Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5866. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2003, stran 16713.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 19. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Veržej za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Veržej za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                             v tisoč tolarjih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              219.482
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70  DAVČNI PRIHODKI                       81.707
700  Davki na dohodek in dobiček                 57.787
703  Davki na premoženje                     7.320
704  Domači davki na blago in storitve              16.600
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      19.543
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         2.447
711  Takse in pristojbine                     1.083
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev            4.280
714  Drugi nedavčni prihodki                   11.733
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     9.780
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            9.680
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
   premoženja 100
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    108.452
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                         108.452
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                218.462
40  TEKOČI ODHODKI                       37.232
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim              14.332
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost          2.084
402  Izdatki za blago in storitve                19.417
403  Plačila domačih obresti                    400
409  Rezerve                           1.000
41  TEKOČI TRANSFERI                      71.130
410  Subvencije                          4.372
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom           6.751
412  Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam       8.025
413  Drugi tekoči domači transferi                51.982
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    90.700
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev             90.700
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   19.400
430  Investicijski transferi                   19.400
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                   – 400
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                      400
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 400
750  Prejeta vračila danih posojil                 400
V.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU               –
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za tiste namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in dohodkov.
7. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije so v letu 2003 oblikovane v višini 500.000 SIT.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, ter v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev splošne proračunske rezervacije, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Veržej.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam, katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2003 izloči 500.000 SIT.
13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva splošne proračunske rezervacije ali najame likvidnostno posojilo do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena odloča župan.
14. člen
Župan Občine Veržej lahko začasno zmanjša višino sredstev, določenih v občinskem proračunu za posamezne namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Veržej ter predlaga spremembo proračuna.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Do višine 1,000.000 SIT proračunskih sredstev za posamezen namen odloča po sklepu župan občine.
16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna, se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Veržej. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance in je sestavni del pogodbe.
17. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
18. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
19. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
Št. 900-14/02-II
Veržej, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost