Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3184. Sklep o začasni razglasitvi ribnika Vrbje z zaledjem za naravno znamenitost, stran 8603.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni list RS, št. 26/92) in statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99), je Občinski svet občine Žalec na seji dne 29. 6. 1999 sprejel
S K L E P
o začasni razglasitvi ribnika Vrbje z zaledjem za naravno znamenitost
1. člen
S tem sklepom razglaša Občinski svet občine Žalec ribnik Vrbje z zaledjem zaradi izrednega biotopskega, ekosistemskega, hidrološkega in krajinskega pomena za naravno znamenitost kot naravni spomenik.
2. člen
Naravni spomenik obsega celoten ribnik Vrbje z dotokom in iztokom ter s pripadajočim nasipom reke Savinje ter zaledje severovzhodno od ribnika med levim bregom Struge in Savinje vključno z nasipom ter cesto v Griže. Meja zavarovanega območja je vrisana v temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000 (TTN-5) in preglednem katastrskem načrtu v merilu 1 : 5000 (PKN – 5) in 1 : 2880, ki so podani v prilogi.
3. člen
Območje naravnega spomenika ribnika Vrbje z zaledjem se nahaja v katastrski občini Žalec.
Meja poteka od izhodiščne točke na zahodu – križišče kolovoza na severnem robu ribnika in poti po nasipu Savinje (parcela 1817/27) in teče proti vzhodu po severnem robu kolovoza, ki seka parcele št. 1817/127, 131, 138, 139, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177; 1817/87, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105 in 1817/106. Od tu poteka severno od kolovoza po južnem robu hmeljišč in seka parcele 1817/107, 108, 109, 110, 13, 114, 119, 120 do jarka-iztoka iz Struge. Nadalje poteka proti severu ob jarku po zahodnem robu parcele 1817/121 do Struge, prečka Strugo (parcela 1975/1) ter poteka po njenem severnem robu – levi breg proti vzhodu (parcele 1975/2,3) do južnega roba ceste v Vrbje (S rob parcele 1911/2) in zahodnega roba ceste v Griže (V rob parcele 1892/3), seka Strugo (1975/5) in nasip Savinje – levi breg (1976/1). Po notranjem-obvodnem delu nasipa teče meja proti zahodu vse do izhodiščne točke.
4. člen
Cilji zavarovanja naravnega spomenika ribnika Vrbje z zaledjem so:
– ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema z avtohtonimi rastlinskimi in živalskimi vrstami,
– znanstveno-raziskovalno in študijsko delo,
– popestritev rekreacijske in turistične ponudbe območja.
5. člen
Na celotnem varovanem območju, navedenem v 3. členu tega odloka, so dovoljene dejavnosti, ki so usklajene z ekosistemsko funkcijo:
– uporaba ribnika za ribogojstvo,
– gibanje obiskovalcev po kolovoznih poteh ali s strokovnim vodstvom,
– vzdrževanje kolovoznih poti po nasipu ribnika,
– vzdrževalna in ureditvena dela na obstoječih objektih, ki ne spreminjajo zunanjega videza objekta,
– ekstenzivna gospodarska raba travnikov in njiv,
– ohranjanje in obnova gozda.
Na celotnem varovanem območju so prepovedani vsi posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno dediščino in prizadeli njeno svojevrstnost:
– gradbena dela (graditev vseh vrst stavb, pomožnih objektov, cest in infrastrukturnih naprav),
– polaganje energetskih in komunalnih vodov v nadzemni in podzemni izvedbi (zatečeno stanje in predvideni vodi predvideni z obstoječimi prostorskimi dokumenti so izjema),
– izvajanje takšnih hidromelioracijskih ali regulacijskih posegov na varovanem območju in v okolici, katerih škodljive posledice bi bilo mogoče čutiti na ožji lokaliteti,
– odstranjevanje in požiganje obrežne in vodne vegetacije ter posameznih dreves in grmov brez predhodnega dovoljenja naravovarstvene službe,
– odstranjevanje ali nasipavanje zemlje ali kamnine,
– spreminjanje sestave zoocenoze z naseljevanjem neavtohtonih vrst,
– nabiranje, preganjanje in uničevanje živali,
– uničevanje ali poškodovanje gnezdišč ter prostorov, kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo,
– spreminjanje kulture rastišč in intenziviranje kmetijske proizvodnje,
– zatiranje škodljivcev s kemičnimi zaščitnimi sredstvi,
– povzročanje hrupa, čolnarjenje na ribniku,
– umetno osvetljevanje živali, njihovih gnezdišč in bivališč,
– onesnaževanje površinskih in podzemnih vod,
– odlaganje vseh vrst odpadkov.
Opomba:
Navedene omejitve ne veljajo za obstoječe stanje, ki morda ni v skladu z varstvenim režimom, razen če v določenem primeru ni posebej navedeno.
Ne glede na prepovedi varstveni režim s predhodnim soglasjem naravovarstvene službe dovoljuje:
– košnjo nasipov v času od 1. oktobra do 1. decembra,
– ureditev dela ribnika za ribogojstvo (vzrejni bazeni),
– območje urediti za obisk javnosti (informacijske table, sprehajalne poti, opazovalnice),
– manjša hidrotehnična dela za izboljšavo sedanjih in kreiranje novih habitatov za floro in favno (ureditev brežin, plitvin, izgradnja otočka, zasaditev grmovnih pasov...),
– posegati v obrežno in ostalo vegetacijo (npr. redčiti ali sekati drevje in grmovje, zasaditi bregove ipd.) in izkoriščati gozd v skladu z zakonom o gozdovih in gozdnogospodarskim načrtom ter zakonom o vodah,
– popravljati, vzdrževati in rekonstruirati obstoječe objekte, ceste in infrastrukturne objekte vodnogospodarske ureditve za zaščito pred visokimi vodami,
– znanstveno raziskovati naravno dediščino.
6. člen
V skladu s 30. členom zakona o naravni in kulturni dediščini se s tem sklepom začenja postopek za redno razglasitev ribnika Vrbje z zaledjem za naravno znamenitost.
7. člen
Pristojni organi Občine Žalec, Upravne enote Žalec, javni zavodi in inšpekcijske službe so v okviru svojih pristojnosti dolžni preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti ali okrniti s tem sklepom opredeljene lastnosti naravnega spomenika.
8. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravnega spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
9. člen
Občina Žalec ima predkupno pravico pri nakupu v 3. členu navedenih zemljišč, ki so s tem aktom razglašena za naravno znamenitost.
10. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS ter velja do sprejema odloka o razglasitvi, vendar najdlje eno leto.
Št. 61600/001/96
Žalec, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost