Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3157. Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne denarne pomoči v Občini Laško, stran 8522.

Občinski svet občine Laško je na podlagi materialnopravnih določb samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravicah (Uradni list SRS, št. 26/84, 14/89 in 27/89 – prečiščeno besedilo) zakona o postopku za uveljavljanje socialno varstvenih pravic (Uradni list RS, št. 23/91) in statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) na 6. seji dne 30. 6. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o pravici do uveljavitve enkratne denarne pomoči v Občini Laško
1. člen
S pravilnikom o pravici do uveljavitve enkratne denarne pomoči v Občini Laško (v nadaljevanju: pravilnik) Občina Laško določa:
1. upravičence,
2. obliko pomoči,
3. višino pomoči,
4. postopek za uveljavljanje enkratnih denarnih pomoči.
I. UPRAVIČENCI
2. člen
Do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku so upravičene osebe (družina ali posameznik) s stalnim prebivališčem na območju Občine Laško:
1. ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem ko so izčrpale vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, iz pokojnin, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dodatkov po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in drugih posebnih predpisov, iz obveznega preživljanja, iz premoženja ali iz drugih virov;
2. posameznik ali družina, ki se ne po lastni krivdi na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajnejše bolezni, dolgotrajnejšega zdravljenja, nenadne invalidnosti, smrti ožjega družinskega člana, naravne nesreče ali nesreče v kateri je izgubil večji del premoženja, ki je predstavljalo vir preživljanja posameznika ali družine) znajde v takšni finančni situaciji, da ne more poravnavati najnujnejših obveznosti;
3. posameznik ali družina s hudo bolnim otrokom, katerega zdravljenje zahteva dodatne visoke stroške, ki bi jih posameznik ali družina ne zmogla ne da bi ogrozila posameznikovo socialno varnost ali socialno varnost ostalih družinskih članov.
II. OBLIKA POMOČI
3. člen
Enkratne denarne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki in sicer:
1. s plačilom opravljene storitve (zdraviliškega zdravljenja, pogrebnih storitev, plačilom klimatskega okrevanja, prevoza otroka ali invalidne osebe na zdravljenje oziroma terapevtske vaje, pomoči na domu ipd.);
2. s plačilom računa za nabavo kurjave,življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin, električne energije, najemnine za stanovanje ipd.
3. s plačilom šolnin za izredne enkratne oblike izobraževanj, tečajev ipd. za izredno nadarjene oziroma talentirane otroke iz družin, ki jim finančno materialno stanje ne dopušča, da bi otrokom omogočili izredne oblike izobraževanja.
III. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI
4. člen
Enkratna denarna pomoč se izplača v višini sredstev potrebnih za sanacijo nastale situacije, vendar največ do višine treh brutto zajamčenih plač.
IV. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI
5. člen
O pravici do enkratne denarne pomoči odloča občinska uprava.
Pri odločanju o enkratni denarni pomoči se v postopkih smiselno uporabljajo določbe zakona o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic in zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Postopek za uveljavitev enkratne denarne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca, zdravstvene službe, šolske svetovalne službe, krajevne skupnosti, krajevne ali občinske organizacije RK in po uradni dolžnosti.
7. člen
Upravičenci vlagajo zahtevke za uveljavitev enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: zahtevek) pri občinski upravi.
8. člen
Zahtevek vsebuje:
1. pisno vlogo upravičenca s kratkim opisom razloga za enkratno denarno pomoč;
2. mnenje pristojnih služb glede na naravo razloga za enkratno denarno pomoč (mnenje zdravnika, šolske svetovalne službe ipd.);
3. dokazila o dohodkih in premoženjskem stanju.
9. člen
O pritožbah zoper odločbe, izdane na prvi stopnji, odloča župan.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15201-4/99
Laško, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost