Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3179. Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8588.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 7. redni seji dne 8. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno in do plačila, če funkcijo opravljajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Šmarje pri Jelšah ki sodi v 5. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače oziroma plačila članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Šmarje pri Jelšah.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plačilo podžupanu se oblikuje največ v višini 40% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 10% zneska, ki je določen kot najvišje možno plačilo za podžupana,
– za vodenje občinskega sveta 10% zneska, ki je določen kot najvišje možno plačilo za podžupana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 10% zneska, ki je določen kot najvišje možno plačilo za podžupana.
Podžupanu, ki je določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek v višini 10% zneska, ki je določen kot najvišje možno plačilo za podžupana za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi zneske, ki pripada podžupanu kot plačilo za opravljeno delo.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 15%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 25%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 15%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 8%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 8%.
Odstotki se izračunajo od zneska, ki je določen kot najvišji znesek plačila za člana občinskega sveta.
Zneski izračunani na podlagi odstotkov iz prvega odstavka tega člena se seštevajo in pripadajo članom občinskega sveta glede na aktivnosti v posameznem mesecu, vendar skupno mesečno izplačilo ne sme preseči 15% plače župana.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače, dela plače oziroma plačila na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo o plači župana in odločbo o delu plače podžupana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plačila ostalih funkcionarjev in nagrade članom nadzornega odbora in volilne komisije se izplačujejo na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju in evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.
Sejnina za posamezno sejo znaša 8% najvišjega možnega zneska določenega za plačilo članu občinskega sveta.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– za vodenje seje nadzornega odbora 10% od najvišjega možnega zneska določenega za plačilo članu občinskega sveta;
– za udeležbo na seji nadzornega odbora 10% od najvišjega možnega zneska določenega za plačilo članu občinskega sveta;
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 20% od najvišjega možnega zneska določenega za plačilo članu občinskega sveta.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju in evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Šmarje pri Jelšah. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o višini plačila članom občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta sprejetem 25. 3. 1999.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0602-71/99
Šmarje pri Jelšah, dne 8. julija 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost