Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5864. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škofjan - dopolnjene 2001/1, stran 16712.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 in 51/01), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), je Občinski svet občine Škocjan na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan – dopolnjene 2001/1
1. člen
(uvodna določba in razlog za spremembe in dopolnitve)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01 in 19/01) in se nanašajo na:
a) določitev drugega ureditvenega območja za izgradnjo novega pokopališča Škocjan,
b) širitev stavbnih zemljišč za potrebe širitve kmetije v Dol. Stari vasi in
c) določitev drugega ureditvenega območja za proizvodnjo živil živalskega izvora – klavnice pri Škocjanu, s krajevnim imenom Podvrh.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V kartografskem delu dolgoročnega plana, izdelan na TK 1: 25000, se vsebina kart:
I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev
IX. Zasnova naselij in območij za poselitev ter načinov urejanja
ustrezno spremeni in dopolni z območji, namenjenimi za pokopališče v Škocjanu, klavnico v Podvrhu in širitev kmetije v Dol. Stari vasi.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana)
(1) Besedilo poglavja 6.1. CILJI UREJANJA PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA se:
v točki 6.2.1. Namenska raba površin spremeni tako, da se glasi:
»Do konca srednjeročnega obdobja bomo s pozidavo za stanovanja, proizvodne in terciarne dejavnosti ter izgradnjo infrastrukture spremenili namembnost 40,86 ha površin, od tega 29,99 ha najboljših kmetijskih zemljišč.«
(2) Besedilo poglavja 6.3. RAZVOJ DEJAVNOSTI V PROSTORU se spremeni in dopolni v točkah:
– 6.3.2. Prostorski razvoj dejavnosti sekundarnega sektorja, ki glasi:
»Proizvodne dejavnosti bomo razvijali v območju industrijskega kompleksa Bramac, drobno gospodarstvo pa na lokaciji Podvrh pri Škocjanu, kjer bomo v prvi fazi omogočili prostorske pogoje za prestrukturiranje dejavnosti (nekdanje topilnice živalskih maščob za potrebe proizvodnje živil živalskega izvora – klavnice) in s tem tudi pogoje za preselitev dejavnosti mesarstva iz urbanega dela naselja Škocjan.
Večjih obratov na ostalih lokacijah, razen kjer to dopuščajo prostorske možnosti, ne bomo razvijali.«
in
– 6.3.7. Komunalni vodi in naprave, v podtočki 6.3.7.4. Pokopališča, kjer se celotno besedilo nadomesti z naslednjim:
»Za zagotovitev zadostnih pokopnih površin za naselje Škocjan in ostalih naselij, ki gravitirajo na pokopališče v Škocjanu, bomo jugozahodno od samega naselja Škocjan zgradili novo pokopališče.
Ostala pokopališča bomo redno urejali ter zgradili poslovilne objekte.«
(3) V poglavju 6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se točka 3. Ureditveni načrti dopolni z novo alineo, in sicer:
– pokopališče Škocjan.
(4) Tabela v poglavju 6.5. SEZNAM POSEGOV NA NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA se spremeni in dopolni z naslednjimi posegi:
----------------------------------------------------------------------------------
Naselje – lokacija  Poseg     Namen   Način   Površina     Kriterij
                  posega  urejanja  v ha    upravič. posega
----------------------------------------------------------------------------------
Škocjan       Pokopališče  k     UN     0,13           b
Škocjan-Podvrh    Klavnica   i     PUP    1,42           b
Dol. Stara vas    Širitev    km    PUP    0,29           d
           kmetije
Skupaj                         1,84
----------------------------------------------------------------------------------
Oznake namena posega pomenijo: i – industrija, proizvodne dejavnosti
k – komunalna dejavnost
km – kmetijska dejavnost
Kriterij upravičenosti pomeni: b – 6. člen zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89)
d – 8. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)
(4) V kartografski dokumentaciji k srednjeročnemu družbenemu planu, izdelani na DKN v M1:5000 se vsebini kart Novo mesto 10 in Kostanjevica 1 ustrezno dopolnita z območji stavbnih zemljišč, in sicer za:
– klavnico v Podvrhu t.j. parc. št. 1706/4, 1706/20 del, 1706/19, 1706/3 del, 1706/2 del, 1708/11, 1710 del, 1709/4 del, 1709/1 del, 1708/10 in 1708/9, 1708/13 pot in 1706/18 pot vse v k.o. Stara vas,
– pokopališče Škocjan t.j. parc. št. 1668, 1669, 1670, 1677 del, 3072 pot in 3077 pot, vse v k.o. Stara vas in
– širitev kmetije v Dol. Stari vasi, t.j. parc. št. 1218 del, 1217/1 del, 1219 del, 1216 del, 1215 del in 1210 del, vse v k.o. Stara vas.
4. člen
(hramba grafičnih prilog)
Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu sta izdelana v 4 izvodih, ki jih hranijo:
– Občina Škocjan (2 izvoda),
– Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1 izvod) in
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje (1 izvod).
5. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-0008/01
Škocjan, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.

AAA Zlata odličnost