Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3130. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede, stran 8475.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97 in 23/99) sta Ustanova Primorska znanstvena fundacija Koper na seji uprave dne 21. decembra 1998 in Vlada Republike Slovenije na 114. seji dne 17. 6. 1999 sprejeli
S K L E P
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (v nadaljnjem besedilu: inštitut) se ustanovi kot javni raziskovalni zavod.
Ustanoviteljica javnega raziskovalnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Soustanoviteljica javnega raziskovalnega zavoda je Ustanova Primorska znanstvena fundacija.
Republika Slovenija in Ustanova Primorska znanstvena fundacija bosta medsebojne pravice in obveznosti iz ustanoviteljstva oziroma soustanoviteljstva inštituta uredile s pogodbo.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede.
Skrajšano ime javnega raziskovalnega zavoda je: PINT.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v italijanskem jeziku: Instituto di Primorska delle scienze naturalie tehnologiche.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: Primorska Institute of natural science and technology.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda je: Cesta Marežgonskega upora št. 2, Koper.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnosti Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) so:
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih 
     dejavnosti,
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
K/74.14  Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
K/74.30  Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov, seminarjev,
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.15 drugo založništvo,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
O/92   Knjižničarska dejavnost.
Inštitut bo v okviru registrirane dejavnosti opravljal predvsem:
– spremljanje razvoja naravoslovja in tehnologije,
– proučevanje, raziskovanja in reševanje znanstveno-raziskovalnih in strokovnih problemov s področja naravoslovja in tehnologije,
– izpopolnjevanje znanstveno-raziskovalnih metod in postopkov,
– sodelovanje z gospodarskimi, kulturnimi, družbenimi in drugimi organizacijami zaradi uspešnega izvrševanja raziskovalnih nalog,
– informacijsko povezovanje z drugimi organizacijami,
– izobraževanje raziskovalnega naraščaja ter izpopolnjevanje strokovnjakov,
– interdisciplinarno povezovanje naravoslovja in tehnologije z drugimi področji,
– sodelovanje z ustreznimi domačimi in tujimi znanstveno-raziskovalnimi zavodi in organizacijami,
– organiziranje znanstvenih in strokovnih srečanj,
– publiciranje in založniška dejavnost,
– objavljanje izsledkov znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela,
– raziskovanje in svetovanje za potrebe državnega in zasebnega podjetniškega sektorja ter fizičnih oseb.
Inštitut se bo vključeval v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezoval s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
4. člen
Inštitut opravlja dejavnost iz prejšnjega člena v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo v obsegu, ki je določen z letnim programom dela.
Dejavnosti geodetskega, geološkega, geofizičnega in drugega opazovanja, meritev in kartiranja, tehničnega preizkušanja in analiziranja, prirejanja razstav, sejmov, kongresov, seminarjev, izdajanja knjig, drugega založništva, izdajanja revij in periodike, drugega izobraževanja in knjižničarske dejavnosti, opravlja inštitut za druge naročnike oziroma za trg v obsegu in na način določen z letnim programom dela.
5. člen
Organiziranost inštituta se določi s statutom inštituta.
IV. ORGANI INŠTITUTA
6. člen
Organi upravljanja inštituta so:
– upravni odbor,
– direktor,
– znanstveni svet.
7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor inštituta šteje pet članov, od katerih imenuje:
– dva člana Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo,
– enega člana Ustanova Primorska znanstvena fundacija
– enega člana volijo odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov,
– enega člana volijo zaposleni delavci v inštitutu.
Predsednika upravnega odbora inštituta izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
8. člen
Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte inštituta, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja inštituta in daje soglasje na imenovanje in razrešitev drugih vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev inštituta, kot tudi opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
K letnemu programu dela inštituta dajeta soglasje Vlada Republike Slovenije in Ustanova Primorska znanstvena fundacija.
K statutu, finančnemu načrtu in zaključnem računu ter imenovanju in razrešitvi direktorja mora upravni odbor pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
9. člen
Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta, s tem, da se pri prvem imenovanju za člane, ki jih imenujeta ustanoviteljica in soustanoviteljica, določi mandat dveh let.
Upravni odbor vsako leto poroča Vladi Republike Slovenije o delu inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom inštituta oziroma poslovnikom o delu upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja inštituta imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Za direktorja inštituta je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti,
– je visokošolski učitelj,
– ima organizacijske sposobnosti in vodstvene izkušnje s področja vodenja raziskovalne dejavnosti,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– obvlada dva svetovna jezika.
11. člen
Pogoje in način imenovanja ter število vodilnih raziskovalnih in poslovodnih delavcev se določi s statutom.
Vodilne raziskovalne delavce v inštitutu imenuje direktor na predlog znanstvenega sveta in s soglasjem upravnega odbora.
Ostale vodilne poslovodne delavce imenuje direktor inštituta s soglasjem upravnega odbora.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah s področja dejavnosti inštituta se izvoli znanstveni svet.
Člane znanstvenega sveta inštituta izvolijo raziskovalci inštituta iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov na inštitutu. Sestavljen mora biti tako, da so vsa področja dejavnosti inštituta primerno zastopana.
V znanstveni svet so lahko imenovani zunanji člani.
Pristojnosti znanstvenega sveta in način izvolitve članov se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Sredstva za začetek poslovanja inštituta zagotavljata ustanoviteljica in soustanoviteljica v skladu z medsebojno pogodbo.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva iz državnega proračuna in z opravljanjem dejavnosti za trg. Iz državnega proračuna inštitut pridobiva sredstva za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa, po predpisih in merilih Ministrstva za znanost in tehnologijo na podlagi ovrednotenega letnega programa dela, ki ga potrdi ustanoviteljica.
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti tudi preko razpisov ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
15. člen
Inštitut lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnim projektom,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev,
– vključevanju tujih raziskovalcev v delo inštituta.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja inštituta upravni odbor po predhodnem soglasju ustanovitelja.
17. člen
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju nacionalnega raziskovalnega programa krije ustanoviteljica. O pokrivanju primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju druge dejavnosti, odločata ustanoviteljica in soustanoviteljica.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
19. člen
Ustanoviteljica Vlada Republike Slovenije odgovarja za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba. Za obveznosti, nastale iz izvajanja druge dejavnosti, odgovarja inštitut s sredstvi pridobljenimi na trgu.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za postopke v zvezi z ustanovitvijo inštituta, imenuje Vlada Republike Slovenije v.d. direktorja s posebnim sklepom.
21. člen
Upravni odbor inštituta se konstituira v 90 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izvedbo sklica konstitutivne seje upravnega odbora inštituta izvede v.d. direktorja.
22. člen
Statut mora biti sprejet v 180 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
23. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-08/98-2
Ljubljana, dne 17. junija 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Št. 2/98-99
Koper, dne 21. decembra 1998.
Ustanova Primorska znanstvena fundacija
ki jo zastopa
Iztok Obad, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost