Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3170. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8560.

Na podlagi 22. člena statuta Občine Rogašovci ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Rogašovci na 6. redni seji dne 28. 6.1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91; 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Rogašovci, ki sodi v 6. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
V primeru, da ima občina samo enega podžupana, se plača lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
V primeru, da ima občina dva podžupana, se obseg plače sorazmerno razdeli v višini največ do 40% plače župana vsakemu od podžupanov.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Rogašovci.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ toliko kot znaša zmnožek števila članov občinskega sveta z najvišjim dovoljenim obsegom sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta in številom mesecev v letu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 10% plače župana,
– za vodenje sej občinskega sveta 10% plače župana,
– za koordinacijo dela delovnih teles 20% plače župana,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 20% plače župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 10% plače župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi, nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za :
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 15%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 30%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 20%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 12%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 7%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače podžupana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. členom tega pravilnika.
Plača oziroma del plače članov občinskega sveta se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 6. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana, se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta, se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Sejnina za posamezno sejo znaša 5% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
11. člen
Članom svetov ožjih delov se za opravljanje dela določi nagrada v obliki sejnine, katera se izplača za udeležbo na seji. Sejnina za posamezno sejo lahko znaša največ 10% najvišjega možnega zneska plače člana občinskega sveta.
12. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo po sklepu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
13. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet istočasno ob razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo razen za udeležbo na sejah občinskega sveta, delovnih teles oziroma organa, katerega član je. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
15. člen
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje oziroma predložitvi ustreznega dokumenta (odredba, vabilo, račun).
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog tajnik občine oziroma podžupan.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
17. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora, članom svetov ožjih delov, občinske volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma od dneva imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
20. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev (Uradni list RS, št. 2/96, 30/96 in 71/98).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015 03-219/99-2
Rogašovci, dne 28. junija 1999.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost