Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

95. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BBHISO), stran 1144.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V KAZENSKIH ZADEVAH (BBHISO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BBHISO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2002.
Št. 001-22-169/02
Ljubljana, dne 26. decembra 2002
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V KAZENSKIH ZADEVAH (BBHISO)
1. člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah, podpisana v Sarajevu 5. aprila 2002.
2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
P O G O D B A
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V KAZENSKIH ZADEVAH
Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji,
da poglobita medsebojne pravne odnose,
da poglobita sodelovanje na področju pravosodja in
da olajšata medsebojni pravni promet,
sporazumeli, da skleneta to pogodbo:
PRVO POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta na zaprosilo skladno s pogoji, predvidenimi s to pogodbo, medsebojno izvrševali sodne odločbe v kazenskih zadevah, ki jih je izreklo sodišče ene pogodbenice (v nadaljnjem besedilu: pogodbenica izreka) zoper državljana druge pogodbenice (v nadaljnjem besedilu: pogodbenica izvršitve) ali zoper osebo, ki ima na njenem ozemlju stalno prebivališče, in sicer:
1. nadzorovali osebo, ki ji je sodišče pravnomočno izreklo pogojno obsodbo, med preizkusno dobo (v nadaljnjem besedilu: varstveno nadzorstvo);
2. izvršili kazen zapora in druge kazenske sankcije, ki pomenijo odvzem prostosti (v nadaljnjem besedilu: zapor).
(2) Za državljana pogodbenice se šteje oseba, ki ima po zakonodaji te pogodbenice njeno državljanstvo.
2. člen
(1) Varstveno nadzorstvo ali zapor po določbah te pogodbe se prevzame, če so izpolnjeni ti pogoji:
1. če je obsojenec državljan pogodbenice izvršitve ali ima v njej stalno prebivališče;
2. če je sodna odločba pravnomočna;
3. če obsojenec s tem soglaša;
4. če je dejanje iz pravnomočne sodne odločbe kaznivo dejanje po pravu, ki velja v obeh državah;
5. če pogodbenici soglašata, da se izvršitev prenese;
6. če mora obsojenec v času vložitve prošnje prestati še najmanj šest mesecev izrečene kazni zapora ali varstvenega nadzorstva.
(2) Pogodbenici lahko izjemoma pristaneta na prenos izvršitve tudi, ko mora obsojenec prestati še manj kot 6 mesecev izrečene kazni zapora ali varstvenega nadzorstva.
(3) Če obsojenec ne more dati pravnoveljavnega soglasja za prenos izvršitve, je treba priskrbeti soglasje zakonitega zastopnika te osebe po pravu, ki velja v pogodbenici, v kateri ima obsojenec stalno prebivališče.
3. člen
Izvršitev se ne bo prevzela:
1. če bi bila izvršitev v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega sistema pogodbenice izvršitve;
2. če pogodbenica izvršitve meni, da je dejanje iz pravnomočne sodne odločbe politične ali vojaške narave;
3. če bi bila izvršitev v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi pogodbenice izvršitve;
4. če je izvršitev zapora ali varstvenega nadzorstva zastarala po pravu ene od pogodbenic;
5. če se obsojenec glede na njegovo starost v času storitve kaznivega dejanja v pogodbenici izvršitve ne bi mogel kazensko preganjati;
6. če je bil obsojenec v pogodbenici izvršitve že pravnomočno obsojen za isto kaznivo dejanje ali je za to dejanje pravnomočno oproščen;
7. če je bila pravnomočna sodna odločba izdana v nenavzočnosti obsojenca;
8. če obsojenec uživa pravico azila v pogodbenici izvršitve.
4. člen
(1) Pogodbenica izvršitve mora brez odlašanja obvestiti pogodbenico izreka ali in v kakšnem obsegu je prošnji ugodila.
(2) Ob popolni ali delni zavrnitvi zaprosila za prevzem izvršitve je treba navesti razloge za zavrnitev.
5. člen
(1) Pomilostitev ali amnestijo lahko dasta obe pogodbenici.
(2) Če je pomilostitev ali amnestija dana v pogodbenici izreka, mora brez odlašanja o tem obvestiti pogodbenico izvršitve.
6. člen
Kraj, čas in način predaje in prevzema obsojenca se določi z dogovorom med pristojnimi organi pogodbenic.
DRUGO POGLAVJE
Varstveno nadzorstvo
7. člen
(1) Varstveno nadzorstvo se izvaja izključno skladno s pravom, ki se uporablja v pogodbenici izvršitve.
(2) Ukrepi varstvenega nadzorstva, izrečeni v pogodbenici izvršitve, po svoji vrsti in trajanju ne smejo biti strožji od ukrepov, ki bi se izvajali v pogodbenici izreka.
8. člen
Pogojna obsodba se prekliče izključno v pogodbenici izreka.
9. člen
(1) Pogodbenica izvršitve je dolžna čim prej obvestiti pogodbenico izreka, ali bo ugodila njeni prošnji za prevzem izvršitve varstvenega nadzorstva iz 7. člena te pogodbe.
(2) Pogodbenica izvršitve bo obvestila pogodbenico izreka o ukrepih varstvenega nadzorstva in o vseh okoliščinah, ki bi utegnile povzročiti preklic pogojne obsodbe.
10. člen
(1) Pogodbenica izreka je dolžna takoj obvestiti pogodbenico izvršitve o preklicu pogojne obsodbe.
(2) Če pogodbenica izreka prekliče pogojno obsodbo, lahko pogodbenico izvršitve zaprosi za prevzem izvršitve kazenske sankcije skladno z določbami te pogodbe.
11. člen
(1) Če je sprejeta odločitev o prevzemu izvršitve varstvenega nadzorstva, se v pogodbenici izreka začasno ustavi njegovo izvrševanje.
(2) Pravica pogodbenice izreka do izvršitve varstvenega nadzorstva dokončno preneha, če med prevzetim nadzorstvom ni nastopila nobena okoliščina, zaradi katere je treba po pravu pogodbenice izreka preklicati pogojno obsodbo.
TRETJE POGLAVJE
Zapor
12. člen
(1) Če je oseba, ki je državljan ene od pogodbenic, ali oseba, ki ima na njenem ozemlju stalno prebivališče, v drugi pogodbenici pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na kazen zapora ali drugo kazensko sankcijo, ki pomeni odvzem prostosti, lahko vsaka pogodbenica zaprosi, da se ta izvrši v tisti pogodbenici, katere državljan je obsojenec ali v kateri ima stalno prebivališče.
(2) Ta pogodba ne izključuje pravice obsojenca, njegovega zakonitega zastopnika, zakonca, sorodnika v ravni črti, brata ali sestre, da vloži prošnjo za začetek postopka za prenos izvršitve pri sodišču, ki je izdalo odločbo, ali pri pristojnem organu pogodbenice izreka ali pogodbenice, katere državljan je obsojenec ali ima v njej stalno prebivališče.
(3) Pristojni organ pogodbenice izreka obsojenca čim prej pouči o možnostih prestajanja kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki pomeni odvzem prostosti, v pogodbenici, katere državljan je ali na katere območju ima stalno prebivališče.
13. člen
(1) Če se izvršitev prevzame, sodišče pogodbenice izvršitve določi po svojem pravu kazen zapora ali drugo kazensko sankcijo, pri čemer upošteva kazensko sankcijo, izrečeno v pogodbenici izreka.
(2) Z izvršitvijo v drugi pogodbenici obsojenec v nobenem primeru ne sme biti v težjem položaju, kot bi ga imel v pogodbenici izreka.
(3) Čas prestane kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki pomeni odvzem prostosti, se vračuna v kazen zapora ali drugo kazensko sankcijo, ki se izvrši v pogodbenici izvršitve.
14. člen
Izvršitev se izvede izključno po pravu pogodbenice izvršitve, kar vključuje priznanje sodne odločbe po pravu pogodbenice izvršitve.
15. člen
(1) Sodišče v pogodbenici izvršitve je vezano na ugotovljeno dejansko stanje, na katerem temelji pravnomočna sodna odločba.
(2) Za odločanje o izrednih pravnih sredstvih je izključno pristojno sodišče pogodbenice izreka.
(3) O razveljavitvi ali spremembi pravnomočne sodne odločbe, na kateri temelji prevzeta izvršitev, bo pogodbenica izreka takoj obvestila pogodbenico izvršitve. Na podlagi nove sodne odločbe bo sodišče pogodbenice izvršitve izvedlo postopek priznanja te odločbe in odločilo o nadaljnjem izvrševanju kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki pomeni odvzem prostosti. Sodišče pogodbenice izvršitve je vezano na to odločbo.
16. člen
(1) Če se pravnomočna sodna odločba nanaša na več kaznivih dejanj, se sme izvršitev prenesti samo za del izrečene kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki pomeni odvzem prostosti, ki se nanaša na posamezna od teh dejanj. V tem primeru sodišče v pogodbenici izreka določi del kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki pomeni odvzem prostosti, ki se nanaša na ta dejanja.
(2) Sodišče v pogodbenici izvršitve in sodišče v pogodbenici izreka določita primeren rok, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, za izdajo odločbe iz prvega odstavka tega člena. Če odločba iz prvega odstavka tega člena ni izdana v tem roku, določi sodišče v pogodbenici izvršitve po svojem pravu del kazni ali druge kazenske sankcije, ki jo je treba izvršiti.
17. člen
(1) S prevzemom izvršitve začasno preneha nadaljnje izvrševanje v pogodbenici izreka. Če je obsojenec v zaporu, ostane v zaporu do njegove predaje pogodbenici izvršitve.
(2) Pravica pogodbenice izreka do izvršitve dokončno preneha, ko obsojenec prestane kazen zapora ali drugo kazensko sankcijo, ki pomeni odvzem prostosti, ali mu je ta dokončno odpuščena v pogodbenici izvršitve.
(3) Če se obsojenec izogne izvršitvi v pogodbenici izvršitve, pridobi pogodbenica izreka znova pravico do izvršitve. O teh okoliščinah je pogodbenica izvršitve dolžna obvestiti pogodbenico izreka.
18. člen
(1) Obsojenec ne more biti brez soglasja pogodbenice izreka kazensko preganjan, sojen ali se mu ne more na drug način omejiti osebna svoboda in se ne more izročiti tretji državi zaradi kaznivega dejanja, storjenega pred prevzemom izvršitve.
(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno:
1. če obsojenec ne zapusti ozemlja pogodbenice izvršitve v 45 dneh po prestani kazni zapora ali drugi kazenski sankciji, ki pomeni odvzem prostosti. V ta rok se ne všteva čas, ko obsojenec neodvisno od svoje volje ni mogel zapustiti ozemlja pogodbenice izvršitve;
2. če se obsojenec potem, ko je zapustil ozemlje pogodbenice izvršitve, prostovoljno vrne na njeno ozemlje.
ČETRTO POGLAVJE
Določbe o postopku
19. člen
(1) Pri uporabi te pogodbe občujejo pristojni organi Republike Slovenije prek Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, pristojni organi Bosne in Hercegovine pa prek Ministrstva za civilne zadeve in komunikacije.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne izključuje občevanja po diplomatski poti.
(3) V nujnih primerih se lahko zaprosila in obvestila iz te pogodbe pošiljajo prek Mednarodne organizacije kriminalistične policije – INTERPOL-a.
20. člen
(1) Zaprosilo za prevzem izvršitve po določbah te pogodbe se pošlje v pisni obliki v jeziku pogodbenice prosilke.
(2) Dokumentacija, ki se priloži zaprosilu, se pošlje s prevodom v uradni jezik oziroma enega izmed uradnih jezikov zaprošene države.
(3) Overitev listin iz drugega odstavka tega člena ni potrebna.
21. člen
(1) Če pogodbenica izreka vloži prošnjo, ji je treba priložiti:
1. izvirnik ali overjen prepis sodne odločbe s potrdilom o pravnomočnosti in po potrebi o izvršljivosti;
2. prepis zakonskih določb, na katerih temelji sodna odločba;
3. podatke o obsojencu, njegovem državljanstvu in stalnem prebivališču;
4. potrdilo o času prestane kazni zapora ali druge kazenske sankcije, o oprostitvi dela kazni kot tudi vsak drug podatek v zvezi s prestajanjem kazni;
5. soglasje obsojenca za prenos izvršitve, v obliki zapisnika ali overjene izjave;
6. druge dokumente, pomembne za odločitev o prošnji.
(2) Če pogodbenica izvršitve vloži prošnjo, ji je treba priložiti:
1. prepis zakonskih določb, ki jih je treba uporabiti;
2. podatke o obsojencu, njegovem državljanstvu in stalnem prebivališču;
3. druge dokumente, pomembne za odločitev o prošnji;
4. če je obsojenec že v pogodbenici izvršitve, je treba priložiti tudi zapisnik ali overjeno izjavo obsojenca o njegovem soglasju za prenos izvršitve.
(3) Če je vložena prošnja iz drugega odstavka tega člena, pošlje pogodbenica izreka skupaj s sporočilom o odobritvi prošnje dokumente iz prvega odstavka tega člena, razen dokumentov iz pete točke.
22. člen
(1) Če zaprošena država meni, da podatki in dokumentacija, ki ji je bila poslana, ne zadostujejo, zahteva dopolnitev v primernem roku, ki se lahko podaljša na podlagi obrazložene prošnje.
(2) Če ni dopolnjena, se o prošnji za prenos izvršitve odloči na podlagi obstoječih podatkov in dokumentacije.
23. člen
Če je sprejeta odločitev o prenosu izvršitve kazenske sankcije, se pristojni organi pogodbenic dogovorijo o kraju, času in načinu predaje obsojenca.
24. člen
(1) Stroške, nastale v zvezi s predajo obsojenca zaradi izvršitve kazenske sankcije, plača pogodbenica, na ozemlju katere so nastali.
(2) Stroške tranzita čez tretjo državo plača pogodbenica prosilka.
(3) Država, ki prosi za predajo obsojenca po zračni poti, sama plača stroške, ki nastanejo v zvezi s to predajo.
25. člen
(1) Pogodbenica izvršitve mora pogodbenico izreka obvestiti o:
1. prenehanju izvrševanja varstvenega nadzorstva oziroma zaporne kazni;
2. pobegu obsojenca.
(2) Na prošnjo pogodbenice izreka ji pogodbenica izvršitve pošlje posebno poročilo o izvrševanju kazenske sankcije.
PETO POGLAVJE
Pomen izrazov
26. člen
Po tej pogodbi pomeni uradni jezik:
– za Republiko Slovenijo slovenski jezik;
– za Bosno in Hercegovino bosanski jezik, hrvaški jezik in srbski jezik.
27. člen
Po tej pogodbi pomeni kazenska sankcija:
1. za Republiko Slovenijo: kazen zapora, varnostne in vzgojne ukrepe, ki pomenijo odvzem prostosti, določene v Kazenskem zakoniku;
2. za Bosno in Hercegovino: kazen zapora, varnostne in vzgojne ukrepe, ki pomenijo odvzem prostosti, določene v kazenski zakonodaji Bosne in Hercegovine.
28. člen
Po tej pogodbi pomeni varstveno nadzorstvo:
– za Republiko Slovenijo: ukrep, ki ga sme sodišče določiti ob pogojni obsodbi skladno s Kazenskim zakonikom;
– za Bosno in Hercegovino: ukrep, ki ga lahko izreče sodišče ob pogojni obsodbi v skladu s kazensko zakonodajo Bosne in Hercegovine.
ŠESTO POGLAVJE
Prehodne in končne določbe
29. člen
(1) Ta pogodba se uporablja tudi za pravnomočne sodne odločbe, ki so bile izrečene pred uveljavitvijo te pogodbe.
(2) Ob odpovedi te pogodbe po prvem odstavku 31. člena se bo izvrševanje prevzetih kazenskih sankcij nadaljevalo in končalo skladno z določbami te pogodbe.
30. člen
Ta pogodba začne veljati trideseti dan od dneva prejema zadnjega obvestila pogodbenic po diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev, predvideni z notranjo zakonodajo pogodbenic.
31. člen
(1) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti s šestmesečnim odpovednim rokom.
(2) Pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem jeziku, bosanskem jeziku, hrvaškem jeziku in srbskem jeziku, v obeh pisavah, ki se uporabljata v Bosni in Hercegovini – latinici in cirilici, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
V Sarajevu, dne 5.aprila 2002
Za Republiko
Slovenijo
mag. Ivan Bizjak l.r.
Za Bosno
in Hercegovino
Svetozar Mihajlović l.r.
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 713-03/02-9/1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo pogodbe v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost