(3) Zoper izročeno osebo se ne sme izvršiti kazenska sankcija za kakšno drugo kaznivo dejanje, storjeno pred izročitvijo.
(4) Zoper osebo, izročeno zaradi izvršitve kazenske sankcije, se ne sme uporabiti hujša kazen od tiste, na katero je obsojena.
(5) Izročena oseba se ne sme izročiti tretji državi zaradi kazenskega pregona za kaznivo dejanje, ki ga je storila, preden je bila dovoljena izročitev.
23. člen
Omejitve iz drugega, tretjega in petega odstavka 22. člena prenehajo:
1. če pogodbenica, ki je osebo izročila, da soglasje. Prošnji za soglasje je treba priložiti listine iz 7. člena te pogodbe. Zaprošena pogodbenica da soglasje, če so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za izročitev po tej pogodbi;
2. če izročena oseba v petinštiridesetih dneh od dneva, ko je bila izpuščena na prostost, ni zapustila ozemlja pogodbenice, ki ji je bila izročena, čeprav jo je mogla in smela zapustiti, ali če se je potem, ko jo je zapustila, prostovoljno vrnila;
3. če se med postopkom v pogodbenici prosilki spremeni opis kaznivega dejanja (kvalifikacija), ki je veljala med izročitvenim postopkom, se sme izročena oseba preganjati ali obsoditi samo, če je izročitev dopustna tudi po novem opisu kaznivega dejanja.
24. člen
Če je bila izročena oseba v pogodbenici priprta zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je bila izročena, se ji čas, ki ga je prestala v priporu, všteje v kazen.
Uporaba procesnega prava
25. člen
Če s to pogodbo ni določeno drugače, se za postopek v zvezi z izročitvijo in za pripor na ozemlju zaprošene pogodbenice uporablja pravo zaprošene pogodbenice.
PETO POGLAVJE
Predaja osebe, ki se izroča
26. člen
Pristojni organi pogodbenic se dogovorijo o kraju, času in načinu predaje osebe, ki se izroča.
Spremljevalci
27. člen
(1) Spremljevalci, ki morajo osebo, ki se izroča, prepeljati na ozemlje druge pogodbenice ali jo odpeljati z njega, imajo na ozemlju druge pogodbenice pravico, da do predaje ali po prevzemu osebe, ki se izroča, ukrenejo vse potrebno, da bi preprečili njen beg.
(2) Spremljevalcem je pri opravljanju uradne dolžnosti na ozemlju druge pogodbenice dovoljeno nositi službeno obleko, službeno orožje in opremo. Orožje se sme uporabljati samo v silobranu.
Izročitev predmetov
28. člen
(1) Predmeti, pisanja ali spisi se smejo zaseči in izročiti drugi pogodbenici skladno z zakonom zaprošene pogodbenice, če obstaja o tem odločba pristojnega organa pogodbenice prosilke.
(2) Zaprošena pogodbenica lahko preloži izročitev predmetov, pisanj ali spisov, če jih potrebuje v drugem kazenskem postopku, ki že teče.
(3) Pogodbenica prosilka vrne predmete, pisanja ali spise zaprošeni pogodbenici po končanem postopku, za katerega so bili zaprošeni, če se zaprošena pogodbenica temu ne odpove.
29. člen
(1) Če se dovoli izročitev osebe, se brez posebne prošnje dovoli tudi izročitev predmetov:
1. ki se utegnejo uporabiti kot dokaz;
2. ki jih je oseba, ki se izroči, pridobila s kaznivim dejanjem ali z vnovčevanjem predmetov, ki izvirajo iz kaznivega dejanja.
(2) Če izročitev, ki bi bila po tej pogodbi dopustna, ni možna, ker je oseba, ki naj bi jo izročili, pobegnila ali umrla ali je ni mogoče izslediti na ozemlju zaprošene pogodbenice, se izročitev predmetov kljub temu lahko odobri.
(3) V nobenem primeru se ne posega v pravice zaprošene pogodbenice ali drugih oseb na predmetih. Pogodbenica prosilka po končanem postopku predmete čim prej in brezplačno vrne zaprošeni pogodbenici.
(4) Za izročitev predmetov po tem členu se ne uporabljajo predpisi o uvozu in izvozu predmetov in deviz.
(5) Predmeti se lahko izročijo oškodovancu, še preden je dovoljena predaja osebe, če pogodbenici soglašata, da se predmeti vrnejo neposredno oškodovancu.
Tranzit
30. člen
(1) Če je treba osebo, ki jo tretja država izroča pogodbenici, prepeljati čez ozemlje druge pogodbenice, se, če ni drugače določeno, prevoz dovoli pod enakimi pogoji kot izročitev.
(2) Prošnja za prevoz čez ozemlje pogodbenice mora vsebovati vse podatke iz 7. člena te pogodbe.
(3) Zaprošena pogodbenica lahko zavrne prošnjo za prevoz čez svoje ozemlje, če gre za osebo, zoper katero teče v tej državi kazenski postopek, ali je zoper njo izrekla sodbo, ki še ni bila izvršena, ali če bi po mnenju zaprošene pogodbenice prevoz iz prvega odstavka tega člena utegnil škodovati interesom te države.
(4) Brez soglasja države, ki osebo izroča, je pogodbenica, čez ozemlje katere bo oseba prepeljana, ne sme preganjati zaradi dejanja, ki ga je storila pred prevozom in se zoper njo tudi ne sme izvršiti kazenska sankcija, izrečena pred prevozom.
31. člen
(1) Če je treba pri izročitvi osebo iz prvega odstavka 30. člena prepeljati iz tretje države v pogodbenico po zračni poti čez ozemlje druge pogodbenice brez vmesnega pristanka, ni potrebno izrecno dovoljenje pogodbenice, čez katero je treba leteti. To državo bo pogodbenica prosilka vnaprej obvestila, da je bila izdana ena od listin iz tretje točke 7. člena te pogodbe.
(2) Ob nepredvidenem vmesnem pristanku na ozemlju države, čez katero leti, ima obvestilo iz prvega odstavka tega člena enak učinek kot prošnja za pripor, ki je določena v 19. členu te pogodbe.
32. člen
(1) Določbe o tranzitu se smiselno uporabljajo tudi za predajo osebe, ki se čez ozemlje ene pogodbenice prepelje na ozemlje druge pogodbenice zaradi izvršitve kazenske sankcije, ki jo je izreklo sodišče tretje države.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi, če je bila oseba obsojena v eni pogodbenici in se prepelje čez ozemlje druge pogodbenice, da bi bila kazen izvršena na ozemlju tretje države.
Stroški
33. člen
(1) Stroške izročitve plača pogodbenica, na ozemlju katere so nastali.
(2) Stroške tranzita plača pogodbenica prosilka.
(3) Stroške prevoza z letalom plača pogodbenica, ki je predlagala tak prevoz.
ŠESTO POGLAVJE
Pomen izrazov
34. člen
Po tej pogodbi pomeni:
– “pogodbenica prosilka” – pogodbenica, ki prosi za izročitev,
– “zaprošena pogodbenica” – pogodbenica, ki se zaprosi za izročitev.
35. člen
Po tej pogodbi pomeni uradni jezik:
– za Republiko Slovenijo slovenski jezik,
– za Bosno in Hercegovino bosanski jezik, hrvaški jezik in srbski jezik.
36. člen
Po tej pogodbi pomeni kazenska sankcija:
– za Republiko Slovenijo: kazen zapora, varnostne in vzgojne ukrepe, ki pomenijo odvzem prostosti, določene v Kazenskem zakoniku,
– za Bosno in Hercegovino: kazen zapora, varnostne in vzgojne ukrepe, ki pomenijo odvzem prostosti, določene v kazenski zakonodaji Bosne in Hercegovine.
SEDMO POGLAVJE
Končne določbe
37. člen
Ta pogodba začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega obvestila pogodbenic po diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev, predvideni z notranjo zakonodajo pogodbenic.
38. člen
(1) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti s šestmesečnim odpovednim rokom.
(2) Pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem jeziku, bosanskem jeziku, hrvaškem jeziku in srbskem jeziku, v obeh pisavah, ki se uporabljata v Bosni in Hercegovini – v latinici in cirilici, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
V Sarajevu, dne 5. aprila 2002
Za Republiko
Slovenijo
mag. Ivan Bizjak l.r.
Za Bosno
in Hercegovino
Svetozar Mihajlović l.r.
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/02-73/1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo pogodbe v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost