Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5831. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio evrov (KFW III) (ZPNKKW50), stran 16677.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio evrov (KFW III) (ZPNKKW50)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio evrov (KFW III) (ZPNKKW50), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2002.
Št. 001-22-163/02
Ljubljana, dne 26. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU KREDITA PRI BANKI KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU V VIŠINI 50 MIO EVROV (KFW III) (ZPNKKW50)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga ta najame pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, in sicer avtocestnih odsekov Lenart – Beltinci (etapa Vučja vas – Beltinci z rekonstrukcijo R353), Razdrto – Vipava (etapa Rebernice) in Krška vas – Obrežje, v višini 50 mio evrov glavnice, s pripadajočimi obrestmi in stroški kredita, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve zakona, pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita se lahko črpa v več obrokih, in sicer do 30. 12. 2003,
– glavnica se odplačuje v polletnih obrokih začenši s 30. 6. 2008 in konča s 30. 12. 2018,
– stroški, povezani s pripravo in odobritvijo kredita, ne presegajo 0,5% vrednosti tega kredita,
– strošek rezervacije sredstev kredita je 0,2% od nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje,
– obrestna mera je določena variabilno kot šestmesečni EURIBOR plus marža, z možnostjo kasnejše zamenjave za fiksno obrestno mero ali kot fiksna obrestna mera ter se določi za vsako črpano tranšo posebej.
2. člen
Poroštveno pogodbo sklene s kreditodajalcem minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.
Za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
3. člen
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
4. člen
Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja s poplačilom iz sredstev, zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/2002).
V primeru, da zakon iz prvega odstavka tega člena preneha veljati, se znesek izpolnjenega poroštva poplača iz sredstev, zbranih na podlagi zakona, ki bo urejal zagotavljanje sredstev za izgradnjo avtocest.
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96, 41/98) ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije.
V primeru, da preneha veljati zakon, ki ureja vire sredstev ali prihodkov DARS d.d., ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v predpisih, ki urejajo vire sredstev ali prihodkov DARS d.d.
5. člen
V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance, in DARS d.d. pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb 3. in 4. člena tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/02-114/1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost