Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

100. Uredba o ratifikaciji Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova, stran 1172.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI KODEKSA OBNAŠANJA RIBIČEV MED IZVAJANJEM RIBOLOVA
1. člen
Ratificira se Kodeks obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova, podpisan 17. septembra 2002 v Zagrebu.
2. člen
Kodeks se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
K O D E K S
obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova po dogovoru o začasnem režimu implementacije določb od 47. do 52. člena SOPSa
1. člen
(narava in obseg kodeksa)
(1) Kodeks obnašanja ribičev je obvezujoč za vse ribiče obeh pogodbenic, ki izvajajo ribolov po začasnem ribolovnem režimu iz dogovora predsednikov obeh vlad in sklepa Stalne mešane komisije po SOPS v celotnem obmejnem območju na morju v skladu s SOPS (četrti odstavek 1. člena SOPS).
(2) Kodeks ima lokalni pomen in zavezuje vse gospodarske ribiče obeh pogodbenic, ki izvajajo ribolov po začasnem ribolovnem režimu iz prejšnjega odstavka.
(3) Kodeks določa obvezna pravila obnašanja, ki se uporabljajo pri izvajanju ribolova po začasnem ribolovnem režimu.
2. člen
(cilji kodeksa)
Cilj tega kodeksa je določiti tako obnašanje ribičev med izvajanjem ribolova po začasnem režimu, ki bo odpravilo oziroma zmanjšalo možnosti za nastajanje konfliktnih situacij med ribiči obeh pogodbenic, konfliktnih situacij med ribiči, ki izvajajo ribolov z različnimi ribolovnimi orodji ter možnih konfliktnih situacij med gospodarskimi in negospodarskimi ter športnimi oziroma rekreacijskimi ribiči.
3. člen
(začasno območje uporabe kodeksa)
Na podlagi zadolžitve iz sklepa 2.a/I. s IV. zasedanja Stalne mešane komisije po SOPS z dne 11. 9. 2002 se določa v skladu s prvim odstavkom prvega člena tega kodeksa ožje območje uporabe kodeksa za začasni ribolovni režim in sicer južno od vzporednika 45 °35 ’severne geografske širine in severno od vzporednika 45 °23 ’severne geografske širine.
4. člen
(pravila obnašanja)
(1) Ribolov z globinskimi vlečnimi mrežami je na območju, v skladu s 3. členom tega kodeksa, dovoljen le podnevi med sončnim vzhodom in sončnim zahodom v času od 1. septembra do 31. decembra. V ta čas se ne šteje plovba do mesta izvajanja ribolova.
(2) Z vlečnimi mrežami je prepovedan ribolov bližje kot 200 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene.
(3) Prepovedan je ribolov z globinskimi vlečnimi mrežami in stoječimi mrežami bliže kot 300 metrov do ribiškega plovila, ko ta sveti oziroma izvaja ribolov z obkroževalno mrežo.
(4) Ribiško plovilo, ki že izvaja ribolov, ima prednost pred ribiškim plovilom, ki šele prihaja na ribolovno mesto.
(5) Ribiško plovilo, ki izvaja gospodarski ribolov, ima prednost pred plovilom, ki pluje in s katerega se izvaja negospodarski ter športni ali rekreacijski ribolov.
5. člen
(medsebojna komunikacija in pomoč)
(1) Obe strani bosta spodbujali svoje ribiče k medsebojnemu dogovarjanju in sporazumevanju za doseganje izboljšanja življenjskih razmer obmejnih ribičev.
(2) V medsebojnih stikih so ribiči obvezani, da medsebojno sporazumevanje vodijo dostojno in strpno. Priporoča se komunikacija na CB radio postajah na kanalu 4 (rezervni kanal 6).
(3) V primeru nesporazuma med ribiči, so ribiči ne glede na državno pripadnost kot tudi način izvajanja ribolova dolžni obvestiti pristojno skupno službo nadzora in počakati na njeno odločitev.
(4) V primeru nesreče oziroma nevarnosti so si ribiči ne glede na državno pripadnost kot tudi način izvajanja ribolova medsebojno dolžni pomagati. Hkrati so obvezani obvestiti in poklicati na pomoč pristojne pomorske upravne organe in policijo.
6. člen
(poročanje o opravljenem ribolovu in doseženem ulovu)
(1) Ribiči obeh pogodbenic so o opravljenem ribolovu in doseženem ulovu ne glede na velikost plovila kot tudi vrsto ribolovnega orodja, ki ga uporabljajo, dolžni dnevno poročati svojim pristojnim upravnim službam.
(2) Poročanje se opravi s predajo izpolnjenega skupno dogovorjenega in potrjenega obrazca.
(3) Obrazci za poročanje so kot priloga sestavni del tega kodeksa.
(4) V primeru opaženega prelova rib in drugih ribolovnih organizmov so ribiči dolžni obvestiti svoje pristojne upravne službe.
7. člen
(dovoljena ribolovna orodja)
Po začasnem ribolovnem režimu iz dogovora in do določitve ribolovnih orodij v skladu s 48. členom SOPSa uporabljajo ribiči obeh pogodbenic ribolovna orodja – mreže (globinske vlečne mreže in stoječe mreže) po svojih državnih predpisih.
8. člen
(iztovarjanje ulova)
(1) Ribiči obeh pogodbenic iztovarjajo svoj ulov vsak v svojih ribiških pristaniščih.
(2) Ribiči obeh pogodbenic ne smejo pretovarjati ulova, razen v primeru nesreče oziroma odpovedi motorja. O takem pretovoru so dolžni obvestiti skupno nadzorno službo.
9. člen
(čas veljavnosti kodeksa)
(1) Kodeks velja za čas začasnega ribolovnega režima in do dokončne ureditve gospodarskega ribolova po SOPSu.
(2) Po dokončni ureditvi gospodarskega ribolova na morju po SOPSu se pogodbenici lahko sporazumeta o njegovih morebitnih spremembah in dopolnitvah in podaljšanju veljavnosti kodeksa.
10. člen
(kazenske določbe)
V primeru zavestne kršitve kodeksa se obvesti pristojni upravni organ zaradi začetka uvedbe postopka za odvzem dovoljenja za ribolov po SOPS.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega kodeksa vrši skupna nadzorna služba.
12. člen
(veljavnost kodeksa)
(1) Kodeks prične veljati z dnem, ko se vladi medsebojno obvestita o sprejemu kodeksa.
(2) Kodeks bo izročen vsakemu ribiču hkrati z dovoljenjem za ribolov po SOPSu.
V Zagrebu, dne 17.09.2002
Dr. Franc Potočnik l. r.
Sopredsedujoči
Podkomisiji za ribištvo
Stalne mešane komisije
mag. Zlatko Homen l. r.
Supredsedatelj
Podkomisije za ribarstvo
Stalne mješovite komisije
3. člen
Za izvajanje kodeksa skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 323-10/2002-2
Ljubljana, dne 24. decembra 2002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
*Besedilo Kodeksa v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
 
 
Stalna mešana komisija
po Sporazumu med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju
Z A P I S N I K
četrtega zasedanja Stalne mešane komisije, ki je bilo v Občini Cestica, 11. septembra 2002
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Uvodni pozdrav župana Općine Cestica, g. Mirka Korotaja in ostalih predstavnikov lokalnih skupnosti
2. Poročila s sestankov podkomisij in potrditev predlaganih sklepov
a) Podkomisija za ribištvo
b) Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov
c) Podkomisija za turizem
3. Poročilo o potrditvi sklepa 3.2.1.) Stalne mešane komisije iz Pirana, z dne 28 junija 2002, o odprtju šestih mejnih prehodov za obmejni promet do konca leta 2002 s strani s strani obeh vlad in dogovor o nadaljnji potrditvi dinamike odpiranja mejnih prehodov za obmejni promet
4. Razno
Seznam prisotnih je priloga tega zapisnika
 
V skladu s sprejetim dnevnim redom je Stalna mešana komisija sprejela naslednje sklepe:
 
Ad 1.
Stalna mešana komisija se je seznanila s problematiko in iniciativami lokalnih skupnosti na tem območju, ki so jih predstavili g. Mirko Korotaj, Općina Cestica, g. Ivica Lukaček, Općina Donja Voća in g. Stanko Ivanušič, koordinator šeste skupine občin na slovenski strani.
 
Ad. 2.
Stalna mešana komisija se je seznanila in sprejela poročila sopredsednikov Podkomisije za ribištvo dr. Franca Potočnika in mag. Zlatka Homena, Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov g. Branka Celarja in g. Zlatka Sokolarja in Podkomisije za turizem ga. Valentine Lavrenčič in ga. Gordane Borojević. Zapisniki s teh sestankov so sestavni del tega zapisnika.
2.a) Stalna mešana komisija je v skladu s predlogi Podkomisije za ribištvo potrdila:
I. obrazce ribolovnih dovoljenj za ribolov s pridnenimi povlečnimi mrežami-kočami, obrazce ribolovnih dovoljenj za ribolov s stoječimi mrežami, obrazce ribolovnih dnevnikov za ribolov s pridnenimi povlečnimi mrežami – kočami in obrazce ribolovnih dnevnikov za ribolov s stoječimi mrežami. Vsi dogovorjeni in potrjeni obrazci so sestavni del tega zapisnika;
II. hrvaška stran bo do naslednjega zasedanja Stalne mešane komisije organizirala sestanek predstavnikov ribolovnih društev iz severovzhodne Slovenije in severozahodne Hrvaške, s predstavniki pristojnih ministrstev obeh strani, v zvezi z odprtimi vprašanji sladkovodnega rekreacijsko-športnega ribolova na mejnih rekah na tem območju.
S ciljem umiritve položaja v obmejnem območju na morju in v skladu z dogovorom vladnih delegacij, ki sta jima predsedovala oba predsednika vlad v Zagrebu, dne 10. septembra 2002, o začasnem režimu implementacije SOPS (členi od 47 do 52) je Stalna mešana komisija, v smislu operacionalizacije tega dogovora sprejela naslednje:
I. Zadolži se Podkomisija za ribištvo, da v 7 dneh izdela Kodeks obnašanja ribičev v katerem bo med drugim določeno tudi področje njegove uporabe.
II. Nadzor nad izvajanjem tega dogovora bodo vršile pristojne inšpekcijske službe skupno in na osnovi posebnega dogovora, ki ga v 7 dneh pripravi Podkomisija za ribištvo.
III. Ribolov se v skladu s tem dogovorom lahko prepove ali omeji iz ekoloških ali drugih razlogov. Odločitev o tem sprejme Stalna mešana komisija na predlog Podkomisije za ribištvo.
IV. Na področju,v skladu s točko 1. tega dogovora, se bodo uporabljala ribolovna sredstva in orodje na osnovi obstoječih predpisov obeh držav do dokončne posebne odločitve o uporabi le teh, ki jo bo v skladu s 48. členom SOPS sprejela Stalna mešana komisija na predlog Podkomisija za ribištvo na naslednjem zasedanju. Pri ugotavljanju dovoljenih ribolovnih sredstev bo vodilo načelo strožjega standarda ekološke zaščite.
V. Dogovor je začasen in velja 3 mesece z možnostjo podaljšanja. Začetek uveljavitve tega dogovora je 23. september 2002.
VI. Dogovor o začasnem režimu v ničemer ne prejudicira poteka mejne črte med državama.
VII. Vsaka stran lahko po diplomatski poti odpove dogovor, ki preneha veljati 15 dan po prejemu obvestila o odpovedi.
Te sklepe, vključno s kodeksom bosta v skladu s 6. odstavkom 54. člena SOPS potrdili vladi obeh pogodbenic.
2.b) Stalna mešana komisija je v skladu s predlogi Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov sprejela naslednje sklepe:
I. Podaljša se rok za izdajanje kmetijskih vložkov iz že dogovorjenega 1. oktobra 2002 na 1. januar 2003. Lokalno prebivalstvo se o tej spremembi obvesti po sredstvih javnega obveščanja.
II. Pristojna telesa obeh držav izdelajo evidenco prehodnih točk za neposredno prehajanje državne meje za dvolastnike, ki se medsebojno redno izmenjuje.
III. Pristojna telesa obeh držav izdelajo evidenco prehodnih točk za prehajanje državne meje za lastnike kmetijskih vložkov na bodočih, vendar še ne odprtih mejnih prehodih za obmejni promet in drugih željenih poti, s katerimi se skrajšuje pot dvolastnikom, ki nimajo neposrednega dostopa do svoje posesti. Evidence se medsebojno redno izmenjujejo.
IV. Odobri se izdaja obmejne prepustnice in kmetijskega vložka, na podlagi 4. točke 54. člena SOPS, v kolikor prosilec kumulativno izpolnjuje naslednje kriterije:
– dokaz o lastništvu, solastništvu ali najemu nepremičnine;
– izkazan dohodek iz gospodarske ali kmetijske dejavnosti na dotični posesti, ki prosilcu omogoča preživetje in brez katerega bi bil bistveno ogrožen njegov življenjski standard. Obmejna prepustnica se lahko izda tudi ožjim družinskim članom osebe, ki izpolnjuje navedene kriterije.
Dokumente, v skladu s tem sklepom, bodo izdajale upravne enote oziroma policijske postaje.
Zadolži se Podkomisijo za mejni reži in izdajanje dokumentov, da do naslednjega zasedanja SMK predloži način spremljanja in eventuelnega potrjevanja izdanih dokumentov.
V. Načelni kriteriji za presojanje upravičenega interesa imetnika obmejne prepustnice za prehod državne meje izven mejnih prehodov in izven uradno določenega časa –20. člen SOPS– so naslednji:
– dokazilo o opravičenem interesu (šolanje, zaposlitev v obmejnem območju);
– dokazilo o nezmožnosti prestopa državne meje preko svoje države do želenega cilja;
– večja oddaljenost od najbližjega mejnega prehoda;
– kumulativno izpolnjen pogoj prijavljenega stalnega prebivališča v obmejnem pasu.
VI. Prehodna mesta predlaga Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov na podlagi usklajenega spiska cestnih povezav, ki ga pripravi Podkomisija za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet. Ob soglasju obeh strani o cestnih povezavah za izvajanje 20. člena SOPS bo prehodna mesta potrdila Stalna mešana komisija.
VII. Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za mejni režim in izdajanje dokumentov, da ob usklajenem postopku vidiranja dokumentov, v zvezi z 20.členom SOPS, dogovori tudi mejne prehode ter način in čas primopredaje dokumentov za vidiranje.
VIII. Podkomisija za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet najkasneje do 1. novembra 2002 predlaga dodatne poti za prehod državne meje izven mejnih prehodov.
2.c) Stalna mešana komisija je v skladu s predlogi Podkomisije za turizem potrdila in sprejela:
I. predlog pisma o nameri dveh ali več obmejnih občin z obeh strani slovensko-hrvaške meje o ustanovitvi turistične cone, ki ga je izdelala hrvaška stran in ki je del tega zapisnika;
II. predloge kriterijev za ustanovitev turistične cone, ki jih je izdelala slovenska stran in ki so sestavni del tega zapisnika.
SMK zadolži Podkomisijo za turizem, da uskladi postopke za ustanovitev turistične cone, v skladu s predlaganimi kriteriji, in izdela predlog za organizacijo javnega natečaja za izdelavo grafične podobe oznake turističnih con, kot tudi predlog za zagotovitev finančnih sredstev za te potrebe. Sestanek bo organizirala hrvaška stran do konca septembra 2002.
Zadolži se Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov, da do naslednjega zasedanja SMK predlaga način izdajanja turističnih dovolilnic tudi s strani pooblaščenih pravnih oseb, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.
 
Ad 3.
Obe strani sta podali poročilo o potrditvi sklepa 3.2.1) zapisnika tretjega zasedanja Stalne mešane komisije, ki je bilo v Piranu dne, 28. 6. 2002, o odprtju šestih mejnih prehodov za obmejni promet do konca leta 2002, s strani obeh vlad.
SMK je v skladu s predlogom Podkomisije za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet (po opravljenem terenskem ogledu lokacij predvidenih mejnih prehodov za obmejni promet, 25. julija 2002) zaradi dotrajanosti mosta na katerem je določena lokacija za izgradnjo mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo-Plavić in obvezne rekonstrukcije, sprejela naslednji sklep o spremembi sklepa 3.2.1) z zasedanja v Piranu.
Namesto mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo-Plavić se v skupino šestih mejnih prehodov za obmejni promet, za katere je rok odprtja konec leta 2002, uvrsti mejni prehod za obmejni promet Stara Vas Bizeljsko-Donji Čemehovec.
SMK je sprejela predlog hrvaške strani v zvezi s spremembo imena mejnega prehoda za obmejni promet Stara Vas Bizeljsko-Donji Čemehovec, ki je posledica spremembe pristojnosti lokalnih skupnosti na hrvaški stran.
Mejni prehod za obmejni promet Stara Vas Bizeljsko-Donji Čemehovec se preimenuje v Stara Vas Bizeljsko-Gornji Čemehovec.
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, da do naslednjega zasedanja pripravi predlog dinamike odpiranja mejnih prehodov za obmejni promet, po mesecih.
 
Ad 4.
Stalna mešana komisija je za člana hrvaške delegacije Podkomisije za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet namesto g. Zvonimirja Nagy-a imenovala g. Božidarja Kareša.
Naslednje zasedanje Stalne mešane komisije bo v drugi polovici meseca oktobra na slovenski strani.
Cestica, 11.septembra 2002
dr. Benjamin Lukman l. r.
predsednik
slovenske delegacije
Olga Kresović-Rogulja l. r.
predsednica
hrvaške delegacije
Z A P I S N I K
sestanka Podkomisije za ribištvo Stalne mešane komisije (morski del)
V torek 17. septembra 2002 se je v Zagrebu sestala Podkomisija za ribištvo (morski del), v skladu s sklepi IV. zasedanja SMK v Cestici, dne 11.septembra 2002, z nalogo izdelave kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova po dogovoru o začasnem režimu implementacije določb od 47. do 52. člena SOPSa, doseženem na sestanku vladnih delegacij, ki sta jih vodila predsednika vlad, v Zagrebu dne 10. septembra 2002.
Sestanka so se s slovenske strani udeležili dr. Franc Potočnik, Rajko Komat, Franc Kunej in Primož Koštrica.
Sestanka so se s hrvaške strani udeležili Zlatko Homen, Vladimir Tretinjak, Davorka Sarić in Irena Jahutka.
V skladu s sprejetim dnevnim redom so bili izdelani naslednji dokumenti
1. Podkomisija za ribištvo je izdelala kodeks obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova po dogovoru o začasnem režimu implementacije določb od 47. do 52. člena SOPSa, doseženem na sestanku vladnih delegacij, ki sta jih vodila predsednika vlad, v Zagrebu dne 10. septembra 2002 in ki bo dostavljen obema vladama v nadaljnji postopek.
2. Podkomisija za ribištvo je izdelala predlog skupne službe nadzora po dogovoru o začasnem režimu implementacije določb SOPS od 47. do 52. člena SOPS, ki bo dostavljen obema vladama v nadaljnji postopek.
Dr. Franc Potočnik l. r.
Sopredsedujoči
Podkomisiji za ribištvo
Stalne mešane komisije
Zlatko Homen l. r.
Supredsedatelj
Podkomisije za ribarstvo
Stalne mješovite komisije

AAA Zlata odličnost