Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5859. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje, stran 16708.

Na podlagi 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 2. seji dne 19. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
I. OBMOČJE IN OBDOBJE
1. člen
Uvede se samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje za obdobje 5 let, od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2007.
II. NAMEN
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje programa po investicijskem programu, ki ga je izdelal ORA Pohorje-Dravinja, Slovenske Konjice v septembru 2002 in je bil potrjen na seji Občinskega sveta občine Slovenske Konjice dne 9. 9. 2002, in sicer za naslednje investicije:
– večnamenski objekt,
– javna razsvetljava,
– vzdrževanje javnih poti,
– obnova sakralnih spomenikov.
Načrt financiranja je sestavni del investicijskega programa in ga je potrdil Občinski svet občine Slovenske Konjice dne 9. 9. 2002, in sicer bo potrebno za izvršitev celotnega investicijskega programa zagotoviti 17,790.000 SIT. Tretjina potrebnih sredstev se bo zagotovila iz samoprispevka.
III. VIŠINA SREDSTEV
3. člen
Ocenjena višina zbranih sredstev s samoprispevkom bo znašala 1 mio SIT letno.
IV. DOLOČITEV ZAVEZANCEV
4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so občani – fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.
V obdobju, za katerega je uveden samoprispevek, lahko na podlagi prej navedenih lastnosti, fizične osebe pridobivajo status zavezanca ali ga izgubijo. To v skladu s 14. členom zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) enkrat letno ugotavlja pristojni organ na podlagi podatkov, pridobljenih od upravljalcev ustreznih zbirk.
V. STOPNJA SAMOPRISPEVKA
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz 4. člena v denarju, in sicer se za posameznega zavezanca izračuna samoprispevek za celotno obdobje po naslednji formuli:
»stopnja 2% od bruto dohodka v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka, vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne plače X število let samoprispevka«.
6. člen
Bruto dohodek je vsota bruto dohodkov zavezanca, ki so obdavčeni z dohodnino, ugotovljeni na podlagi podatkov iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine ali na podlagi drugih podatkov o bruto dohodku zavezanca, če zavezancu napovedi za odmero dohodnine ni bilo treba vložiti.
Ne glede na prejšnji odstavek se za bruto dohodek zavezanca iz opravljanja dejavnosti šteje njegov dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj ali olajšav v skladu z zakonom o dohodnini, in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.
Ne glede na prvi odstavek se za bruto dohodek zavezanca, ki ima dohodke iz kmetijstva, šteje katastrski dohodek, ki je ugotovljen brez upoštevanja olajšave za vlaganja v skladu z zakonom o dohodnini.
VI. RAZLOGI IN OLAJŠAVE
7. člen
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju samoprispevka, če bi plačilo samoprispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegove družine.
Razlogi za oprostitev ali znižanje pri plačevanju samoprispevka so:
– v predpreteklem letu pred letom, za katerega se ugotavlja obveznosti, zavezanec ni imel dohodka obdavčenega z dohodnino,
– slabe socialno-ekonomske razmere zavezanca in njegove družine zaradi naravne ali druge nesreče,
– slabe socialno-ekonomske razmere zavezanca in njegove družine zaradi osebnih razlogov.
8. člen
Za oprostitev ali znižanje samoprispevka zavezanec vloži pisno vlogo-prošnjo pristojnemu organu po izdaji odločbe o samoprispevku ter predloži ustrezna dokazila.V kolikor pristojni organ smatra, da vloga ni popolna, lahko napoti vlagatelja na pridobitev določenih dokazil oziroma sam pridobi dokazila od pristojnih organov.
Postopek oprostitve ali znižanja obveznosti poteka na podlagi upravnega postopka.
O oprostitvi ali znižanju pri plačevanju samoprispevka odloči pristojni organ z odločbo.
VII. ROK PLAČILA
9. člen
Samoprispevek posameznega zavezanca se plačuje vsak drugi mesec v tekočem letu.
VIII. ORGAN ODGOVOREN ZA ODMERO IN ZBIRANJE SREDSTEV TER IZVEDBO PROGRAMA
10. člen
Za odmero in zbiranje sredstev ter za uveljavljanje oprostitev in olajšav, je odgovorna Občinska uprava občine Slovenske Konjice.
Za izvedbo programa po investicijskem programu iz 2. člena tega odloka je odgovoren Svet krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.
IX. NAČIN ODMERE IN PLAČEVANJA
11. člen
Zavezancu se samoprispevek odmeri z izdajo odločbe o samoprispevku v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
Način plačevanja samoprispevka zavezanca je določen v odločbi o samoprispevku (število obrokov, zapadlost, vplačilni račun).
Sredstva samoprispevka se zbirajo na računu Občine Slovenske Konjice.
X. POGODBA O SOINVESTIRANJU
12. člen
Občina Slovenske Konjice lahko sklene s fizično osebo, ki želi prispevati svoja denarna sredstva za namene iz investicijskega programa iz 2. člena tega odloka pisno pogodbo o soinvestiranju izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture.
XI. NAČIN UPORABE PRESEŽKA
13. člen
Presežek sredstev samoprispevka po dokončanju investicijskega programa iz 2. člena tega odloka se uporabi za investicije ali investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture na območju Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.
XII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost