Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije, stran 8479.

Na podlagi 6. točke drugega odstavka 1036. člena zakona o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77, 13/82, 30,85, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 - I) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/98) se v 16. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pomorščak, ki ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe z nazivom “poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 BT v mali obalni plovbi”, lahko v veliki obalni plovbi poveljuje plovilu, ki se v negospodarske namene uporablja za šport in razvedrilo.”
2. člen
V prvem odstavku 21. člena se za drugo alineo “ izpolnjuje predpisane pogoje ostrine vida in sluha” pika nadomesti z vejico in doda beseda “ali” ter dodata novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
“– ima končano visoko šolo navtične smeri s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj tri leta plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več”.”
3. člen
Za 60. členom se dodajo novi 60.a, 60.b, 60.c, 60.č, 60.d, 60.e in 60.f člen, ki se glasijo:
“60. a člen
Osebe na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje, ki so zadolžene zagotoviti pomoč potnikom po razporeditvi v primeru alarma, morajo opraviti tečaj in izpit za obvladovanje množic in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
60. b člen
Poveljniki, častniki in druge osebe s posebnimi deli in odgovornostmi na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje se morajo seznaniti z lastnostmi potniških ladij.
60. c člen
Osebe, ki neposredno oskrbujejo potnike v potniških prostorih potniških ladij, ki niso ro-ro potniške ladje, morajo opraviti tečaj iz ravnanja s potniki v izrednih razmerah.
60. č člen
Poveljniki, prvi častniki krova in druge osebe, ki so neposredno odgovorne za vkrcanje in izkrcanje potnikov, morajo opraviti tečaj in izpit za varnost potnikov in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
60. d člen
Poveljniki, prvi častniki krova, upravitelji stroja, prvi častniki stroja in druge osebe, ki so na potniških ladjah neposredno odgovorne za varnost potnikov v izrednih razmerah, morajo opraviti tečaj in izpit za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
60. e člen
Seznanitev z lastnostmi potniških ladij in seznanitev ravnanja s potniki v izrednih razmerah morata biti evidentirana v evidenčnem listu pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem trenutku na razpolago inšpektorju pristojnemu za varnost plovbe.
60. f člen
Glede na funkcijo, dolžnosti in odgovornosti, ki jih pomorščak opravlja na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje, usposabljanje pomorščakov na potniških ladjah obsega področja: postopki v izrednih razmerah, sporazumevanje s potniki med izrednimi razmerami, seznanitev potnikov z uporabo osebnih reševalnih sredstev, metode evakuiranja oseb, posebno prizadetih oseb in oseb, ki potrebujejo posebno nego, preiskovanje bivalnih prostorov ladje, konstrukcijske in operativne omejitve potniške ladje in zahteve in omejitve v zvezi s stabilnostjo in obremenitvijo v vseh pogojih pri potniških ladjah.”
4. člen
Za 61. členom se doda novi 61.a člen, ki se glasi:
“61.a člen
Poveljniki in prvi častniki se morajo pred vkrcajem na ladje z neobičajnimi manevrskimi karakteristikami, kot so ladje velikih dimenzij in ladje velikih hitrosti seznaniti z ravnanjem s takimi ladjami.”
5. člen
V 67. členu se za zadnjo alineo dodata dve novi alinei, ki se glasita:
– naziv prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več lahko pridobi pomorščak, ki je po prejšnjih predpisih imel 5 let plovbe kot krovni časnik na ladjah dolge plovbe; tak pomorščak ne more pridobiti pooblastila za poveljnika na ladji z bruto tonažo 3000 ali več kolikor ne izpolnjuje pogojev iz 20. člena tega pravilnika,
– naziv prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več lahko dobi pomorščak, ki je imel po prejšnjih predpisih najmanj 5 let plovbe kot pomorski strojnik na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več; tak pomorščak ne more pridobiti pooblastila za upravitelja stroja na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več kolikor ne izpolnjuje pogojev iz 26. člena tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost