Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3153. Sklep o določitvi ekonomske cene in najvišjega prispevka staršev v vrtcih Občine Kungota, stran 8519.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/1999) je Občinski svet občine Kungota na 6. redni seji dne 30. 6. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene in najvišjega prispevka staršev v vrtcih Občine Kungota
1. Na podlagi stroškov za leto 1998 in planiranih stroškov v letu 1999 se za posamezne programe predšolske vzgoje določijo v vrtcih Občine Kungota naslednje ekonomske cene:
SIT
– Celodnevni program
 s tremi obroki prehrane       37.700
– Poldnevni progam
 z zajtrkom in kosilom        26.390
– Poldnevni program
 z zajtrkom              22.620
– Priprava na šolo           1.000
 (materialni stroški) + malica
2. Kot najvišji možni prispevek staršev (t.j. 80% cene programa) k stroškom vzgoje, varstva in prehrane v posameznih programih za otroke v vrtcih Občine Kungota se v skladu s pravilnikom o plačilih staršev določijo naslednje cene:
SIT
– Celodnevni program
 s tremi obroki prehrane      30.160,00
– Poldnevni progam
 z zajtrkom in kosilom       21.112,00
– Poldnevni program
 z zajtrkom            18.096,00
3. Kot najnižji prispevek staršev (t.j. 15% cene programa) k stroškom vzgoje, varstva in prehrane v posameznih programih za otroke v vrtcih Občine Kungota se v skladu z pravilnikom o plačilih staršev določijo naslednje cene:
SIT
– Celodnevni program
 s tremi obroki prehrane      5.655,00
– Poldnevni progam
 z zajtrkom in kosilom       3.958,50
– Poldnevni program
 z zajtrkom             3.393,00
– Priprava na šolo          1.000,00
 (materialni stroški) + malica
4. Za dneve odsotnosti, ki so javljeni in trajajo več kot tri dni strnjeno, se mesečni prispevek zniža za stroške živil v ekonomski ceni.
Znižanje se opravi v razmerju med dejanskimi stroški, ki jih plačujejo starši in najvišjim možnim prispevkom. Odbitek se obračuna za pretekli mesec. Oskrbnine se plačuje po položnicah za pretekli mesec. Zaradi nerednega plačevanja oskrbnine, lahko zavod otroka izključi iz vrtca (16. člen pravilnika o plačilih staršev, Uradni list RS, št. 44/96).
5. Za starše, ki plačujejo najvišji možni prispevek (80% ekonomske cene – 8. plač. razred) je to znižanje za vsak dan odsotnosti enako naslednjim dnevnim stroškom živil:
SIT
– Celodnevni program
 s tremi obroki prehrane       462,00
– poldnevni progam
 z zajtrkom in kosilom        372,00
– poldnevni program
 z zajtrkom              90,00
6. Starši za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 30% njim določenega zneska plačila. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Kungota, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
7. Zamudno uro, ko starši ne upoštevajo časovno trajanje programa, v katerega so vključili otroka ali ne pridejo po svojega otroka ob zaključku obratovalnega časa oddelka vrtca, lahko vrtec staršem zaračuna v znesku 600 SIT za vsako začeto uro zamude. Ta ukrep se uporablja izjemoma v primerih, ko gre za ponavljajoči se neodgovoren odnos staršev do obratovalnega časa vrtca.
8. V času daljše bolezenske odsotnosti otroka (nad enim tednom) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, lahko občinski urad občine Kungota na osnovi vloge staršev plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti otroka izjemoma tudi zniža. To določilo velja samo za starše s stalnim prebivališčem v občini Kungota.
9. V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu (ne odbije se samo prehrana za dneve, ko otroka ni bilo v vrtcu). Kadar so otroci iz druge občine, se občini plačnici razlike med ceno programa in plačilom staršev zaračuna samo proporcionalni delež cene in ne celotna cena.
10. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1999 dalje.
Št. 602-00/99
Kungota, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost