Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5834. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/V (ZSDSA5), stran 16686.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/V (ZSDSA5)
Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/V (ZSDSA5), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2002.
Št. 001-22-167/02
Ljubljana, dne 26. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS, D.D., ZA NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/V (ZSDSA5)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju: DARS d.d.) za najetje kredita pri Evropski investicijski banki (v nadaljevanju: EIB) v znesku 120 mio evrov glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita za graditev avtocestnih odsekov Bič-Trebnje-Hrastje (etapa: Bič-Korenitka), Kronovo-Smednik, Šentvid-Koseze in Smednik-Krška vas.
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– rok črpanja kredita je do 15. decembra 2007;
– valuta črpanja je evro ali valute držav članic EIB, ki niso udeležene v tretji fazi EMU ali katerakoli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih;
– odplačilo kredita v 40 polletnih obrokih (15. 6. in 15. 12. vsako leto), začenši z 15. decembrom 2007 in plačilom zadnjega obroka glavnice 15. decembra 2027;
– petletni moratorij na odplačilo glavnice;
– valuta odplačila glavnice je enaka valuti črpanja posamezne tranše;
– višino obrestne mere določi EIB iz Luxemburga glede na izbrano valuto in vrsto izbrane obrestne mere črpanja, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali popravljiva (t.j. fiksna obrestna mera, ki se v času odplačevanja kredita večkrat spremeni oziroma prilagodi);
– kreditojemalec se za vrsto obrestne mere odloča ob vsaki črpani tranši posebej;
– obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive četrtletno (vsakega 15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 2.), s stalno in popravljivo obrestno mero polletno (vsakega 15. 6. in 15. 12.);
– plačilo obresti se izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;
– zamudne obresti se izračunajo na podlagi formule, in sicer se uporabi višja obrestne mera, in sicer od (i) vsote pogodbenih obresti za posamezno tranšo in marže v višini 0,25 odstotnih točk letno in (ii) obrestne mere za enomesečne medbančne depozite na trgu medbančnih posojil povečane za 2 odstotni točki; zamudne obresti se obračunajo na že zapadli in še neodplačani znesek kredita od v pogodbi določenega dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila dolgovanega zneska kredita;
– če kreditojemalec v soglasju z EIB po že danem zahtevku za črpanje le-tega delno ali v celoti spremeni, je dolžan plačati EIB nadomestilo, ki znaša 1% letno, obračunano za obdobje od v zahtevku določenega datuma predvidenega črpanja do dejanskega datuma črpanja;
– če je kredit razveljavljen zaradi predčasnega odplačila v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani kreditojemalca, je kreditojemalec dolžan plačati nadomestilo od razveljavljenega zneska obroka, za katerega je že bilo izdano obvestilo o izplačilu s strani EIB, v višini 0,75% letno od odpovedanega zneska, obračunano za obdobje od datuma, navedenega v obvestilu o izplačilu, do datuma razveljavitve;
– nadomestilo za nepravočasno razveljavitev odobrenega črpanja dela kredita se določi v pavšalnem znesku, ki je enak polovici obrestne mere, ki bi sicer veljala za ta del kredita;
– razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita EIB, je kreditojemalec dolžan razpisati na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav v skladu s postopki Evropske unije.
3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje, določene v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih planih razvoja in vzdrževanja avtocest.
Črpanje sredstev po tej pogodbi mora biti v skladu s kvoto zadolževanja DARS d.d. za posamezno proračunsko leto.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/02-115/1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost