Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999, Kazalo


MINISTRSTVA

3189. Pravilnik o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov

BANKA SLOVENIJE

3217. Sklep o 13. izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

OBČINE

Borovnica

3190. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 1999

Brežice

3191. Odlok o spremembah zazidalnega načrta "Obrtna ulica v Brežicah"
3192. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
3193. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
3194. Program priprave za območje zazidalnega načrta gospodarska cona 2 Slovenska vas (PPGC2)

Celje

3215. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem nadzoru v Mestni občini Celje
3216. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

Dobrna

3195. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
3196. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Kočevje

3197. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1998

Ljutomer

3198. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 1998

Novo mesto

3199. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto

Postojna

3200. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna

Rogaška Slatina

3201. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogaška Slatina
3202. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
3203. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo
3204. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini
3205. Sklep o javni razgrnitvi ureditvenega načrta za območje urejanja P1-Negonje v Rogaški Slatini
3206. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina

Rogašovci

3207. Statut Občine Rogašovci

Slovenj Gradec

3208. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Šmarje pri Jelšah

3209. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmarje pri Jelšah

Štore

3210. Statut Občine Štore

Vransko

3211. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 1999
3212. Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Vransko
3213. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko
3214. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

65. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (MPCPJP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost