Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3136. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 1999, stran 8491.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99), je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 6. seji dne 14. 6. 1999, sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Črna na Koroškem za leto 1999 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.
2. člen
Proračun Občine Črna na Koroškem sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov               (SIT)
Prihodki                       390,959.650
Odhodki                       390,959.650
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
Med odhodki proračuna se med sredstva rezerv izloči 0,5% prihodkov. Izločanje v rezerve se praviloma vrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. 12. tekočega leta. Izločevanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Črna na Koroškem 2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne dotacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
6. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. Prioriteta so plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, socialni izdatki, materialni stroški.
7. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan kot odredbodajalec. Za zakonitost izvrševanja občinskega proračuna je soodgovoren tudi višji upravni sodelavec, kot pomočnik predstojnika za področje občinskih financ in občinskega računovodstva.
Plan sredstev se sme prekoračiti le za namene, ki jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne prejemke, prispevke), in se kasneje uskladi z rebalansom proračuna.
8. člen
Župan odloča o uporabi sredstev rezerv Občine Črna na Koroškem za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere so sredstva zagotovljena v proračunu kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
Župan tudi odloča o zagotovitvi sredstev proračuna iz rezerv, kadar prihodki proračuna pritekajo neenakomerno in za kritje proračunskega primanjkljaja. O uporabi sredstev iz navedenih primerov župan obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
9. člen
V proračunu zagotovljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se lahko uporabljajo tudi za nujne nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za naloge, ki so v letnem finančnem načrtu planirane v nezadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
10. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za amortizacijo,
– ter sredstva za druge odhodke.
11. člen
Sredstva za plače se zagotavijo za delavce in delovanje uporabnikov proračuna mesečno glede na število zasedenih delovnih mest delavcev in funkcionarjev po načrtu delovnih mest, količnikov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, delovne dobe in uspešnosti oziroma dodatne obremenjenosti.
12. člen
Sredstva za druge osebne prejemke predstavljajo:
– regres za prehrano med delom,
– prevoz na delo in z dela,
– regres za letni dopust,
– nagrade ob delovnih jubilejih,
– nagrade ob upokojitvi,
– štipendije oziroma šolanje.
13. člen
Sredstva za amortizacijo in investicijske izdatke za občinsko upravo oziroma urad se uporabljajo v skladu s finančnim načrtom predvidenih nabav in planom investicijskega vzdrževanja.
V okviru izvajanja plana investicijskih nabav in vzdrževanja določa prioritete v skladu s finančnimi možnostmi župan.
14. člen
Nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge ter storitve je potrebno oddati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in navodilom o izvajanju proračuna Občine Črna na Koroškem.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 403-03-01/99
Črna na Koroškem, dne 14. junija 1999.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost