Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3115. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3117. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
3129. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut

Sklepi

3116. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
3118. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
3119. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
3120. Sklep o spremembi sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
3121. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
3122. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
3123. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
3124. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo
3125. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
3126. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
3127. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave
3128. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
3130. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede

MINISTRSTVA

3131. Odredba o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
3132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije
3133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3134. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1999

OBČINE

Braslovče

3135. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 1999

Črna na Koroškem

3136. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 1999
3137. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črna na Koroškem
3138. Odlok o načinu volitev članov v svet krajevne skupnosti v Občini Črna na Koroškem

Divača

3139. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Divača

Gorišnica

3140. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999

Hrpelje-Kozina

3141. Sklep o izločitvi zemljišča iz javnega dobra

Kidričevo

3142. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo
3143. Odlok o občinskih cestah

Kočevje

3144. Sklep o premoženjski bilanci Občine Kočevje

Komenda

3145. Odlok o ustanovitvi vaških odborov
3146. Odlok o preprečevanju divjega odlaganja komunalnih odpadkov in prevoznih sredstev
3147. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komenda
3148. Sklep o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda
3149. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo za vzgojno-varstveno dejavnost

Kranj

3150. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1097/1, k. o. Primskovo
3151. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 501/3 in 501/7, k. o. Čirče

Kungota

3152. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Kungota
3153. Sklep o določitvi ekonomske cene in najvišjega prispevka staršev v vrtcih Občine Kungota
3154. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kungota

Laško

3155. Odlok o pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoči družini na domu
3156. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3157. Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne denarne pomoči v Občini Laško

Lenart

3158. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1999
3159. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart
3160. Program priprave dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje občine Lenart (programska zasnova za čistilno napravo mesta Lenart ob Velki in programska zasnova za poslovno stanovanjsko cono zahodno od Partizanske ceste v Lenartu – C-6)

Metlika

3161. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika
3162. Odlok o občinskih cestah

Novo mesto

3163. Odlok o občinskih cestah
3164. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili

Postojna

3165. Odlok o določitvi članarine v Zavodu za turizem Postojna za leto 1999
3166. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3167. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za kmetijstvo v Občini Postojna

Puconci

3168. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za razširitev in dograditev odlagališča komunalnih odpadkov Puconci in postavitev betonarne Petelin

Radeče

3169. Sklep o razrešitvi dosedanje občinske volilne komisije in sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radeče

Rogašovci

3170. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Semič

3171. Odlok o občinskih cestah
3172. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič

Slovenj Gradec

3173. Sklep o odpisu javnega dobra

Sveta Ana

3174. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999

Škocjan

3175. Poslovnik Občinskega sveta občine Škocjan
3176. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Škocjan

Škofljica

3177. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica

Šmarje pri Jelšah

3178. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3179. Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Tabor

3180. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor
3181. Odlok o občinskih cestah

Vojnik

3182. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Žalec

3183. Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec
3184. Sklep o začasni razglasitvi ribnika Vrbje z zaledjem za naravno znamenitost
3185. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi

Žirovnica

3186. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 1999
3187. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
3188. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini družbene lastnine – Gasilski dom Zabreznica

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
2. Popravki seznama zdravil skupine C
3. Popravki seznama zdravil skupine D
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti