Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3115. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-C), stran 8453.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. julija 1999.
Št. 001-22-130/99
Ljubljana, dne 6. avgusta 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-C)
1. člen
V zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98), se 5. točka prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“5. Domači prevoznik je fizična ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima licenco za opravljanje prevoza oseb ali stvari v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu ter fizična ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja prevoze oseb in stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, za katere po določbah tega zakona ni potrebno pridobiti licence.“
Dodata se 27. in 28. točka, ki se glasita:
“27. Kontrolna listina-potniška spremnica je obrazec, ki ga uporablja domači prevoznik pri opravljanju javnega prevoza oseb v mednarodnem prostem cestnem prometu.
28. Drugi izrazi s področja cestnega prometa imajo v tem zakonu enak pomen, kot ga določajo drugi predpisi s tega področja in mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.“
2. člen
Za 2. členom se doda 2.a člen, ki se glasi:
“2.a člen
(evidence, ki jih vodi pristojno ministrstvo)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet vodi evidenco prevoznikov in motornih vozil, prijavljenih za prevoz oseb in stvari v cestnem prometu, glede na vrsto prevoza. V evidenci se vodijo podatki, določeni v tem zakonu.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se lahko vodi kot centralna informatizirana baza na osnovi podatkov, ki jih zagotavljajo in uporabljajo ministrstvo, pristojno za promet, ministrstvo za finance, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za pravosodje, republiški senat za prekrške, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in izdajatelji licenc.
(3) Evidenca iz prejšnjih odstavkov se deli na evidenco mednarodnih in evidenco notranjih prevoznikov.
(4) Ministrstvo, pristojno za promet in oseba, pooblaščena za delitev dovolilnic, zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, potrebne za delitev dovolilnic. Ministrstvo, pristojno za promet poleg tega zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, potrebne za izdajanje licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu in registracijo avtobusnih voznih redov.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet in pooblaščena oseba za delitev dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: delilec) vodita in vzdržujeta evidenco podatkov o prevoznikih in vozilih, prijavljenih za cestni prevoz oseb in stvari. V tej evidenci se vodijo in vzdržujejo naslednji podatki:
– matična številka, davčna številka in sedež prevoznika
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, ime in priimek odgovorne osebe za prevoze,
– številka in veljavnost izdane licence, vrsta prevozov za katere je izdana licenca, znamka, tip in registracijska številka ter drugi podatki o vozilih, za katere so bile izdane kopije licenc,
– ime in priimek, EMŠO ter izobrazba zaposlenih voznikov,
– obsodbe za kazniva dejanja zoper premoženje, gospodarstvo ali varnost javnega prometa in izrečene kazni za storjene prekrške, opravljanja prevozov oseb ali stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence,
– podatki o poravnanih davčnih obveznostih,
– izrečeni ukrepi zoper prevoznike na podlagi tega zakona oziroma mednarodnih pogodb.
(6) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo tudi v evidenci izdanih licenc ter registriranih avtobusnih voznih redov. V evidenci avtobusnih voznih redov ministrstvo, pristojno za promet vodi tudi podatke o voznih redih, ki jih v predpisani obliki zagotavljajo avtobusni prevozniki.
(7) Podatki iz petega in šestega odstavka se lahko zbirajo tudi iz evidenc ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za finance, ministrstva za pravosodje, senata za prekrške, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter izdajateljev licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Kadar delilec dovolilnic zbira podatke o pravni ali fizični osebi iz že obstoječih zbirk podatkov, o tem ni dolžan obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke oziroma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo te podatke na zahtevo posredovati delilcu dovolilnic. Za zagotovitev dostopa do podatkov iz prejšnjih odstavkov, lahko ministrstvo, pristojno za promet vzpostavi neposredno računalniško (elektronsko) povezavo z vsemi navedenimi organi in organizacijami, ki vodijo take podatke ali zbirke podatkov.
(8) Podatki iz prejšnjih odstavkov se vodijo ves čas, ko je prevoznik vpisan v evidenco prevoznikov. V obliki arhiva pa se podatki hranijo še 5 let od dne, ko je prevoznik izbrisan iz evidence cestnih prevoznikov.
(9) Podatki iz prejšnjih odstavkov se lahko posredujejo tudi drugim državnim organom in izdajateljem licenc, če to zahtevajo in je njihova zahteva povezana izključno z prevozniško dejavnostjo, s katero se ukvarjajo subjekti, katerih podatki se vodijo v evidencah iz tega člena.
(10) Delilec izbriše prevoznika iz evidence prevoznikov:
– če prevozniku preneha veljavnost licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu – z dnem prenehanja veljavnosti licence;
– če je prevoznik izbrisan iz sodnega registra oziroma vpisnika samostojnih podjetnikov – z dnem izbrisa.
3. člen
V 3. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedilo “overjeno kopijo licence in dokument“ nadomesti z besedilom “kopijo licence, overjeno od izdajatelja in potni nalog“, drugi stavek pa se črta.
V drugem odstavku se beseda “dokumenta“ nadomesti z besedo “potnega naloga“.
V tretjem odstavku se beseda “dokumentov“ nadomesti z besedo “potnih nalogov“.
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se za besedami “in za prevoze s specialnimi vozili“, doda besedilo:
“ki so bila po izdelavi predelana za poseben namen in služijo prevozu za lastne potrebe ter se z njimi ne more opravljati prevozov oseb in stvari na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. vozila za prevoze čebel, potujoče knjižnice...).
5. člen
V tretjem odstavku 7. člena se dodata drugi in tretji stavek, ki se glasita:
“V odločbi o odvzemu licence izdajatelj obenem pozove domačega prevoznika, da v roku osmih dni po prejemu odločbe vrne izdajatelju licenco in overjene kopije licence. O odvzemu licence izdajatelj takoj obvesti ministrstvo, pristojno za promet in pristojne inšpekcijske službe.“
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku osmih dni dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet. Pritožba ne zadrži njene izvršitve.“
6. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Delitev dovolilnic, ekoloških točk in CEMT dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: dovolilnice) iz prejšnjega člena opravljata Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije vsaka za svoje člane, upoštevaje merila, pogoje in postopke določene s tem zakonom. Ministrstvo, pristojno za promet pridobljene dovolilnice prenese zbornicama, glede na število pravilno uporabljenih dovolilnic njunih članov v predhodnem letu.
(2) Dovolilnice lahko pridobi domača pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima licenco za opravljanje mednarodnega prevoza oseb ali stvari,
– je vpisana v evidenco mednarodnih prevoznikov, ki jo v okviru evidence prevoznikov vodi ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Stroški nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo domačega prevoznika, ki vloži zahtevo za dodelitev dovolilnic. Višino teh stroškov določi minister, pristojen za promet.
7. člen
Za 33. členom se dodajo 33.a, 33.b, 33.c, 33.č, 33.d, 33.e, 33.f, 33.g in 33.h člen, ki se glasijo:
“33.a člen
(osnovni kriteriji in merila za delitev dovolilnic)
(1) Delilec pri delitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic upošteva naslednje kriterije in merila:
– število in kvaliteto motornih vozil prijavljenih za opravljanje prevozov v cestnem prometu ob koncu obdobja iz naslednje alinee,
– odstotek pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic za posamezne prevoze v določenem obdobju,
– uporabo oprtnega vlaka v obdobju iz prejšnje alinee (samo za prevoz stvari) in
– kršitve določil tega zakona in drugih predpisov glede delitve in uporabe dovolilnic.
(2) Pri delitvi se upošteva tudi število kontingenta pridobljenih dovolilnic in želje prevoznika, izražene v vlogi za dodelitev dovolilnic.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, od skupnega števila pridobljenih dovolilnic, zadrži rezervo za omogočanje nujnih in strateško pomembnih prevozov. Delitev teh dovolilnic se opravi na način, ki ga predpiše minister, pristojen za promet upoštevajoč pomembnost nujnega prevoza glede na pomembnost prevoza za Republiko Slovenijo. Če ta rezerva ni porabljena, jo ministrstvo da na razpolago delilcu za razdelitev.
(4) Za delitev ekoloških točk za tranzit preko Republike Avstrije veljajo tudi posebna merila, ki jih v skladu z zahtevami te države predpiše minister, pristojen za promet. Organizatorji-operaterji prevozov z oprtnimi vlaki morajo zagotoviti, da bodo z oprtnimi vlaki možni prevozi vseh vozil, katerih največje dimenzije in mase so v skladu s predpisi o največjih masah in dimenzijah vozil v Republiki Sloveniji.
(5) Minister, pristojen za promet, predpiše natančnejši postopek in način uporabe kriterijev ter meril določenih v prejšnjih odstavkih tega člena.
33.b člen
(postopek delitve dovolilnic)
(1) Domači prevoznik, ki želi pridobiti dovolilnice iz 33. člena tega zakona, mora biti vpisan v evidenco mednarodnih prevoznikov iz druge alinee drugega odstavka 33. člena tega zakona. Prevoznik, ki želi pridobiti dovolilnice mora vložiti pisno vlogo pri delilcu. V vlogi mora prevoznik navesti svoje realne potrebe po številu in vrstah dovolilnic in priložiti ustrezna dokazila, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za pridobitev dovolilnic.
(2) Delilec prevoznika, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dovolilnic, vpiše v seznam mednarodnih prevoznikov, ki so upravičeni do pridobitve dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: seznam).
(3) Prevoznik jamči za pravilnost podatkov, ki jih navede v vlogi za pridobitev dovolilnic, dolžan pa je delilcu nemudoma sporočiti spremembo teh podatkov.
(4) Prevozniku, ki je vpisan v seznam, se določi letni plan dodelitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari. Pri določitvi letnega plana delilec upošteva merila, kriterije in postopek določen s tem zakonom in podzakonskimi predpisi. V planu so navedene vse vrste in število dodeljenih dovolilnic za mednarodni prevoz stvari. Letni plani dodelitve dovolilnic prevoznikom so javni in se na primeren način objavijo.
(5) Po določitvi letnih planov delitve, je delilec dolžan posameznega prevoznika obvestiti o dodeljenih dovolilnicah.
(6) Delilec prevozniku pošlje vabilo na delitev za posamezno delilno obdobje, skupaj z odločbo o dodelitvi vrst in številu dovolilnic za posamezno delitev. Prevoznik lahko v roku osmih dni od prejema odločbe vloži pritožbo pri delilcu, ki pritožbo obravnava. Pritožba ne zadrži izvršitve.
(7) Če delilec ugotovi, da je v postopku delitve bila storjena napaka, oziroma niso bile upoštevane določbe tega zakona, svojo odločitev ustrezno spremeni. V primeru, da delilec izpodbijane določbe ne nadomesti z novo, pritožbo prevoznika pošlje v reševanje ministrstvu, pristojnemu za promet.
(8) Delilec mora ministrstvu, pristojnemu za promet skupaj s pritožbo odstopiti vso dokumentacijo potrebno za odločanje o stvari.
(9) Delilec dovolilnic in ministrstvo pristojno, za promet vroča svoje odločbe ali druge spise prevoznikom na sedežu, ki so ga navedli v postopku za pridobitev licence. Če prevoznik dvakrat zapored ne prevzame pošte, delilec oziroma ministrstvo, pristojno za promet odločbo objavi za 15 dni na svoji oglasni deski. S tem se šteje, da je vročitev opravljena.
33.c člen
(kritične dovolilnice)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, sestavi in objavi seznam tistih vrst dovolilnic, ki ne zadoščajo potrebam slovenskih prevoznikov.
(2) Prevozniku, ki je na novo vpisan v evidenco mednarodnih prevoznikov, se eno leto po vpisu v evidenco, v planu ne more določiti kritičnih dovolilnic in CEMT dovolilnic. Ravno tako niso dovoljeni prenosi dodeljenih kritičnih dovolilnic na nove prevoznike.
(3) V drugem delilnem letu po vpisu v evidenco, se prevozniku v planu lahko določijo tudi kritične dovolilnice, ob upoštevanju meril iz 33.a člena tega zakona, če delilec razpolaga z dovolilnicami, pridobljenimi z zmanjšanjem planov prevoznikov, ki so nepravilno ali v zmanjšani meri uporabljali dovolilnice.
33.č člen
(posebne vrste dovolilnic)
Posebne vrste dovolilnic so tiste dovolilnice, ki jih po mednarodnih pogodbah pridobi Republika Slovenija ter so časovne in namenske. Dovolilnice iz tega člena se razdelijo med tiste prevoznike, ki opravljajo največ oziroma pretežno takšne vrste prevozov, za katere so te dovolilnice namenjene. Način uporabe teh dovolilnic predpiše minister, pristojen za promet.
33.d člen
(Merila in kriteriji za delitev CEMT dovolilnic)
(1) CEMT dovolilnice so dovolilnice, ki jih Republika Slovenija pridobi od Evropske konference ministrov za promet (CEMT), ki jih delilec vsako leto razdeli prevoznikom. Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in vrednoti po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga, v določenem obdobju, ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– bilateralni prevozi v sosednje države,
– bilateralni prevozi z državami, ki ne mejijo na Republiko Slovenijo,
– prevozi med tretjimi državami.
(2) Točke pridobiva prevoznik glede na posamezno vrsto dovolilnice, za vsako dodeljeno CEMT dovolilnico posebej. Delilec iz mesečnega poročila o uporabi CEMT dovolilnice za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno CEMT dovolilnico, izračuna koliko točk je pridobil glede na opravljene vožnje v določenem obdobju. Na podlagi tako opravljenega izračuna delilec prevoznike razvrsti glede na število zbranih točk in naredi seznam. Prevoznikom, ki se uvrstijo med zadnjih 15 odstotkov ali manj, vseh prevoznikov na tem seznamu, se dodeljene dovolilnice odvzamejo in dodelijo drugim prevoznikom, ki so za tako vrsto dovolilnice zaprosili.
(3) Če je prevozniku v planu dodeljena CEMT dovolilnica, se mu temu primerno sorazmerno zmanjša število dodeljenih kritičnih dovolilnic za posamezne države.
(4) Uporabnik dovolilnice mora za vsako vožnjo voditi dnevnik vožnje v skladu s pravili CEMT. Izpolnjene liste dnevnika je treba ob koncu vsakega meseca, skupaj s statističnim listom, poslati delilcu, ki je dovolilnico izdal prevozniku. Če prevoznik poročila ne odda ali ga odda prepozno, se šteje, da v tem mesecu voženj ni opravljal, zato ne sodeluje v točkovanju.
(5) Za vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim žigom, je treba poleg statističnega lista priložiti še kopijo prevozne listine (CMR).
(6) Če prevoznik neredno pošilja mesečna poročila, mu lahko delilec odvzame dodeljene CEMT dovolilnice.
33.e člen
(odvzem CEMT dovolilnic)
(1) Delilec odvzame CEMT dovolilnico če:
– prevoznik krši določila mednarodnih sporazumov, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami na področju mednarodnih prevozov stvari,
– prevoznik ne doseže zahtevanega števila točk oziroma ne izpolnjuje kriterijev iz drugega odstavka 33.d člena tega zakona,
– prevozniku preneha veljavnost licence za opravljanje mednarodnih javnih prevozov stvari, in sicer z dnem prenehanja licence.
(2) Prevoznik, kateremu je bila CEMT dovolilnica odvzeta po kriterijih iz prejšnjega odstavka, lahko zaprosi za ponovno dodelitev CEMT dovolilnice po preteku enega leta od odvzema.
(3) Prevoznik je dolžan CEMT dovolilnico, ki mu je bila odvzeta, vrniti delilcu v osmih dneh od prejema odločbe o odvzemu CEMT dovolilnice. Če prevoznik v navedenem roku CEMT dovolilnice ne vrne, mu delilec do vrnitve CEMT dovolilnice, začasno zaustavi izdajo vseh dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari.
33.f člen
(razdelitev temeljnega plana na delilna obdobja in fizična delitev)
(1) Delilec plan delitve dovolilnic prevoznikom razdeli na delilna obdobja. Tako se prevozniku določi število dovolilnic, ki mu pripada glede na posamezno delilno obdobje.
(2) Delitev dovolilnic za naslednje obdobje se začne v primernem časovnem odmiku pred začetkom obdobja, za katerega bodo dovolilnice izdane. Delilec prevozniku posreduje pisno vabilo, v katerem navede datum in kraj delitve. Delitev se praviloma opravlja na krajih, ki jih določi delilec.
(3) Delitev in pravilno uporabo dovolilnic delilec spremlja glede na vsako delilno obdobje. V primeru, da prevoznik ne uporablja dovolilnic v skladu z zakonom in drugimi predpisi, mu delilec lahko, brez spremembe plana, število dodeljenih dovolilnic takoj v naslednjem obdobju zmanjša, sorazmerno z nepravilno uporabljenimi ali neuporabljenimi dovolilnicami v prejšnjih obdobjih. Če je bilo prevozniku preko celega delilnega leta, zaradi nepravilne uporabe, večkrat zmanjšano število dodeljenih dovolilnic, mu delilec lahko spremeni plan dodelitve dovolilnic. Plan se prevozniku lahko spremeni med delilnim letom poleg predhodno navedenega primera tudi, zaradi morebitne kršitve prepovedi iz četrtega odstavka 33.g člena tega zakona.
(4) Delilec lahko v posameznem delilnem obdobju v upravičenih primerih zmanjša ali poveča število razdeljenih dovolilnic. To praviloma lahko stori v primeru spremembe števila pridobljenih dovolilnic ali spremenjenih potreb prevoznikov.
(5) Prevoznik v posameznem delilnem obdobju lahko zaprosi za avans dovolilnic iz naslednjih delilnih obdobij, če prevozniku dodeljeno število dovolilnic v posameznem delilnem obdobju ne zadošča za izvedbo vseh načrtovanih prevozov. Način in postopek odobritve avansa predpiše minister, pristojen za promet.
(6) Delilec prevozniku, ki v dveh zaporednih delilnih obdobjih ni prevzel dodeljenih dovolilnic, ustavi dodelitev teh dovolilnic. Če tak prevoznik ponovno zahteva dodelitev dovolilnic, se šteje za novega prevoznika.
33.g člen
(pravilna uporaba in prenos dovolilnic)
(1) Prevozniki vračajo uporabljene in neuporabljene dovolilnice na kraju, ki ga določi minister, pristojen za promet. Pri vračilu uporabljenih dovolilnic mora prevoznik priložiti seznam porabljenih dovolilnic na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za promet. Pravilno uporabo dovolilnic delilec presoja na podlagi podatkov iz Enotne carinske listine (ECL).
(2) Prevoznik lahko dovolilnice prenese le na prevoznika, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dovolilnic in pod pogoji da:
– o nameravanem prenosu predhodno pisno obvesti delilca,
– mu delilec prenos odobri.
(3) Prevozniki morajo dovolilnice uporabljati tako, da opravijo čimveč prevozov stvari v obe smeri (naloženo vozilo). Poraba dovolilnic na tak način mora dosegati delež, ki ga v odstotku predpiše minister, pristojen za promet.
(4) Prevoznik mora dovolilnice uporabljati v skladu z določili tega zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na delitev in uporabo dovolilnic, predvsem pa ne sme prevoza opraviti brez dovolilnice ali s ponarejeno dovolilnico in dovolilnice preprodajati ali prenašati na druge prevoznike, razen v skladu z določili tega zakona.
33.h člen
(Uporaba drugih predpisov)
Pri delitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic, delilec poleg določb tega zakona in drugih predpisov upošteva tudi določila mednarodnih pogodb, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami glede izvajanja mednarodnega cestnega prometa, kakor tudi določila resolucij organizacije CEMT glede uporabe dovolilnic, ki jih izdaja ta organizacija.“
8. člen
V 34. členu se v četrtem odstavku črta pika in doda besedilo “kontrolo nad izvajanjem te določbe pa izvajajo carinski organi, inšpektorji za cestni promet in policisti.“
V petem odstavku se na koncu zadnjega stavka pika zamenja z vejico in doda besedilo “dokler prevoznik ne pridobi ustrezne dovolilnice“.“
V sedmem odstavku se za zadnjim stavkom pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “za kar mora prevoznik plačati stroške, ki jih je povzročil.“
9. člen
35. člen se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Pristojni carinski organ lahko proti plačilu izda tujemu prevozniku za bilateralni ali tranzitni prevoz posebno dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo, če:
– Republika Slovenija nima sklenjene pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu stvari z državo, kjer je motorno vozilo registrirano,
– prevaža žive živali,
– hitro pokvarljivo blago,
– ima motorno vozilo označeno z začasnimi registrskimi tablicami za izvoz vozila, pod pogojem, da vozilo ne prevaža stvari.
(2) Ob plačilu posebnega dovoljenja plača prevoznik tudi cestno takso v skladu s 40. členom tega zakona.
(3) Ceno in vsebino dovoljenja določi minister, pristojen za promet.“
10. člen
V 36. členu se v prvem odstavku črta 10. točka. Dosedanje 11., 12., 13., 14. in 15. točka postanejo 10., 11., 12., 13. in 14. točka.
11. člen
V 39. členu se v drugem odstavku besedilo “vozilu tujega prevoznika“ zamenja z besedilom “tujemu prevozniku za konkretno vozilo“.
12. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če imata motorno in priklopno vozilo registrski označbi različnih držav, se zaračunava cestna taksa za skupino vozil v znesku, ki velja za državo, v kateri je registrirano motorno tovorno vozilo.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Če je motorno vozilo iz prejšnjega odstavka iz države, s katero je z mednarodno pogodbo dogovorjeno, da se cestna taksa ne zaračunava, priklopno pa iz države, s katero takega sporazuma ni, se cestna taksa za priklopno vozilo zaračuna v znesku, ki velja za državo, v kateri je le-to registrirano.“
13. člen
V 51. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Carinski organi so pooblaščeni, da začasno odvzamejo tujemu vozniku dovoljenje, ki ga mora imeti v vozilu skladno z določbami tega zakona, če dvomijo o njegovi pravilnosti, oziroma če voznik ne spoštuje pogojev iz dovoljenja. Začasno odvzeto dovoljenje je treba skupaj z zapisnikom o začasnem odvzemu poslati ministrstvu, pristojnemu za promet.“
14. člen
V 54. členu se v 1. točki prvega odstavka med številki 7. in 14., vstavi številka “11.,“
V tretjem odstavku se besedilo “domačih ali tujih prevoznikov“ zamenja z besedilom “domačih ali tujih izvajalcev prevozov“.
15. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Z denarno kaznijo 600.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti, če opravlja prevoze oseb in stvari v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence ali v nasprotju z izdano licenco (prvi odstavek 4. člena).
(2) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki v roku osmih dni po prejemu odločbe ne vrne izdajatelju licenco in overjene kopije licence (četrti odstavek 7. člena).“
16. člen
V 56. členu se v prvem odstavku črtata besedi “domači prevoznik-“.
V 1. točki prvega odstavka se beseda “tretji“ zamenja s “četrti“.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.“
17. člen
V 57. členu se v napovednem besedilu prvega odstavka črtajo besede “najmanj“ in “domači prevoznik“, v 1. točki pa se besedi “overjene“ in “dokumenta“ nadomestita s “potni nalog“.
V drugem odstavku se črta beseda “najmanj“.
18. člen
V 58. členu se v napovednem besedilu prvega odstavka črta beseda “najmanj“, besedilo “domači ali tuji prevoz- nik –“ pa se nadomesti z besedilom “domača ali tuja“.
V prvem odstavku se črta 7. točka, dosedanja 8. in 9. točka pa postaneta 7. in 8. točka; doda se nova 9. točka, ki se glasi:
“9. če opravi prevoz brez dovolilnice ali s ponarejeno dovolilnico in če dovolilnice preprodaja ali prenaša na druge prevoznike v nasprotju z določbami tega zakona (četrti odstavek 33.g člena).“
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik-voznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.“
19. člen
V 59. členu se v prvem, drugem in četrtem odstavku črta beseda “najmanj“.
V tretjem odstavku se črtajo besede “najmanj“ in “domači prevoznik –“.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena“.
20. člen
59.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev kaznuje inšpektor ali policist na kraju voznika, ki v vozilu nima dovolilnice iz 34. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje inšpektor na kraju voznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka 3. člena tega zakona.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev kaznuje policist na kraju voznika, ki med vožnjo v vozilu nima kopije licence, overjene s strani izdajatelja (3. člen). O izrečenem ukrepu obvesti Prometni inšpektorat Republike Slovenije.
21. člen
V 60. členu se v tretjem odstavku za besedilom “od 13.12.1983 dalje“ beseda “in“ nadomesti z besedo “ali“.
22. člen
Prevoznikom, ki so ob uveljavitvi tega zakona že imeli določene temeljne plane in dodeljene CEMT dovolilnice, na podlagi pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari (Uradni list RS, št. 73/97, 3/98 in 33/98) in pravilnika o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 79/97) se jim ti plani prenesejo v plan za naslednje delilno leto.“
23. člen
V celotnem besedilu zakona se beseda “carinik“ nadomesti z besedama “carinski organ“ v ustreznem sklonu in besedi “carinsko nadzorstvo“ nadomestita z besedami “carinska kontrola“ in “carinski nadzor“ v ustreznem sklonu.
24. člen
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije prevzameta delitev dovolilnic iz 6. člena tega zakona najkasneje s 1. 3. 2000.
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/92-2/22
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost