Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5884. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled, stran 16731.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in 47/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled
1. člen
S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled (v nadaljevanju: akt legalizacije), ki sta jih izdelala Area, d.o.o., Cerknica, pod številko projekta 232/VII – 94 ter Area – Line, d.o.o., Cerknica, pod številko projekta 109/VII – 2002.
2. člen
Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se določi po naslednjih parcelah:
– k.o. Zgornje Gorje: 507/5, 568/2, 590/5;
– k.o. Bohinjska Bela: 658/2, 905/3;
– k.o. Spodnje Gorje: 883/4;
– k.o. Višelnica: 675/10.
3. člen
Sestavni deli akta legalizacije so:
– splošni podatki o aktu legalizacije in o njegovem izdelovalcu ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta legalizacije;
– pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo posegov iz te uredbe;
– skupna obrazložitev akta legalizacije;
– soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k posegom iz te uredbe;
– prikazi razvrstitve posegov (tekstualni, numerični in kartografski del ter potrebni načrti) s projektnimi rešitvami sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije ter s priloženimi evidencami posegov za vsak poseg posebej,
– ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
4. člen
Posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, so:
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati in je zato potrebna odstranitev objekta ter vzpostavitev v naravno stanje:
-----------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.      Poseg
-----------------------------------------------------------------
11       568/2      Zgornje Gorje  počitniška hišica
22       883/4      Spodnje Gorje  počitniška hišica
99       590/5      Zgornje Gorje  počitniška hišica
121       675/10     Višelnica    počitniška hišica
-----------------------------------------------------------------
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, možna pa je vzpostavitev v prejšnje stanje:
-----------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.      Poseg
-----------------------------------------------------------------
57       905/3      Bohinjska Bela počitniška hišica
81       658/2      Bohinjska Bela počitniška hišica
-----------------------------------------------------------------
5. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna s pogoji sanacije, so:
-----------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.      Poseg
-----------------------------------------------------------------
36       507/20     Zgornje Gorje  počitniška hišica
-----------------------------------------------------------------
6. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične inšpekcije.
7. člen
Ta akt legalizacije je na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na Občini Bled.
8. člen
Ta akt legalizacije začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-15/2002-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost