Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5881. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik, stran 16726.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 31. seji dne 9. oktobra 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa namen, upravičence, pogoje in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Kamnik.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik se zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki jih za tekoče leto določi občinski svet z odlokom o proračunu.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik so predvidena za naslednje namene:
– za subvencioniranje agrarnih operacij v smislu varstva in izboljšanja kmetijskih zemljišč, urejanje in vzdrževanje pašnikov, pospeševanje ekološkega kmetovanja in za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije;
– preventivne ukrepe na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin ter izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji (umetno osemenjevanje);
– za subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov v kmetijstvu;
– za sofinanciranje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj na področju kmetijstva, za izvajanje različnih projektov in programov v kmetijstvu, za pospeševanje društvene dejavnosti ter drugih ukrepov, namenjenim ohranjanju in razvoju kmetijstva v Občini Kamnik.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Kamnik, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Kamnik.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene od 9. do 22. člena tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije, se lahko dodelijo le za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijsko svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev iz 12., 13., 14. in 22. člena tega pravilnika po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Kamnik v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
– znesek sredstev za posamezne namene;
– pogoje in merila za pridobitev sredstev;
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati;
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi;
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vlogo;
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled vlog, prispelih na podlagi razpisov ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz tega pravilnika.
Komisija pregleda vloge in pripravi predlog za dodelitev sredstev. Višino pomoči posameznemu prosilcu pa določi občinska uprava s sklepom v upravnem postopku.
8. člen
V primeru, da višina zaprošenih sredstev presega zagotovljena sredstva določena za ta namen, se višina odobrenih sredstev upravičencem sorazmerno zniža.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil;
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji;
– za sofinanciranje nakupa semen: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
10. člen
1.2. Preventivni ukrepi na področju zdravstvenega varstva domačih živali
Namen ukrepa:
Izvedba preventivnih ukrepov pri živalih, izboljšati njihovo zdravje s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize blata;
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici;
– odkrivanje somatskih celic.
Višina pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov za izvedbo preventivnih ukrepov (analiza blata, preventivno zatiranje parazitov in odkrivanje somatskih celic).
Pogoji za pridobitev pomoči:
V okviru sofinanciranja preventivnih pregledov upravičenec predloži račun veterinarske oziroma strokovne organizacije. Iz predloženih računov mora biti razvidna vrsta opravljene storitve.
11. člen
2. Rastlinska pridelava
2.1. Analiza vzorcev zemlje in krme
Namen pomoči:
Optimalno gnojenje in izkoriščanje kmetijskih zemljišč na osnovi ugotovljene sestave zemlje ter s tem zmanjševanje obremenjevanja okolja. Namen analize krme je bolj uravnotežena sestava krmnih obrokov za živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
12. člen
3. Ureditev kmetijskih zemljišč
3.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, kot so: ureditev pašnikov, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave ter zaokroževanja kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– subvencije se dodelijo kot nepovratna sredstva. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov;
– za urejanje pašnikov višina dodeljenih sredstev ne sme presegati 30.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
– predračun o predvidenih strojnih delih in nakupu opreme.
13. člen
4. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
4.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je delno kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD in PZI projekti) za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali ter objektov za izvajanje dopolnilnih dejavnosti.
Višina pomoči:
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– predračun za izdelavo projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve);
– pozitivno mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe k predvideni investiciji.
14. člen
4.2. Subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Za investicije v kmetijstvu se subvencionira realna obrestna mera kreditov. Ta oblika pomoči se lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Cilj te subvencije je stimuliranje kmetov k investicijam v posodabljanje kmetij in optimizacijo kmetijske proizvodnje.
Subvencionira se realna obrestna mera za najete investicijske kredite za naslednje namene:
– za izgradnjo in adaptacijo kmetijskih, proizvodnih in pomožnih objektov;
– za izgradnjo in adaptacijo objektov za dopolnilno dejavnost na kmetijah;
– za nakup opreme, ki se vgrajuje v kmetijske proizvodne objekte in za dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
– za nakup specialne opreme za hribovske in višinske kmetije;
– za nakup in izboljšanje kmetijskih zemljišč.
Upravičene stroške za posamezne namene predstavljajo računi za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela, nabavo opreme, materiala ter specialne mehanizacije.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov investicije. Višina subvencije realne obrestne mere investicijskih kreditov se določi z vsakokratnim razpisom ukrepa.
Sredstva za subvencioniranje realne obrestne mere lahko pridobi upravičenec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj:
– 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena za nov proizvodni program na kmetiji in investicije v dopolnilne dejavnosti;
– 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena v širitev dejavnosti;
– 60% lastnih sredstev predračunskih vrednosti nakupa opreme;
– 80% lastnih sredstev, če je investicija namenjena za nakup kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– opis investicije z osnovnimi podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko upravičenost investicije, oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicne sposobnosti in zmožnosti prejemnika (mnenje o ekonomski upravičenosti, oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicnih sposobnostih prejemnika pripravi kmetijsko svetovalna služba);
– pri investicijah v vrednosti nad 5,000.000 SIT poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijsko svetovalne službe Slovenije;
– dokazilo, da ima vsaj en družinski član status kmeta;
– če je upravičenec s.p. ali pravna oseba mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– predračun oziroma račun za izvedena dela ali opravljen nakup;
– usmeritveno razvojni program kmetije (pripravi kmetijsko svetovalna služba);
– izjavo vlagatelja, da za isti namen ni pridobil javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
– pri gradnji oziroma obnovi objektov je potrebno predložiti gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna upravna dovoljenja.
Kraj investicije mora biti na območju Občine Kamnik.
Občina za sodelovanje pri kreditiranju na osnovi zbiranja in analize ponudb izbere najugodnejšega izvajalca, s katerim sklene pogodbo, s katero se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti, višina kreditnega potenciala ter višina subvencije.
15. člen
5. Projekti na področju kmetijstva
5.1. Sofinanciranje pregledov za bio – ekološko kmetovanje
Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%;
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 40%;
– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01) do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij;
– račune oziroma potrdila o vplačilu stroškov rednih eko kontrol v tekočem letu;
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko kmetovanje.
16. člen
5.2. Priprava in izvajanje razvojnih programov na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva.
Višina pomoči:
Upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta ter dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
17. člen
5.3. Sofinanciranje prevozov mleka z oddaljenih kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ohranitev proizvodnje mleka na oddaljenih kmetijah.
Višina pomoči:
Višina pomoči znaša do 30% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec organizira prevoz mleka v lastni režiji in je oddaljen od odjemnega mesta (zbiralnice mleka) več kot 3 km.
18. člen
5.4. Promocija kmetijskih pridelkov
Namen pomoči:
Podpora pri promociji kmetijskih pridelkov je namenjena kmetijam, ki se odločajo za samostojni prodor na tržišče (npr. s prodajo pridelkov pridelanih na integriran in ekološki način).
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v okviru promocije kmetijskih pridelkov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev.
19. člen
5.4.1. Analiza kmetijskih pridelkov
Namen pomoči:
V okviru analize kmetijskih pridelkov je namen povečati kakovost pridelkov ter ugotavljati skladnost z zakonodajo, posredno pa tudi pospeševati predelavo in prodajo kmetijskih pridelkov.
Višina pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov analize kmetijskih pridelkov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev.
20. člen
6. Sofinanciranje zavarovanja
6.1. Zavarovanje živali
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri zavarovanju živali, kar pomeni spodbujanje kmetov k čim večjemu številu zavarovanih živali. S tem kmetje zagotovijo pravočasno veterinarsko pomoč, s čimer se zmanjšuje izguba živali, izboljšuje pa se zdravstveno stanje.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za sofinanciranje zavarovanja živali.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto;
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije.
21. člen
7. Izobraževanje in društvene dejavnosti
7.1. Izobraževanje kmetov za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa:
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijsko svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja. Ukrep vključuje izpopolnjevanje, izobraževanje ter izvedbo strokovne ekskurzije (v nadaljevanju: izobraževanje).
Višina pomoči:
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%;
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana s kmetijstvom;
– pooblaščeni izvajalci izobraževanja vložijo vlogo s priloženim računom o izvedeni storitvi ter seznam udeležencev;
– kmetje (udeleženci izobraževanja) predložijo račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
22. člen
7.2. Pospeševanje društvene dejavnosti in izvajanje različnih programov, projektov in ukrepov v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva in podpora izvajanju različnih programov, projektov in ukrepov v kmetijstvu.
Višina pomoči:
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov, izkazanih v finančnem načrtu društva oziroma na podlagi priznane vrednosti programa oziroma projekta. Občina sofinancira do 20% stroškov uslug, ki jih kmetje koristijo preko strojnega krožka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva lahko uveljavljajo društva, ki:
– imajo sedež na območju Občine Kamnik oziroma opravljajo dejavnost na območju Občine Kamnik;
– so registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo društva;
– delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– predložijo pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve ter predložijo finančno ovrednoten program dela za tekoče leto.
Sofinanciranje različnih programov, projektov in drugih ukrepov v kmetijstvu lahko uveljavljajo pravne in fizične osebe s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v občini Kamnik, na podlagi pisnih zahtevkov s predložitvijo programa in utemeljitvijo zahteve oziroma s prijavo na javni razpis s področja kmetijstva.
III. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Namensko rabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana ter nadzorni odbor občine Kamnik.
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva prejema sredstev do dneva vračila sredstev, in sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena;
– če se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi sredstev navajal neresnične podatke;
– če je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let;
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 2/96 in 45/97) v določbah, ki se nanašajo na področje kmetijstva.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-2/2002
Kamnik, dne 9. oktobra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti