Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5846. Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja, stran 16692.

Na podlagi 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na svoji 32. seji dne 13. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja
I. USTANOVITELJ IN SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom ustanovitelj Občina Divača ustanavlja zavod Razvojni center Divača-Zavod za razvoj podeželja in določa organiziranost zavoda in način izvajanja dejavnosti zavoda.
Ustanovitelj ustanavlja zavod z namenom pospeševanja celostnega razvoja podeželja in turistične dejavnosti na območju Občine Divača.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda:              Razvojni center Divača
                    Zavod za razvoj podeželja
Skrajšano ime zavoda:         Razvojni center Divača
Sedež zavoda:             Kolodvorska 3 a, Divača
Zavod je pravna oseba javnega prava in ima svoj pečat, katerega obliko, velikost in besedilni del se določi s statutom zavoda.
3. člen
Javni zavod lahko spremeni ime in sedež samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Javni zavod opravlja naslednje naloge:
– priprava programov in projektov za razvoj podeželja, turizma in kmetijstva;
– organizacija seminarjev, tečajev in delavnic ter drugih oblik izobraževanja na področju kmetijstva in turizma;
– informiranje v okviru turistično informativnega centra;
– pospeševanje turistične dejavnosti in promocija turistične ponudbe;
– izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja ter programov javnih del;
– vključevanje v mednarodne programe obmejnega sodelovanja ter programa regionalnega razvoja;
– sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in centri;
– pridobivanje sredstev tehnične pomoči iz naslova Sapard;
– izvajanje drugih nalog s področja dejavnosti zavoda,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– dejavnosti športne zveze.
5. člen
Zaradi vpisa dejavnosti javnega zavoda v sodni register se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, kot dejavnost zavoda določi naslednji predmet poslovanja:
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.623 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.150 Drugo založništvo
22.220 Drugo tiskarstvo
22.240 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
    prodajalnah, d.n.
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.220 Dejavnost kampov
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
    s turizmom povezane dejavnosti
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.111 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.600 Druge računalniške dejavnosti
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
    naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
    tehnologije
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
    kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoja na področju
    družboslovja
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
    poslovanje
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
92.321 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.341 Druge razvedrilne dejavnosti
92.611 Obratovanje športnih objektov
92.624 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
92.511 Dejavnost knjižnic
92.512 Dejavnost arhivov
92.521 Dejavnost muzejev
92.522 Varstvo kulturne dediščine
92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
    rezervatov.
6. člen
Javni zavod lahko spremeni svojo dejavnost samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
Javni zavod ima lahko v svoji sestavi organizacijske enote, ki se organizirajo za izvajanje dejavnosti za posamezno področje delovanja zavoda.
Organizacijske enote se ustanovijo s sklepom Upravnega odbora, ki hkrati določi tudi področje dejavnosti in notranjo organizacijo posamezne organizacijske enote.
Organizacijske enote imajo svojega vodjo, ki ga imenuje Upravni odbor zavoda.
8. člen
Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu.
Posamezne organizacijske enote se znotraj javnega zavoda vodijo kot samostojno stroškovno mesto.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi javnega zavoda so:
– Upravni odbor
– Direktor
– Strokovni programski svet
Upravni odbor
10. člen
Javni zavod upravlja upravni odbor zavoda. Upravni odbor šteje sedem članov.
Ustanovitelj ima štiri predstavnike v upravnem odboru. Predstavniki ustanovitelja so predsednik odbora za gospodarstvo, za finance, za negospodarstvo in za infrastrukturo Občinskega sveta občine Divača.
Zaposleni v zavodu imajo enega predstavnika.
Uporabniki storitev zavoda so krajevne skupnosti in društva, ki so organizirani na območju Občine Divača. Uporabniki storitev imajo v upravnem odboru dva člana, ki sta hkrati tudi člana strokovnega programskega sveta zavoda.
11. člen
Delo upravnega odbora vodi predsednik, ki ga na konstitutivni seji člani upravnega odbora izvolijo izmed sebe.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta in začne teči z dnem konstitutivne seje. Člani upravnega odbora so lahko ponovno imenovani na to funkcijo.
12. člen
Upravni odbor zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in tem odlokom zlasti pa:
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema letni načrt dela zavoda in poročilo o izpolnjevanju letnega delovnega načrta,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– imenuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda, če jih ne sprejema direktor zavoda,
– odloča o uvedbi novih programov,
– daje soglasje k odločitvam direktorja zavoda, kadar tako določa ta odlok,
– opravlja druge naloge, ki jih določa ta odlok oziroma tiste za katere ni pristojen drug organ,
– opravlja druge naloge, ki jih določa ta odlok, statut zavoda ali zakon.
13. člen
Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov prisotnih članov.
Direktor
14. člen
Poslovodni organ javnega zavoda je direktor, ki vodi tudi strokovno delo zavoda.
Direktor zastopa in predstavlja javni zavod neomejeno in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
15. člen
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa Upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Direktor je imenovan za štiri leta in je lahko večkrat imenovan na to funkcijo.
16. člen
Pogoji in način imenovanja in razrešitve direktorja ter njegove pristojnosti, pravice in odgovornosti določa statut zavoda.
17. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa za katerega je imenovan v skladu z določili zakona.
18. člen
Direktor ima lahko svojega namestnika, ki zastopa in predstavlja zavod v času odsotnosti direktorja z enakimi pooblastili kot direktor.
Pravila za imenovanje in razreševanje direktorja veljajo tudi za njegovega namestnika.
Strokovni programski svet
19. člen
Strokovni organ javnega zavoda je strokovni programski svet, ki ima enajst članov. Člani strokovnega programskega sveta so člani krajevnih skupnosti, člani društev in drugih nevladnih organizacij, ki so organizirana za območje Občine Divača.
Mandat članov strokovnega programskega sveta traja štiri leta in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani na to funkcijo.
Člane strokovnega programskega sveta imenuje direktor zavoda po predlogu upravnega odbora zavoda.
20. člen
Strokovni programski svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in odloča o strokovnih vprašanjih v okviru svojih pooblastil, ki so določena s statutom zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
21. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela javnega zavoda zagotavlja ustanovitelj.
Ustanovitelj zagotovi tudi sredstva za izobraževanje zaposlenih v zavodu.
VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– s sofinanciranjem,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili,
– s subvencijami,
– s sponzorstvom.
Organi javnega zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
23. člen
Javni zavod lahko razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, za razvoj in razširitev dejavnosti in poslovanja, za rezerve in druge z zakonom dovoljene namene.
O tem odloča upravni odbor zavoda.
24. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane na zavodu zaradi prenizko odmerjenih sredstev za kritje določenega programa, krije javni zavod iz lastnih sredstev.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA O PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu neomejeno.
26. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
27. člen
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ni odgovoren.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
28. člen
Javni zavod:
– enkrat letno poroča ustanovitelju o realizaciji letnega programa dela in porabi finančnih sredstev za preteklo leto;
– na zahtevo ustanovitelja posreduje podatke, ki so potrebni za oceno in analizo porabe proračunskih sredstev;
– na začetku priprave proračuna Občine Divača posreduje ustanovitelju program dela in finančni načrt za naslednje proračunsko leto.
Ustanovitelj:
– nadzira zakonitost dela javnega zavoda in uspešnost njegovega poslovanja;
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub;
– daje soglasje k odločitvam organov javnega zavoda, kjer to določa ta odlok ali ustrezen zakon;
– zagotavlja s tem odlokom določena sredstva za delovanje javnega zavoda.
XI. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
29. člen
O statusnih spremembah javnega zavoda odloča ustanovitelj.
Javni zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Statut in druge splošne akte javnega zavoda sprejme upravni odbor javnega zavoda s soglasjem ustanovitelja.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Župan imenuje vršilca dolžnosti direktorja brez javnega razpisa v roku 6 mesecev od veljavnosti tega odloka, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela javnega zavoda in najpozneje v 60 dneh od njegovega imenovanja in priglasi vpis zavoda v sodni register ter skliče prvo sejo upravnega odbora javnega zavoda in vodi delo zavoda do imenovanja direktorja.
32. člen
Upravni odbor javnega zavoda se konstituira v 60 dneh od vpisa zavoda v sodni register in sprejme statut v šestih mesecih po svoji prvi seji.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32/02
Divača dne 13. junija 2002.
Župan Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost