Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3154. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kungota, stran 8520.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) ter 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) je Občinski svet občine Kungota na 6. redni seji dne 30. 6. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kungota
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodelitve socialnih pomoči v občini Kungota.
2. člen
Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim bivališčem v Občini Kungota, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se lahko dodeli enkrat letno.
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo;
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
– štipendije;
– dohodki od občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.), se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
4. člen
Občinska socialna pomoč je namenjena za:
– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice;
– plačila oziroma doplačila letovanj in šole v naravi;
– plačila oziroma doplačila prehrane osnovnošolcev;
– plačila oziroma doplačila najemnin za stanovanje;
– doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS;
– kritje drugih stroškov iz izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika (vendar ne več kot za 100%), v primerih težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti.
5. člen
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000 SIT in največ do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
7. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča služba občinskega urada za družbene dejavnosti Občine Kungota na podlagi tega pravilnika.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na obrazcu “Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči” pri službi za družbene dejavnosti Občine Kungota.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Služba za družbene dejavnosti Občine Kungota preveri podatke iz vloge in dokazila in v roku 30 dni odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Zoper sklep oddelka za družbene dejavnosti Občine Kungota je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu sklepa na naslov; Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Kungota.
8. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Kungota.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 152- 01/00/99-tm
Kungota, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost