Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3138. Odlok o načinu volitev članov v svet krajevne skupnosti v Občini Črna na Koroškem, stran 8495.

Na podlagi 34. in 109 do 114. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98), 19.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.14/97) ter 63. člena statuta Občine Črna na Koroškem je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 6. redni seji dne 14. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o načinu volitev članov v svet krajevne skupnosti v Občini Črna na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo volilna enota in število članov v svetu krajevne skupnosti ter način volitev članov sveta krajevne skupnosti (v nadaljevanju: članov sveta).
Za volitve članov sveta se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah in zakona o volitvah v državni zbor.
II. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
2. člen
Volitve članov sveta se izvajajo po večinskem načelu in sicer v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
3. člen
Na volitvah je v svet izvoljenih toliko kandidatov, kot je navedeno v 5. členu odloka. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov volilcev. V primeru, da sta dobila dva ali več kandidatov isto zadnje največje število glasov, se vrstni red teh kandidatov in članov v svetu določi med njimi z žrebom.
Mandatna doba izvoljenih članov sveta traja štiri leta, oziroma do zaključka mandata članov občinskega sveta.
4. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
III. VOLILNE ENOTE IN ŠTEVILO ČLANOV SVETA
5. člen
Svet krajevne skupnosti ŽERJAV šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki obsega naselji: Žerjav in Jazbina.
IV. VOLILNA PRAVICA
6. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana sveta ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. Volilno pravico ima državljan v volilni enoti, v kateri ima stalno prebivališče.
V. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Prvo sejo novo izvoljenega sveta skliče župan. Potek konstitutivne seje sveta se uredi z začasnim poslovnikom.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 015-03/99
Črna na Koroškem, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Črne na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost