Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3158. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1999, stran 8523.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99), 33. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 29. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lenart za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Lenart za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Lenart.
2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega 1.186,272.119 SIT, in sicer v:
A) Bilanci prihodkov in odhodkov:              SIT
I. Skupaj prihodki                 1.091,981.000
II. Skupaj odhodki                 1.182,362.119
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)        90,381.119
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna             60,000.000
IX. Odplačila dolga                  3,910.000
X. Neto zadolževanje                 56,090.000
XI. Povečanje sredstev na računih           34,291.119
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
Sestavni del občinskega proračuna so tudi programi modernizacije cest, rekonstrukcije in razširitve vodovodnih objektov in naprav in drugi programi, ki jih sprejme občinski svet kot specifikacijo koriščenja posameznih proračunskih postavk investicijskega značaja.
3. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se izloči 0,5% v rezerve za naravne nesreče Občine Lenart.
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi rezerve za naravne nesreče Občine Lenart za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, drsenje tal in druge naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.
V proračun občine se stekajo tudi drugi prihodki, ki jih realizira Občina Lenart, s tem, da se namenski prihodki stanovanjskega sklada preko proračuna usmerjajo na sklad.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma razporejajo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, upoštevajoč likvidnost in zapadle obveznosti, če ni s predpisi ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
Za nabavo opreme, investicijskih in vzdrževalnih del ter storitev, ki presega vrednost določeno z zakonom o javnih naročilih, se mora izvesti javni razpis.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za posamezen namen odloča župan in o svojih odločitvah na naslednji seji obvesti občinski svet.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število in sestavo delavcev.
9. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
11. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan ter funkcionarji in drugi pooblaščeni delavci občinske uprave, ki jih pooblasti župan s posebnim sklepom ali v aktu o sistemizaciji.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča tudi o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa, s tem, da o svojih odločitvah obvešča občinski svet;
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje;
– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranje ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu.
13. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in če je predmet javnega naročila zajet v proračunu občine.
O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last oziroma odtujevanja nepremičnin odloča občinski svet, razen za pridobitev in oddajo nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so v programu etapnega pridobivanja in oddajanja teh zemljišč, za kar je v skladu z občinskimi predpisi o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči pristojen župan.
14. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
15. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb ter premostitvene kredite za sofinanciranje investicij, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev, ki jih priznavajo pristojna ministrstva.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Posojilo lahko najame tudi stanovanjski sklad po predhodnem soglasju občinskega sveta za gradnjo ali nakup neprofitnih stanovanj.
16. člen
Če bodo prihodki v letu 1999 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Lenart v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin. Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo Občina Lenart v letu 1999 vračala v sredstva rezerv z dodatnim 0,5% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 40302-1/99
Lenart, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Lenart
Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost